Temat przewodni w działalności PNWM

U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie 2024–2026

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wspiera wymianę młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw miast, gmin i powiatów. W latach 2024-2026, pod hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie”, PNWM kontynuuje swoje działania na rzecz spotkań młodzieży organizując konferencje, szkolenia i seminaria kontaktowe dla partnerstw samorządowych oraz VIII edycję konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży dla młodych ludzi z Polski i Niemiec.

Działania na rzecz partnerstw samorządowych i podmiotów lokalnych

PNWM oferuje osobom zaangażowanym w polsko-niemieckie partnerstwa samorządowe szereg aktywności otwierających nowe perspektywy dla współpracy polskich i niemieckich miast, gmin i powiatów. Swoje działania organizacja kieruje do urzędniczek i urzędników odpowiedzialnych za partnerstwa międzynarodowe, osób reprezentujących stowarzyszenia partnerskie, a także przedstawicielek i przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

Konferencja dla partnerstw samorządowych

We wrześniu 2024 roku odbędzie się już trzecia konferencja polsko-niemieckich partnerstw samorządowych, tym razem we Wrocławiu. Będzie ona łączyła osoby odpowiadające za współpracę partnerską oraz przedstawicielki i przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń, a także młodzieżowych rad miast i gmin z Polski i Niemiec. Wydarzenie to zapewni osobom uczestniczącym przestrzeń do sieciowania, wymian poglądów na temat potencjału i wyzwań dla partnerstw samorządowych, wzmacniania partycypacji młodzieży w partnerstwach oraz możliwości jej wspierania. Podczas warsztatów i paneli dyskusyjnych uczestniczki i uczestnicy otrzymają praktyczną wiedzę, informacje o wspieraniu międzynarodowych wymian młodzieży i inspiracje do pracy w ramach swoich partnerstw samorządowych. Konferencja nawiązuje do doświadczeń wydarzeń w Gdańsku i Berlin-Schmöckwitz, zrealizowanych podczas poprzedniej edycji programu w latach 2021–2023.

Więcej informacji na temat konferencji i zgłoszeń można znaleźć pod tym linkiem.

Szkolenia i seminaria kontaktowe na zamówienie

Zaangażowane osoby z miast, gmin i powiatów mogą zamówić w PNWM szkolenia, spotkania informacyjne oraz – wspólnie z niemieckimi partnerami – seminaria kontaktowe.

Oferta szkoleniowa jest przeznaczona dla osób, które już aktywnie uczestniczą w wymianie młodzieży lub planują ją rozpocząć. Obejmuje ona następujące tematy:

 • zarządzanie projektem w kontekście międzynarodowych wymian młodzieży;
 • animację językową;
 • różnorodność;
 • kształtowanie udanego programu wymiany;
 • partycypację młodzieży w przygotowaniu i realizowaniu projektów wymian;
 • tematy na życzenie podmiotów zamawiających.

Podczas spotkań informacyjnych na temat wsparcia PNWM osoby uczestniczące otrzymują podstawowe informacje na temat składania wniosków i programów dofinansowania PNWM.

Celem seminariów kontaktowych jest współpraca na rzecz wymiany młodzieży między organizacjami i instytucjami (np. szkołami, klubami sportowymi, grupami muzycznymi) ich własnego samorządu a podmiotami z samorządu, z którym tworzą partnerstwo.

Więcej informacji o tym programie można znaleźć na stronie Oferta PNWM: seminaria kontaktowe i szkolenia na zamówienie

Działania dla młodych ludzi

Projekty realizowane przez młodych ludzi dla młodych ludzi – pod tym mottem PNWM kontynuuje i rozwija zaangażowanie młodych ludzi w polsko-niemiecką współpracę na poziomie samorządowym.

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży

W VII edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży 2021–2023 pod tytułem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie” wzięło udział 13 partnerstw. Finalistki i finaliści zostali wybrani spośród 80 zgłoszeń. W latach 2021 i 2022 zrealizowali swoje projekty dotyczące lokalnego zaangażowania młodzieży, lokalnych tematów i tworzenia trwałych sieci lokalnych partnerstw wymiany młodzieży. Zaprezentowali je następnie podczas uroczystej gali wręczenia nagród w Warszawie w 2023 roku.

