Informacje o ochronie danych osobowych

Rozwiń wszystko

1. Wprowadzenie

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy przedstawić sposób przetwarzania przez naszą organizację Państwa danych osobowych oraz Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Zasadniczo można korzystać z naszych stron internetowych bez konieczności podawania danych osobowych. Jeśli jednak za pośrednictwem naszych stron internetowych będą Państwo chcieli z oferty naszej organizacji, to może pojawić się konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli jednak przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie występuje żadna podstawa prawna do takiego przetwarzania, wtedy poprosimy Państwa o udzielenie nam odpowiedniej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązujących  odpowiednio w  Polsce i w Niemczech.  Poniżej informujemy o zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania przez nas danych osobowych.

Będąc  administratorem danych osobowych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem stron internetowych naszej organizacji.

2. Podmiot odpowiedzialny

W rozumieniu przepisów RODO  administratorem danych osobowych jest:

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Alzacka 18, 03-972 Warszawa, Polska

Osoby reprezentująca administratora: Małgorzata Bochwic-Ivanovska i Stephan Erb (dyrektorzy zarządzający)

3. Inspektor ochrony danych osobowych

Z inspektorem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

w Polsce:

Maciej Kaczmarski

e-mail: ochronadanych@pnwm.org

w Niemczech:

Matthias Schütz

tel.: +49 331 971899-61

faks: +49 331 971899-69

e-mail: m.schuetz@audatis.de

Ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych mogą się Państwo w każdej chwili zwrócić bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych osobowych.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO służy naszej organizacji jako podstawa prawna do operacji przetwarzania danych, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel ich przetwarzania.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której są Państwo stroną (np. przetwarzanie danych, które są niezbędne w celu dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego), wtedy przetwarzanie to podlega pod art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań poprzedzających zawarcie umowy, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi.

Jeśli nasza organizacja podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie takie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą organizację uległa wypadkowi na jej terenie i w związku z tym jej nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W ostateczności takie przetwarzanie nastąpiłoby na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Ponadto operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzanie, które nie jest objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, następuje na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej organizacji lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Jesteśmy szczególnie upoważnieni do realizacji takich operacji przetwarzania dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejski organ ustawodawczy. W tym zakresie reprezentuje on stanowisko, że uzasadniony interes może występować wówczas, gdy jesteście Państwo osobą korzystającą z oferty naszej organizacji (motyw 47 zdanie 2 RODO).

5. Przekazywanie danych stronom trzecim

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • przekazanie danych jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i nie ma podstaw do przypuszczenia, że mają Państwo nadrzędny interes podlegający ochronie w zakresie nieprzekazywania Państwa danych,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek przekazywania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak również,
 • gdy jest to prawnie dopuszczalne i konieczne w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do USA w ramach operacji przetwarzania opisanych w niniejszych informacjach o ochronie danych osobowych. USA nie dysponuje odpowiednim poziomem ochrony danych osobowych. W szczególności amerykańskie organy śledcze mogą zmusić amerykańskie przedsiębiorstwa do przekazania lub ujawnienia danych osobowych, przy czym osoby, których dane dotyczą, nie mogą podjąć przeciwko temu żadnych skutecznych działań prawnych. Oznacza to, że co do zasady istnieje możliwość, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez amerykańskie organy śledcze. Nie mamy żadnego wpływu na te operacje przetwarzania. W celu ochrony Państwa danych zawarliśmy umowy o powierzenie przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.

6. Technologia

6.1 Protokoły szyfrowania SSL/TLS

Niniejsza strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia, dane logowania lub prośby o kontakt, które wysyłają Państwo do nas jako operatora. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w adresie przeglądarki zamiast „http://” znajduje się zapis „https://” oraz symbol kłódki przy adresie w przeglądarce.

Korzystamy z tej technologii, by chronić Państwa przesyłane dane.

