Małe projekty 4×3

Rozwiń wszystko

„Zostańmy w kontakcie! 4x3 - prosta sprawa”

Ze względu na koronawirusa podróże i spotkania „na żywo” stały się niemożliwe lub ograniczone. Aby nadal można było podtrzymywać i rozwijać kontakty bez konieczności przekraczania granic, PNWM zachęca organizatorów wymian do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „Zostańmy w kontakcie! 4×3 – prosta sprawa”.

Przykłady

Jest wiele sposobów na podtrzymanie i rozwój wzajemnych kontaktów:

 • wspólny (video)blog, autorska pocztówka, „skrzynia krajoznawczych skarbów” dla partnera;
 • opracowanie narzędzi i materiałów pomocniczych do realizacji przyszłych wymian, np. interaktywnych gier miejskich, kreatywnych prezentacji własnych miejscowości;
 • dokumentacja i prezentacja dotychczasowej współpracy np. w formie wystawy, filmu, publikacji, strony internetowej;
 • przygotowanie i wysyłka autorskich pamiątek dla grupy partnerskiej;
 • badanie i dokumentowanie lokalnych śladów kultury kraju partnera;
 • występy online np. polsko-niemieckie lub trójstronne koncerty z udziałem młodzieży.

PNWM akceptu­je różne warianty działań: podejmowanych przez jedną ze stron, równolegle bądź wspólnie.

UWAGA! Dla polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań online w czasie pandemii wprowadziliśmy odrębne kryteria i możliwości dofinansowania. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie PNWM wynosi maks. 3000 złotych przy założeniu, że wnioskodawca wniesie wkład własny  w realizację projektu. Wyjątkowo w 2022 roku PNWM zaakceptuje także wkład niefinansowy (rzeczowy i/lub pracy wolontariackiej) jako wkład własny. We wniosku prosimy opisać, w jaki sposób go Państwo zapewnią.

Szczegóły znajdują się w pliku  po prawej stronie.

Program wsparcia dla Saksonii „Dziecko spotyka Kind“

W oparciu o formułę dotacji „4×3 – prosta sprawa!” razem z Saksońską Placówką ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich z Görlitz (Sächsischee Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung, LaNa) przygotowaliśmy program wsparcia „Dziecko spotyka Kind”. W jego ramach saksońskie przedszkola, centra rodzinne i inicjatywy rodzicielskie mogą ubiegać się o dotację do transgranicznych projektów w obszarze przedszkolnym.

Przedmiot wsparcia:

 • projekty, które umożliwiają regularne i trwałe spotkania dzieci z Polski i z Niemiec;
 • wymiana fachowa: transgraniczna wymiana doświadczeń oraz spotkania robocze polskich i niemieckich pedagogów przedszkolnych;
 • projekty promujące kulturę i język kraju sąsiedzkiego (mające charakter spotkana dzieci z Polski i z Niemiec);
 • „produkty” spotkań dzieci, które popularyzują ideę wymiany dzieci i docierają do kręgu odbiorców wyraźnie wykraczającego poza krąg osób zaangażowanych w sam projekt (np. publikacje, wystawy, gry wspierające dwujęzyczność, koncerty).

Od 2017 roku działania te koordynuje i wspiera Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ulotce w prawej kolumnie.

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
 • z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki w ramach wymiany międzynarodowej.