PNWM nawiązuje do tematu lokalności w VIII edycji konkursu, która odbędzie się w latach 2024-2026 pod hasłem „Młodzież lokalnie: genialnie!”. Tym razem mocniejszy akcent kładziony będzie na temat zaangażowania samej młodzieży. Po raz pierwszy to młodzi ludzie w wieku 15-26 lat z młodzieżowych rad gmin i miast, inicjatyw, stowarzyszeń i grup są zaproszeni do zaangażowania się jako organizatorki i organizatorzy międzynarodowej wymiany młodzieży w realizację projektów na rzecz lokalnej społeczności. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się tutaj: (LINK)

Partycypacja młodych ludzi w partnerstwach samorządowych

Jeśli chodzi o wymianę młodzieży na szczeblu samorządowym PNWM kieruje swoje działania nie tylko do osób reprezentujących lokalne władze, lecz także do młodych ludzi z parlamentów dziecięcych i młodzieżowych. W latach 2021-2023 przedstawiciele i przedstawicielki młodzieżowych rad gmin i miast aktywnie brali udział w konferencjach dedykowanych polsko-niemieckiej współpracy samorządowej.

Młodzi chętnie angażują się w kształtowanie partnerstw swoich miast, gmin i powiatów oraz w wymianę opinii, a także pomysłów z rówieśniczkami i rówieśnikami z kraju partnerskiego.

Dlatego też PNWM wspiera udział młodzieżowych rad gmin i miast oraz innych organizacji młodzieżowych w swój temat przewodni:

 • VIII edycja konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży jest skierowana bezpośrednio do organizacji młodzieżowych i ma zachęcać młodych ludzi do zaangażowania się w organizację projektów konkursowych.
 • Przedstawicielki i przedstawiciele młodzieżowych parlamentów są ponownie zaproszeni do udziału w konferencji partnerstw samorządowych we Wrocławiu, aby wymienić się ideami z dorosłymi przedstawicielkami i przedstawicielami swoich partnerstw i wnieść swoje pomysły.

Dodatkowe wsparcie

PNWM oferuje osobom zaangażowanym w rozwijanie polsko-niemieckich partnerstw samorządowych dodatkowe narzędzia do wspierania wymiany młodzieży.

Portal partnerde.pl

Strona informuje o polsko-niemieckich partnerstwach samorządowych i o instytucjach działających w obszarze współpracy polsko-niemieckiej, a także dostarcza inspiracji do organizowania spotkań młodzieży.

 • Pierwsza zakładka „Partnerstwa samorządowe” to mapa przedstawiająca ponad 800 partnerstw istniejących między polski i niemieckimi gminami, powiatami i miastami, krajami związkowymi i województwami.
 • W zakładce „Projekty młodzieżowe”, podzielonej na siedem kategorii tematycznych (różnorodność, nauka/MINT, historia, sport, kultura, kształcenie zawodowe i edukacja obywatelska), znajdują się szczegółowe opisy projektów, które mogą posłużyć jako przykłady dobrych praktyk dla tych, którzy chcą wnieść powiew świeżości do swojego partnerstwa.
 • Sekcja „Instytucje” informuje o tym, które fundacje, stowarzyszenia i organizacje oferują wsparcie finansowe, kto prowadzi kursy językowe, na czyjej stronie internetowej znajdują się projekty kulturalne i inne związane z sąsiednim krajem oraz które instytucje zajmują się współpracą gospodarczą, naukową, polityczną lub samorządową między Polską a Niemcami.

„35 pomysłów. Jak wspierać międzynarodowe wymiany szkolne? Poradnik dla samorządów”

Publikacja online zawiera 35 pomysłów na wsparcie wymian szkolnych przez jednostki samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla poszczególnych typów szkół. Pogrupowano je na obszary, takie jak: dostarczanie informacji i networking, aspekty formalnoprawne, finansowanie, upowszechnianie rezultatów i promocja, uhonorowanie wymiany i jej organizatorek i organizatorów. Niemal każdy pomysł ilustrowany jest inspiracją działań samorządowych różnego szczebla lub uzupełniony informacją, jakiego wsparcia może udzielić PNWM. Publikacja jest dostępna tylko w języku polskim tutaj.

INFO „Wymiana młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw samorządowych”

Nr 1/2023 magazynu PNWM INFO jest w całości poświęcony wymianie w ramach partnerstw samorządowych. Zawiera refleksje na temat aktualności i możliwych kierunków rozwoju idei partnerstw miast i powiatów, a także włączania w partnerstwo młodych ludzi, przedstawia udane projekty z VII edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży, metody i wskazówki dotyczące finansowania przez strony trzecie.