6.2 Gromadzenie danych podczas odwiedzania stron internetowych

Jeśli korzystają Państwo z naszych stron internetowych wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. nie dokonują Państwo żadnej rejestracji lub w inny sposób nie przekazują nam Państwo jakichkolwiek informacji, wtedy gromadzone są jedynie te dane, które Państwa przeglądarka przekazuje do naszego serwera (w tzw. plikach logowania do serwera). Nasze strony internetowe gromadzą szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy Państwo lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do naszych stron. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logowania do serwera (dziennikach serwera). Gromadzeniu podlegają następujące informacje:

 • typy i wersje używanych przeglądarek,
 • system operacyjny używany przez system dostępu,
 • strona internetowa, z której system dostępu trafia na naszą stronę (tzw. strona odsyłająca),
 • podstrony, do których dostęp uzyskuje się poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej,
 • data i godzina dostępu do strony internetowej,
 • skrócony adres protokołu internetowego (anonimowy adres IP) oraz
 • dostawca usług internetowych systemu dostępu.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat Państwa osoby. Informacje te są potrzebne do:

 • prawidłowego dostarczenia zawartości naszych stron internetowych,
 • optymalizacji zawartości naszych stron internetowych oraz ich promowania,
 • zapewnienia stałej sprawności naszych systemów informatycznych i technologii naszych stron internetowych oraz
 • dostarczania organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania przestępstwa w przypadku cyberataku.

Dlatego zgromadzone dane i informacje będą przez nas z jednej strony analizowane pod kątem statystycznym, z drugiej strony zaś ewaluowane w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej organizacji, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików logowania do serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów gromadzenia danych.

6.3 Szyfrowane transakcje płatnicze

Jeżeli po zawarciu umowy podlegającej opłacie zaistnieje obowiązek przekazania nam Państwa danych płatniczych (np. numeru konta przy udzielaniu upoważnienia do pobrania zobowiązania z konta), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze realizowane za pomocą powszechnie stosowanych środków płatniczych (Visa/MasterCard lub polecenie zapłaty) odbywają się wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w adresie przeglądarki z „http://” zmienia się na zapis „https://” oraz po symbolu kłódki przy adresie w przeglądarce.

Korzystamy z tej technologii, by chronić Państwa przesyłane dane.

6.4 Hosting CyberFolks

Naszą stronę internetową hostujemy w firmie CyberFolks Hosting. Dostawcą usług jest firma CyberFolks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, województwo wielkopolskie, Polska.

Gdy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, Państwa dane są przetwarzane na serwerach firmy CyberFolks. Obejmuje to m.in. stronę odsyłającą (poprzednio odwiedzaną stronę internetową), żądaną stronę lub plik, typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, typ używanego urządzenia, czas dostępu i adres IP.

Korzystanie z usług CyberFolks odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w tym, aby nasza strona internetowa była prezentowana w sposób jak najbardziej niezawodny.

Zawarliśmy z firmą CyberFolks umowę na realizację tego zlecenia. Jest to umowa wymagana przez przepisy ochrony danych, która zapewnia, że CyberFolks przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych firmy Cyberfolks można znaleźć na stronie: https://cyberfolks.pl/polityka-prywatnosci/.

6.5 Cloudflare (Content Delivery Network)

Nasze strony internetowe korzysta z funkcji CloudFlare. Dostawcą usług jest CloudFlare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

CloudFlare oferuje rozproszoną na całym świecie sieć serwerów Content Delivery Network z systemem DNS. Technicznie rzecz biorąc, transfer informacji pomiędzy Państwa przeglądarką a naszymi stronami internetowymi jest kierowany przez sieć CloudFlare. CloudFlare jest więc w stanie analizować ruch danych pomiędzy Państwa urządzeniami a naszymi stronami internetowymi, aby np. wykrywać i odpierać ataki na nasze usługi. Ponadto CloudFlare może w danych przypadkach przechowywać pliki cookies na Państwa urządzeniu w celu optymalizacji i analizy.

Zawarliśmy odpowiednią umowę z Cloudflare na podstawie RODO w zakresie odpowiedniej realizacji zlecenia lub zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE. Cloudflare zbiera dane statystyczne dotyczące wizyt na naszych stronach. Do tych danych należą: nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny urządzenia, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP i dostawca żądania. Cloudflare wykorzystuje dane z protokołów do ocen statystycznych w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie Cloudflare, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto mamy uzasadniony interes w korzystaniu z Cloudflare w celu optymalizacji naszej oferty online i zwiększenia jej bezpieczeństwa. Odpowiednią podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji celu przetwarzania.

