Małe projekty 4×3

Rozwiń wszystko

Małe projekty „4x3 - prosta sprawa!"

Jak to działa?
„4×3 – prosta sprawa!” umożliwia dotowanie małych projektów, które nie są standardowymi spotkaniami młodzieży i nie mogą otrzymać dotacji według stawek zryczałtowanych.

„4×3″ oznacza w tym wypadku kwotę 3333 zł, która obejmuje dotację PNWM w wysokości maks. 3000 zł oraz Państwa wkład własny w wysokości min. 333 zł (tj. min. 10% kosztów).

Przykładami typowych projektów „4×3″ są:

 • koncerty,
 • wystawy,
 • publikacje dla młodzieży.

Jak złożyć wniosek?
W przypadku wnioskowania o dotację „4×3 – prosta sprawa!” nie potrzebują Państwo żadnych formularzy. Wystarczy, że Państwa wniosek będzie zawierał następujące informacje:

 • dokładny opis projektu: cel i grupa docelowa, metody, tematy, przydatność dla polsko-niemieckiej wymiany młodzieży;
 • wyjaśnienie, jaki jest związek planowanego projektu z polsko-niemiecką wymiany młodzieży;
 • dokładny harmonogram czasowy, kosztorys i plan finansowania.

W rozliczeniu projektu w ramach „4×3 – prosta sprawa!” należy uwzględnić wszystkie wydatki i źródła finansowania.

„Zostańmy w kontakcie! 4x3 - prosta sprawa”

Ze względu na koronawirusa w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży wiele spotkań zostało odwołanych lub przesuniętych, często w ostatnim momencie. Aby można było nadal prowadzić aktywną wymianę, PNWM zachęca jej organizatorów do skorzystania z prostej formy wsparcia projektów w ramach dotacji „4×3 – prosta sprawa!”.

Wymiana na wiele sposo­bów

Jest wiele sposo­bów na podtrzymanie i rozwój wzajemnych kontaktów:

 • kreatywne i alternatywne formy wymiany: wspólny (video)blog, interaktywne zajęcia online, autorska pocztówka lub „skrzynia krajoznawczych skarbów” dla partnera itp.;
 • warsztat przyszłości: opracowanie nowych pomysłów współpracy w ramach Państwa partnerstwa;
 • dokumentacja i prezentacja dotychczasowej współpracy np. w formie wystawy, filmu, publikacji itp.;
 • przygotowanie autorskich pamiątek dla grupy partnerskiej;
 • badanie lokalnych śladów kultury kraju partnera;
 • i oczywiście: spotkanie lub nawet cykl spotkań online z grupą partnerską.

PNWM akceptu­je różne warianty działań: zarówno podejmowane przez jedną ze stron, jak
i równoległe, a także wspólne, obejmujące np. elementy interakcji online.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie PNWM wynosi maks. 3000 złotych przy założeniu, że wnioskodawca wniesie wkład własny  w realizację projektu. Wyjątkowo w 2021 roku PNWM zaakceptuje także wkład niefinansowy (rzeczowy i/lub pracy wolontariackiej) jako wkład własny.  We wniosku prosimy opisać, w jaki sposób go Państwo zapewnią.

Szczegóły znajdują się w pliku  po prawej stronie.

Program wsparcia dla Saksonii „Dziecko spotyka Kind“

W oparciu o formułę dotacji „4×3 – prosta sprawa!” razem z Saksońską Placówką ds. Wczesnej Nauki Języków Krajów Sąsiedzkich z Görlitz (Sächsischee Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung, LaNa) przygotowaliśmy program wsparcia „Dziecko spotyka Kind”. W jego ramach saksońskie przedszkola, centra rodzinne i inicjatywy rodzicielskie mogą ubiegać się o dotację do transgranicznych projektów w obszarze przedszkolnym.

Przedmiot wsparcia:

 • projekty, które umożliwiają regularne i trwałe spotkania dzieci z Polski i z Niemiec;
 • wymiana fachowa: transgraniczna wymiana doświadczeń oraz spotkania robocze polskich i niemieckich pedagogów przedszkolnych;
 • projekty promujące kulturę i język kraju sąsiedzkiego (mające charakter spotkana dzieci z Polski i z Niemiec);
 • „produkty” spotkań dzieci, które popularyzują ideę wymiany dzieci i docierają do kręgu odbiorców wyraźnie wykraczającego poza krąg osób zaangażowanych w sam projekt (np. publikacje, wystawy, gry wspierające dwujęzyczność, koncerty).

Od 2017 roku działania te koordynuje i wspiera Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung (LaNa).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ulotce w prawej kolumnie.

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
 • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.