FAQ

 1. Kiedy trzeba złożyć wniosek w PNWM, a kiedy go rozliczyć?

  Kompletny wniosek należy złożyć do PNWM lub do właściwej jednostki centralnej (patrz pyt. 3) najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu. Obowiązuje składanie wniosku online, za pomocą portalu internetowego OASE. Korzystanie z portalu OASE wymaga zarejestrowania się w systemie OASE. Po zakończeniu projektu mają Państwo dwa miesiące na jego rozliczenie.

 2. Dokąd należy składać wniosek?

  O tym, kto opracowuje Państwa wniosek (i następnie rozliczenie) przesądza rodzaj organizowanej wymiany, a nie miejsce programu (Polska/Niemcy). Jeśli organizują Państwo wymianę szkolną – proszę kierować wniosek do biura warszawskiego PNWM lub odpowiedniej jednostki centralnej PNWM (patrz pyt. 3/4). Jeśli wymianę pozaszkolną (także sportową) – Państwa wniosek opracowuje biuro w Poczdamie lub odpowiednia jednostka centralna (patrz pyt. 3/4).

  Część wniosków rozpatrują nasze jednostki centralne (np. euroregiony, organizacje dachowe, jednostki landowe); w sprawie wniosku należy się wtedy kontaktować się bezpośrednio z nimi.

  Aby sprawdzić, kto opracowuje Państwa wniosek, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki jednostek centralnych.

 3. Co to jest jednostka centralna PNWM?

  Jednostka centralna jest dla PNWM instytucją partnerską, która dysponuje określoną częścią budżetu Organizacji i na określonym obszarze odpowiada za rozpatrywanie wniosków oraz dofinansowanie projektów wymian. I tak np. są jednostki centralne odpowiedzialne za dany kraj związkowy w Niemczech, za euroregion, za organizacje i szkoły katolickie, czy też grupy harcerskie itd. Jeśli mają Państwo problem z przyporządkowaniem swojej organizacji do odpowiedniej jednostki centralnej, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki jednostek centralnych.

 4. Kiedy projekt ma charakter szkolny, a kiedy pozaszkolny?

  Projekt jest uznawany za wymianę szkolną, jeśli partnerem projektu po stronie niemieckiej jest szkoła (partner polski nie musi być szkołą!), a organizatorami wymiany są nauczyciele i oni sprawują opiekę nad uczestnikami projektu. W innych wypadkach mamy do czynienia z pozaszkolną wymianą młodzieży.

 5. W jakim języku trzeba wypełnić wniosek?

  Jeśli składają Państwo wniosek do polskiej jednostki centralnej PNWM, wniosek powinien być wypełniony w języku polskim. Jeśli w ramach tego samego wniosku niemiecki partner ubiega się o dofinansowanie we właściwej mu niemieckiej jednostce centralnej, powinien złożyć do niej wniosek w wersji niemieckojęzycznej.

 6. Czyje konto należy wskazać we wniosku?

  Podane we wniosku konto musi należeć do wnioskodawcy lub organu nadzorującego daną instytucję (np. ośrodki samorządu terytorialnego). W przypadku szkół możliwe jest posługiwanie się kontem rady rodziców lub organu prowadzącego.

 7. Co to są stawki zryczałtowane i jaka jest ich wysokość?

  PNWM przyznaje dofinansowanie w postaci ryczałtu na osobodzień wspólnego programu. Wysokość stawki ryczałtowej zależy od rodzaju zakwaterowania uczestników. Aktualną wysokość stawek ryczałtowych wskazuje Tabela stawek zryczałtowanych PNWM, którą można pobrać na stronie „Pliki do pobrania”.

  UWAGA: Podane stawki są stawkami maksymalnymi. Realne dofinansowanie jest zwykle mniejsze, a jego wysokość uzależniona od bieżącej sytuacji budżetowej PNWM.

 8. Co obejmuje dotacja do kosztów programu?

  Na koszty programu składają się w szczególności koszty zakwaterowania, wyżywienia, transport w miejscu realizacji projektu, bilety wstępu, materiały robocze, ewent. honoraria związane z programem.

  UWAGA: Dotacja PNWM nie obejmuje zakupu środków trwałych.

 9. Co oznacza"dzień programu"?

  Dni programu to dni w ramach projektu mające charakter spotkania, w trakcie których realizowane są wspólne merytoryczne punkty programu dla uczestników z Polski i Niemiec, ewent. kraju trzeciego. PNWM przyznaje dotacje w formie stawek ryczałtowych na poszczególne dni programu.

  UWAGA: Liczba dni programu nie zawsze pokrywa się z liczbą noclegów.

 10. Jak obliczyć dotację do kosztów podróży (również dla kraju trzeciego)?

  Maksymalną wysokość dofinansowania kosztów podróży mogą Państwo sprawdzić, korzystając z naszego kalkulatora kosztów podróży

  Uczestnicy z kraju trzeciego mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów podróży od granicy z Polską lub Niemcami do miejsca realizacji programu. Dotację tą wypłacamy na konto gospodarza z prośbą o przekazanie partnerowi.

  UWAGA: Stawki podane w kalkulatorze są stawkami maksymalnymi. Realne dofinansowanie jest zwykle mniejsze, a jego wysokość uzależniona od bieżącej sytuacji budżetowej PNWM.

 11. Czy wraz z rozliczeniem PNWM musi otrzymać oryginalne rachunki?

  Wraz z rozliczeniem powinni przesłać Państwo wyłącznie te skany rachunków i faktur, o które poprosiliśmy w załączniku do decyzji wstępnej. Wymagamy jednak, by przechowywali Państwo oryginały wszystkich rachunków i faktur oraz całej dokumentacji przez pięć lat od zakończenia programu w celu ewentualnej kontroli.

 12. Jak PNWM ustala ostateczną kwotę dofinansowania?

  Ostateczną kwotę dofinansowania obliczamy po realizacji programu po sprawdzeniu poprawności i kompletności przesłanych do nas dokumentów rozliczeniowych. Kwotę dofinansowania ustalamy odpowiednio do rzeczywistej liczby uczestników projektu, dni zrealizowanego programu i poniesionych kosztów.

  UWAGA: W rozliczeniu nie możemy uwzględnić uczestników, dni programu i kosztów, o które Państwo nie wnioskowali przed projektem.

 13. Kiedy wpłynie dofinansowanie od PNWM?

  Przyznana zaliczka na realizację projektu przelewana jest z reguły cztery tygodnie przed rozpoczęciem programu w wysokości 65% przyznanej kwoty dofinansowania. Ostateczna kwota dofinansowania zostaje obliczona po realizacji programu, po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów rozliczeniowych. Jeśli Państwa wniosek opracowuje jednostka centralna, w sprawie możliwości wypłaty zaliczki prosimy skontaktować się z pracownikiem jednostki.

 14. Co to jest projekt w placówce kształceniowej?

  Za projekt w placówce kształceniowej uznaje się tylko taki, która spełnia wszystkie następujące kryteria:

  – korzysta z zakwaterowania i wyżywienia w budynku placówki

  – korzysta z sal do pracy pedagogicznej na terenie placówki

  – korzysta ze wsparcia merytorycznego stałego personelu pedagogicznego placówki

  – placówka ma własny roczny program pedagogiczny