Przekazanie Państwa danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych.

Więcej informacji na temat CloudFlare znajdą Państwo pod: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

6.6. jsDelivr (Content Delivery Network)

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji jsDelivr. Jest to publiczna usługa open source zbierająca dane statystyczne dotyczące wizyt na tych stronach. Do tych danych należą: nazwa strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkowniczki/użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP i dostawca żądania. Te dane z protokołów są wykorzystywane do ocen statystycznych w celu obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty.

Ponadto mamy uzasadniony interes w korzystaniu z jsDelivr w celu optymalizacji naszej oferty online i zwiększenia jej bezpieczeństwa. Odpowiednią podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe przechowywane będą tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji celu przetwarzania.

Więcej informacji na temat jsDelivr znajdą Państwo pod: Terms & Policies – jsDelivr.

7. Pliki cookies

7.1 Ogólne informacje o plikach cookies

Cookies to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez Państwa przeglądarkę i są przechowywane w Państwa systemie informatycznym (na laptopie, tablecie, smartfonie lub innym urządzeniu), gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. W plikach cookies  zapisywane są informacje, które każdorazowo wynikają z kontekstu konkretnego używanego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że w ten sposób uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Państwa tożsamości.

Stosowanie plików cookies służy temu, aby uprzyjemnić Państwu korzystanie z naszej oferty. Używamy tzw. plików sesyjnych cookies, aby sprawdzić, czy odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu optymalizacji przyjaznego użytkownikom środowiska stosujemy również tymczasowe pliki cookies, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez pewien ustalony okres czasu. Jeśli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, system automatycznie rozpozna, że Państwo już odwiedzali naszą stronę i jakich wpisów i ustawień Państwo dokonali, aby nie musieli ich Państwo ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony korzystamy z plików cookies do prowadzenia statystyki z korzystania z naszych stron internetowych oraz do oceny naszej oferty dla Państwa w celu jej optymalizacji. Przy ponownej wizycie te pliki cookies pozwalają nam automatyczne rozpoznać, że Państwo już wcześniej byli na naszej stronie internetowej. Tak ustawione pliki cookies są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu. Właściwy okres przechowywania plików cookies można znaleźć w ustawieniach używanego narzędzia do wyrażania zgody.

7.2 Podstawa prawna do używania plików coookies

Dane przetwarzane przez pliki cookies, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych, są zatem niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku wszystkich innych plików cookies muszą Państwo wyrazić na nie zgodę za pomocą banera cookies opt-in w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

8. Treści na naszych stronach internetowych

8.1 Przetwarzanie danych w przypadku założenia konta klienta i w celu realizacji umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, jeśli podają je nam Państwo w celu realizacji umowy lub podczas zakładania konta klienta. O tym, które dane podlegają gromadzeniu, mogą się Państwo dowiedzieć z danego formularza. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać między innymi poprzez wysłanie wiadomości na podany wyżej adres osoby odpowiedzialnej. Podane przez Państwa dane zapisujemy i wykorzystujemy w celu realizacji umowy. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta Państwa dane zostaną zablokowane, z uwzględnieniem okresów ich przechowywania wynikających z przepisów prawa podatkowego i handlowego, a po upływie tych okresów usunięte, o ile nie wyrazili Państwo wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie Państwa danych lub z naszej strony istnieje prawnie uzasadniona przesłanka pozwalająca na  ich dalsze wykorzystywanie, o czym odpowiednio Państwa informujemy poniżej.

8.2 Nawiązanie kontaktu / Formularz kontaktowy

W momencie nawiązania kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) gromadzimy dane osobowe. Jakie dane są gromadzone podczas korzystania z formularza kontaktowego można sprawdzić na odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub w celu nawiązania kontaktu z Państwem oraz związaną z tym procedurą techniczno-administracyjną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Jeśli celem Państwa kontaktu jest zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Państwa dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu Państwa zapytania. Ma to miejsce w przypadku, gdy okoliczności wskazują, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona, a usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych.

8.3 Zarządzanie aplikacjami / Praca

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe osób aplikujących o pracę w naszej organizacji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której osoba aplikująca o pracę u nas przekazała nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej. Jeżeli z daną osobą aplikującą o pracę zawrzemy umowę o pracę lub świadczenie usług, przekazane nam dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli nie zawrzemy umowy z osobą aplikującą o pracę u nas, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po dwóch miesiącach od powiadomienia jej o decyzji odmownej, o ile żadne inne uzasadnione interesy z naszej strony nie stoją takiemu usunięciu na przeszkodzie. Innym prawnie uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest np. obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ustawy o równym traktowaniu.

Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jaki podanie danych dla celów związanych z dążeniem do zawarcia umowy o pracę jest wymagane zgodnie z Kodeksem pracy.

9. Nasza działalność w mediach społecznościowych

By móc komunikować się z Państwem i informować o naszych usługach, posiadamy własne strony w sieciach społecznościowych. Jeśli odwiedzają Państwo jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, za spowodowane tym operacje przetwarzania danych odpowiadamy wtedy wspólnie z dostawcą danej platformy mediów społecznościowych w rozumieniu art. 26 RODO. Przy czym nie jesteśmy pierwotnym dostawcą tych stron, a jedynie korzystamy z nich w ramach możliwości oferowanych nam przez poszczególnych dostawców.

W związku z tym, zachowując wszelkie środki ostrożności, informujemy o tym, że Państwa dane mogą być przetwarzane również poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Korzystanie z nich może zatem wiązać się dla Państwa z ryzykiem ochrony danych, ponieważ ochrona Państwa praw, np. do informacji, usunięcia, sprzeciwu itp. może być trudniejsza, a przetwarzanie w sieciach społecznościowych odbywa się często bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowań osób użytkujących przez dostawców, bez możliwości wpływu na to przez nas. Jeśli dostawca tworzy profile użytkowania, często stosuje przy tym pliki cookies lub przypisuje model postępowania do Państwa profilu.

Opisane operacje przetwarzania danych osobowych przeprowadzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz uzasadnionego interesu odpowiedniego dostawcy, aby móc się z Państwem komunikować we właściwym momencie lub informować o naszej ofercie. Jeśli muszą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych jako użytkownik u odpowiednich dostawców, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 7 RODO.

Ponieważ nie mamy dostępu do baz danych dostawców, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na to, że najlepiej jest realizować swoje prawa (np. do informacji, korekty, usunięcia itp.) bezpośrednio u danego dostawcy. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w sieciach społecznościowych przedstawiamy poniżej, z podziałem na poszczególnych dostawców sieci społecznościowych, z których korzystamy:

9.1 Facebook

Współadministrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka ochrony danych osobowych (wytyczne dot. ochrony danych): https://www.facebook.com/about/privacy

Z porozumieniem o współadministrowaniu można się zapoznać pod niniejszym adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

9.2 Instagram

Współadministrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Polityka ochrony danych osobowych (wytyczne dot. ochrony danych): https://instagram.com/legal/privacy/

9.3 Twitter

Współadministrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

Polityka ochrony danych osobowych: https://twitter.com/de/privacy

Informacje o Państwa danych: https://twitter.com/settings/your_twitter_data

9.4 YouTube

Współadministrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Polityka ochrony danych osobowych: https://policies.google.com/privacy

10. Analiza stron internetowych

10.1 Matomo

Na tej stronie internetowej korzystamy z komponentów Matomo ofertowanych przez InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Matomo to narzędzie służące do analizy stron internetowych, czyli do pozyskiwania, gromadzenia i oceny danych o zachowaniu osób odwiedzających witryny internetowe. Gromadzi między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej dana osoba uzyskała dostęp do  strony internetowej (tzw. strona odsyłająca), jakie podstrony strony internetowej były przez nią odwiedzane lub jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i zysków z reklamy internetowej.

Oprogramowanie to działa na serwerze podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie, a dane logowania, które są wrażliwe z punktu widzenia przepisów o ochronie danych, są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.

Matomo zapisuje plik cookie w swoim systemie informatycznym. Dzięki temu możemy analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy jakaś osoba uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny internetowej, przeglądarka internetowa używana przez jej system informatyczny przesyła poprzez komponent Matomo dane na nasz serwer w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej uzyskujemy wiedzę na temat danych osobowych danej osoby, np. jej adresu IP, dzięki którym możemy m.in. określić lokalizację geograficzną użytkowniczek i użytkowników strony oraz przebieg kliknięć na stronie.

Za pomocą pliku cookie zapisywane są informacje zawierające dane osobowe, np. czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin naszej witryny internetowej. Za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest wyświetlana, dane osobowe, w tym adres IP używanego połączenia internetowego, są przesyłane na nasz serwer. Dane te są przez nas gromadzone. Nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Powyższe procesy przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy została nam wcześniej udzielona wyraźna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Politykę ochrony danych osobowych Matomo znajdą Państwo tutaj: https://matomo.org/privacy/.

10.2 Quantserve

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Quantserve, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Quantcast Corp, 795 Folsom Street, San Francisco, CA 94107, USA.

W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile osób użytkujących strony i stosowane są między innymi pliki cookies Quantcount (patrz punkt „Pliki cookies”). Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych, takie jak np.

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzanej strony),
 • nazwę hosta komputera dostępowego (adres IP) oraz
 • czas żądania serwera

są przekazywane na serwer Quantcast w USA i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze stron internetowych, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych zgodnie z zapotrzebowaniem. Analiza przeprowadzana przez Quantserve ma w szczególności na celu rejestrowanie większej dokładności wizyt na stronach internetowych oraz odfiltrowanie ze statystyk gości odwiedzają strony internetowe na różnych urządzeniach.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Politykę ochrony danych osobowych Quantcast znajdą Państwo tutaj: https://www.quantcast.com/privacy/.

11. Partnerzy i programy afiliacyjne (partnerskie)

11.1 DoubleClick

Ta strona internetowa zawiera komponenty DoubleClick firmy Google. DoubleClick to marka firmy Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), pod którą agencjom reklamowym i wydawnictwom sprzedawane są specjalne rozwiązania w zakresie marketingu internetowego.

DoubleClick by Google przekazuje dane do serwera DoubleClick przy każdej impresji, jak również przy kliknięciach lub innych działaniach. Każda z tych transmisji danych powoduje wysłanie do Państwa przeglądarki zapytania o pliki cookies. Jeśli przeglądarka zaakceptuje to żądanie, DoubleClick ustawia pliki cookies w Państwa systemie informatycznym. Celem plików cookies jest optymalizacja i wyświetlanie reklam. Pliki cookies są wykorzystywane m.in. do obsługi i wyświetlania reklam dopasowanych do użytkowników oraz do tworzenia raportów dotyczących kampanii reklamowych lub ich udoskonalania. Ponadto pliki cookies służą do unikania wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.

DoubleClick wykorzystuje identyfikator plików cookies, który jest wymagany do przetworzenia procedury technicznej. Identyfikator plików cookies jest potrzebny, np. do wyświetlenia reklamy w przeglądarce. DoubleClick może również rejestrować, poza identyfikatorem plików cookies, które reklamy były już wyświetlane w danej przeglądarce, w celu uniknięcia podwójnego umieszczania reklam. Ponadto dzięki identyfikatorowi plików cookies DoubleClick może rejestrować konwersje.

Pliki cookies z DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki cookies DoubleClick mogą jednak zawierać dodatkowe znaczniki kampanii. Znacznik kampanii służy do identyfikacji kampanii, z którymi Państwo mieli już kontakt.

Za każdym razem, gdy wchodzą Państwo na poszczególną stronę prowadzonego przez nas serwisu internetowego, na której zintegrowano komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w Państwa systemie informatycznym jest wzywana przez dany komponent DoubleClick do przekazania danych do Google w celach reklamowych w Internecie oraz rozliczenia prowizji. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych, które następnie wykorzystuje również do generowania rozliczeń prowizji. Google może między innymi sprawdzić, że kliknęli Państwo na określone linki na naszych stronach internetowych.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Politykę ochrony danych osobowych DoubleClick by Google znajdą Państwo tutaj: https://www.google.com/intl/de/policies/.

12. Wtyczki i inne usługi

12.1 Mapy Google (Google Maps)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Map Google (API). Jednostką operacyjną Google Maps jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy firm Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Maps to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych map w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Usługa ta może Państwu pomóc w znalezieniu naszej lokalizacji i ułatwi ewentualny dojazd do nas.

Informacje o korzystaniu przez Państwa z naszej strony internetowej (takie jak Państwa adres IP) są przekazywane na serwery Google w USA i tam zapisywane podczas wywoływania tych podstron, na których zintegrowana jest mapa Google Maps. Dodatkowo Mapy Google załadowują także Google Web Fonts. Dostawcą Google WebFonts jest również Google Ireland Limited. Gdy wchodzą Państwo na stronę, na której osadzone są Mapy Google, Państwa przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki (cache) czcionki internetowe wymagane do wyświetlania Map Google. Również w tym celu używana przez Państwa przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto osoby użytkującej, za pomocą którego się Państwo zalogowali, czy też nie istnieje żadne konto osoby użytkującej. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcą Państwo, by dokonywano tego przyporządkowania do Państwa profilu na Google, to muszą się Państwo wylogować ze swojego konta na Google. Google przechowuje Państwa dane (nawet w przypadku niezalogowanych osób użytkujących) jako profile osób użytkujących i ocenia je. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili osób użytkujących, jednak aby skorzystać z tego prawa, muszą się Państwo skontaktować z Google.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przyszłe przekazywanie Państwa danych do Google w ramach korzystania z Google Maps, mają Państwo również możliwość całkowitej dezaktywacji usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w Państwa przeglądarce. Nie będą wtedy Państwo mogli już korzystać z Mapy Google, a tym samym z wyświetlania map na tej stronie.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Z warunkami korzystania z usług Google mogą się Państwo zapoznać tutaj: https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, a dodatkowe warunki korzystania z Map Google tutaj: https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Politykę ochrony danych osobowych Google Maps znajdą Państwo tutaj: („Google Privacy Policy”):  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

12.2 Google Tag Manager

Na tej stronie korzystamy z usługi Google Tag Manager. Jednostką operacyjna Google Tag Manager jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Ireland Limited jest częścią grupy firm Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Dzięki temu narzędziu „tagi strony” (czyli kluczowe słowa, które są zintegrowane z elementami HTML) mogą być wdrażane i zarządzane poprzez interfejs. Dzięki zastosowaniu Google Tag Manager możemy automatycznie śledzić, na który przycisk, link lub spersonalizowany obrazek Państwo aktywnie kliknęli, a następnie możemy rejestrować, które treści na naszej stronie internetowej są dla Państwa szczególnie interesujące.

Narzędzie to uruchamia również inne tagi, które z kolei mogą w pewnych sytuacjach gromadzić dane. Google Tag Manager nie sięga po te dane. Jeśli dokonali Państwo dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookies, działanie to ma zastosowanie do wszystkich znaczników śledzenia wdrożonych za pomocą Google Tag Manager.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat Google Tag Manager i polityki ochrony danych osobowych Google mogą Państwo znaleźć tutaj: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

12.3 YouTube (filmy wideo)

Na tej stronie internetowej są zintegrowane komponenty YouTube. Jednostką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką córką Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej Państwo odwiedzają, gdy wywołują Państwo podstronę zawierającą film YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i są przypisywane do Państwa konta na YouTube. Ponadto przy każdej wizycie na naszej stronie YouTube załadowuje także Google Web Fonts i Google Photos.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, jeśli są Państwo w tym samym czasie zalogowani w YouTube i odwiedzają naszą stronę internetową. Sytuacja ta ma miejsce niezależnie od tego, czy klikną Państwo na jakiś film na YouTube czy nie. Jeśli nie chcą Państwo, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, mogą Państwo zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się z Państwa konta na YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Politykę ochrony danych osobowych YouTube znajdą Państwo tutaj: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

12.4 Wtyczka Yoast SEO-Plugin

Na naszych stronach internetowych jest zintegrowana wtyczka Yoast SEO. Jednostką operacyjną dla tej wtyczki WordPress jest Yoast BV, Don Emanuelstraat 3, 6602 GX Wijchen, Niderlandy.

Dzięki Yoast mamy możliwość wyświetlania responsywnej strony internetowej, np. poprzez rozszerzalne moduły tekstowe na podstronach serwisu. Ponadto dzięki tej wtyczce nasze strony zostały zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek, dzięki czemu udało się osiągnąć większą widoczność. Udało się to osiągnąć m.in. poprzez skrypty Java Skript Bibliothek „JQuery”. Są one załadowane za pomocą Contentdelivery Networks „Cloudflare” i „jsdelivr” przy każdym wywołaniu strony. W ten sposób Content Delivery Networks otrzymują Państwa adres IP, aby mogły dostarczyć wymagane skrypty.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Linki do polityki ochrony danych Content Delivery Networks znajdą Państwo w odpowiedniej, odrębnej sekcji naszych informacji o ochronie danych osobowych. Politykę ochrony danych osobowych Yoast znajdą Państwo tutaj: https://yoast.com/privacy-policy/.

12.5 Issuu

Na naszych stronach internetowych znajdują się zintegrowane elementy aplikacji Flash „Issuu” dostawcy Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA.

Issuu umożliwia nam dostęp do publikacji pisanych w formie e-książki, zapewniając w ten sposób przyjemne doświadczenie ich przeglądania.

Aby móc dostarczyć właściwą treść, nawiązywane jest połączenie z serwerami Issuu. Issuu gromadzi i przechowuje dane osobowe, takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu oraz informacje o czasie i długości korzystania z serwisu.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat Issuu i polityki ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć tutaj: https://issuu.com/legal/privacy.

12.6 HelpMundo

Na naszych stronach internetowych zintegrowaliśmy elementy systemu „HelpMundo” firmy HelpMundo GmbH, Ahrweg 107, 53347 Alfter, Niemcy. Dzięki temu możemy Państwu zaoferować wygodny sposób przekazania darowizny na działalność prowadzoną przez PNWM.

Aby móc dostarczyć właściwy formularz darowizny, nawiązywane jest połączenie z serwerami Issuu. Helpmundo korzysta z plików cookies, które są absolutnie niezbędne do wyświetlania formularza darowizny. W ten sposób Helpmundo otrzymuje Państwa dane osobowe, takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu oraz informacje o czasie i długości korzystania z serwisu. Ponadto Helpmundo otrzymuje również dostęp do Państwa danych, które zostały wprowadzone w formularzu darowizny. Należą do nich: kwota darowizny, sposób zapłaty i cel darowizny.

W celu dokonania darowizny zostaną Państwo poproszeni o zaakceptowanie Polityki Ochrony Danych Helpmundo (https://www.helpmundo.de/helptools/donationsv2/14132/0/?type=dom&newLocal=de&iframe_opener=https://dpjw.org/dpjw/das-dpjw-unterstuetzen/spenden/#).

Podstawą prawną zastosowania Helpmundo jest nasz uzasadniony interes w bezpiecznej i wygodnej opcji darowizny w rozumieniu art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Jeśli poproszono o zgodę, podstawą prawną operacji przetwarzania jest Państwa wyraźna zgoda zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

12.7 Padlet

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy elementy „Padleta”. Ich dostawcą jest Wallwisher, Inc., 981 Mission St, San Francisco, CA 94103, USA.

Padlet to cyfrowa tablica, która pozwala nam w atrakcyjny sposób zaprezentować osobom odwiedzającym nasze strony różne treści. W szczególności otwiera to możliwość edytowania i projektowania zawartości tablic przez różnych zaproszonych redaktorów i redaktorek, bez konieczności dostępu do backendu strony.

Aby móc dostarczyć właściwą tablicę nawiązywane jest połączenie z serwerami Padletu. W ten sposób Padlet otrzymuje Państwa dane osobowe, takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu oraz informacje o czasie i długości korzystania z serwisu.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat Padletu i polityki ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć tutaj: https://de.padlet.com/about/privacy#:~:text=The%20administrators%20of%20a%20padlet%20%28the%20creator%20and,users%20invited%20to%20the%20padlet%20can%20view%20content.

13. Newsletter

Korzystamy z usług „Freshmail” dostawcy Freshmail Sp. z o.o., Alei 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, Polska.

Freshmail to usługa, dzięki której można m.in. organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane, które podali Państwo w celu otrzymywania newslettera są przechowywane na serwerach Freshmaila w Polsce.

Otrzymają Państwo od nas newsletter tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie z wykorzystaniem procedury double opt-in (podwójnego potwierdzenia), tzn. newsletter zostanie wysłany dopiero wtedy, gdy osoba użytkująca potwierdzi aktywację usługi newslettera poprzez kliknięcie na link w mailu powiadamiającym.

Jeśli nie życzą Państwo sobie, aby Freshmail analizował Państwa dane, muszą się Państwo wypisać się z newslettera W tym celu w każdej wiadomości newslettera udostępniamy link do rezygnacji z subskrypcji. Ponadto mogą Państwo zrezygnować z newslettera wysyłając do nas wiadomość e-mail.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę. W każdej chwili mogą Państwo również zapobiec przetwarzaniu Państwa danych poprzez wypisanie się z newslettera.

Za pomocą Freshmaila jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Dzięki temu możemy zobaczyć między innymi, czy wiadomość z newslettera została otwarta i jakie linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić między innymi, które linki były szczególnie często klikane.

Freshmail pozwala nam również dzielić osoby subskrybujące nasze na różne kategorie (np. według miejsca zamieszkania). W ten sposób możemy lepiej dostosowywać nasze newslettery do poszczególnych grup docelowych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Odwołanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już dokonanych operacji przetwarzania danych.

Dane, które podają Państwo w celu otrzymywania newslettera będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również z serwerów CleverElements po wypisaniu się z newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Politykę ochrony danych osobowych Freshmail znajdą Państwo tutaj: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/.

14. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

14.1 Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które Państwa dotyczą.

14.2 Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas w każdej chwili i bezpłatnie informacji o przechowywanych danych osobowych na Państwa temat, jak również kopii tych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

14.3 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Mają Państwo prawo zażądać sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto mają Państwo prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

14.4 Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile zachodzi jeden z przewidzianych prawem powodów i o ile przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne.

14.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Mają Państwo prawo żądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z wymogów prawnych.

14.6 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Mają Państwo prawo otrzymać od nas powierzone nam przez Państwa dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mają Państwo również prawo do przekazania powierzonych nam danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez przeszkód z naszej strony, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania powierzonej nam władzy publicznej.

Ponadto korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 RODO, mają Państwo prawo do tego, aby dane osobowe zostały przeniesione bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.

14.7 Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów).

Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów w rozumieniu art. 4 pkt. 4 RODO.

Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub gdy przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji reklamy bezpośredniej. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych w tych celach.

Ponadto mają Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które jest przez nas prowadzone w celach badań naukowych, historycznych lub statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 RODO, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

14.8 Cofnięcie zgody na mocy prawa ochrony danych

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

14.9 Skarga do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wnieść skargę na przetwarzanie przez nas danych osobowych do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

15. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium długości przechowywania danych osobowych odpowiada ustawowemu okresowi przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do wykonania lub rozpoczęcia umowy.

16. Aktualizacja i zmiana informacji o ochronie danych osobowych

Niniejsze informacje o ochronie danych osobowych są obecnie aktualne i zostały sporządzone w październiku 2022 roku.

Ze względu na dalszy rozwój naszych stron internetowych i ofert lub ze względu na zmienione wytyczne prawne lub urzędowe, niezbędna może być zmiana niniejszych informacji o ochronie danych osobowych. Aktualne informacje o ochronie danych osobowych znajdą Państwo w każdej chwili na stronie internetowej pod adresem https://pnwm.org/ochrona-danych-osobowych/. Tam też mogą je Państwo wydrukować.

Niniejsze informacje o ochronie danych osobowych zostały sporządzone przy wsparciu oprogramowania do ochrony danych osobowych audatis MANAGER.