FAQ

 1. Kiedy trzeba złożyć wniosek w PNWM, a kiedy go rozliczyć?

  Kompletny wniosek należy złożyć do PNWM lub do właściwej jednostki centralnej (patrz pyt. 3) najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu. Obowiązuje składanie wniosku online, za pomocą portalu internetowego OASE. Korzystanie z portalu OASE wymaga zarejestrowania się w systemie OASE. Po zakończeniu projektu mają Państwo dwa miesiące na jego rozliczenie.

  Wyjątkowo w roku 2022 wnioski można składać w terminie krótszym niż 3 miesiące. Aby PNWM mogła przekazać wnioskodawcy zaliczkę, kompletny wniosek z podpisami obu parterów projektu powinien wpłynąć do PNWM na 6 tygodni przed rozpoczęciem projektu

 2. Dokąd należy składać wniosek?

  Obowiązuje składanie wniosku online, za pomocą portalu internetowego OASE.

  O tym, kto opracowuje Państwa wniosek (i następnie rozliczenie) przesądza rodzaj organizowanej wymiany, a nie miejsce programu (Polska/Niemcy). Jeśli organizują Państwo wymianę szkolną – proszę kierować wniosek do biura warszawskiego PNWM lub odpowiedniej jednostki centralnej PNWM (patrz pyt. 3/4). Jeśli wymianę pozaszkolną (także sportową) – Państwa wniosek opracowuje biuro w Poczdamie lub odpowiednia jednostka centralna (patrz pyt. 3/4).

  Część wniosków rozpatrują nasze jednostki centralne (np. euroregiony, organizacje dachowe, jednostki landowe); w sprawie wniosku należy się wtedy kontaktować się bezpośrednio z nimi.

  Aby sprawdzić, kto opracowuje Państwa wniosek, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki jednostek centralnych.

 3. Co to jest jednostka centralna PNWM?

  Jednostka centralna jest dla PNWM instytucją partnerską, która dysponuje określoną częścią budżetu Organizacji i na określonym obszarze odpowiada za rozpatrywanie wniosków oraz dofinansowanie projektów wymian. I tak np. są jednostki centralne odpowiedzialne za dany kraj związkowy w Niemczech, za euroregion, za organizacje i szkoły katolickie, czy też grupy harcerskie itd. Jeśli mają Państwo problem z przyporządkowaniem swojej organizacji do odpowiedniej jednostki centralnej, proszę skorzystać z naszej wyszukiwarki jednostek centralnych.

 4. Kiedy projekt ma charakter szkolny, a kiedy pozaszkolny?

  Projekt jest uznawany za wymianę szkolną, jeśli partnerem projektu po stronie niemieckiej jest szkoła (partner polski nie musi być szkołą!), a organizatorami wymiany są nauczyciele i oni sprawują opiekę nad uczestnikami projektu. W innych wypadkach mamy do czynienia z pozaszkolną wymianą młodzieży.

 5. W jakim języku trzeba wypełnić wniosek?

  Jeśli składają Państwo wniosek do polskiej jednostki centralnej PNWM, wniosek powinien być wypełniony w języku polskim. Jeśli w ramach tego samego wniosku niemiecki partner ubiega się o dofinansowanie we właściwej mu niemieckiej jednostce centralnej, powinien złożyć do niej wniosek w wersji niemieckojęzycznej.

  Obowiązuje składanie wniosku online, za pomocą portalu internetowego OASE.

 6. Czyje konto należy wskazać we wniosku?

  Podane we wniosku konto musi należeć do wnioskodawcy lub organu nadzorującego daną instytucję (np. ośrodki samorządu terytorialnego). W przypadku szkół możliwe jest posługiwanie się kontem rady rodziców lub organu prowadzącego.

 7. Co to są stawki dofinansowania i jaka jest ich wysokość?

  PNWM przyznaje dofinansowanie w postaci stawki na osobę i dzień wspólnego programu. Wysokość stawki zależy od rodzaju zakwaterowania uczestników. Aktualną wysokość stawek wskazuje Tabela stawek PNWM, którą można pobrać na stronie „Pliki do pobrania”.

  UWAGA: Podane stawki są stawkami maksymalnymi. Realne dofinansowanie może być niższe, a jego wysokość uzależniona od bieżącej sytuacji budżetowej PNWM.

 8. Co obejmuje dotacja do kosztów programu?

  PNWM przyznaje dofinansowanie w postaci stawki na osobę i dzień wspólnego programu. Z dofinansowania do kosztów programu wnioskodawca może rozliczyć koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu w miejscu realizacji projektu, biletów wstępu, materiałów roboczych, honorariów osób zatrudnionych do realizacji programu. Są to wszystkie koszta, które są niezbędne do zrealizowania zaplanowanego projektu.

  Kwota przeznaczona na upominki i nagrody nie może przekroczyć 40 zł na osobę.

  UWAGA: Z dotacji PNWM nie można zakupić środków trwałych.

 9. Co oznacza"dzień programu"?

  Dni programu to dni w ramach projektu mające charakter spotkania, w trakcie których realizowane są wspólne merytoryczne punkty programu dla uczestników z Polski i Niemiec, ewent. kraju trzeciego. PNWM przyznaje dotacje w formie stawek dofinansowania na poszczególne dni programu.

  UWAGA: Liczba dni programu nie zawsze pokrywa się z liczbą noclegów.

 10. Jak obliczyć dotację do kosztów podróży (również dla kraju trzeciego)?

  Maksymalną wysokość dofinansowania kosztów podróży mogą Państwo sprawdzić, korzystając z naszego kalkulatora kosztów podróży

  Uczestnicy z kraju trzeciego mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów podróży od granicy z Polską lub Niemcami do miejsca realizacji programu. Dotację tą wypłacamy na konto gospodarza z prośbą o przekazanie partnerowi.

  UWAGA: Stawki podane w kalkulatorze są stawkami maksymalnymi. Realne dofinansowanie może być niższe, a jego wysokość uzależniona od bieżącej sytuacji budżetowej PNWM.

 11. Czy wraz z rozliczeniem PNWM musi otrzymać oryginalne rachunki?

  Wraz z rozliczeniem przesyłają Państwo wyłącznie te skany rachunków i faktur, o które prosimy w załączniku do decyzji wstępnej. Wymagamy jednak, by przechowywali Państwo oryginały wszystkich rachunków i faktur oraz całej dokumentacji przez pięć lat od zakończenia programu w celu ewentualnej kontroli.

 12. Jak PNWM ustala ostateczną kwotę dofinansowania?

  Ostateczną kwotę dofinansowania obliczamy po realizacji programu po sprawdzeniu poprawności i kompletności przesłanych do nas dokumentów rozliczeniowych. Kwotę dofinansowania ustalamy odpowiednio do rzeczywistej liczby uczestników projektu, dni zrealizowanego programu i poniesionych kosztów.

  Wszelkie zmiany w programie (np.: liczbę czy miejsce noclegów) i zmianę liczby uczestników należy zgłosić do PNWM lub właściwej jednostki centralnej mailem przed rozpoczęciem projektu.

  UWAGA: W rozliczeniu nie możemy uwzględnić uczestników, dni programu i kosztów, o które Państwo nie wnioskowali przed projektem.

 13. Kiedy wpłynie dofinansowanie od PNWM?

  Przyznana zaliczka na realizację projektu przelewana jest z reguły cztery tygodnie przed rozpoczęciem programu w wysokości 65% przyznanej kwoty dofinansowania. Ostateczna kwota dofinansowania zostaje obliczona po realizacji programu, po sprawdzeniu przedłożonych dokumentów rozliczeniowych.

  Aby zaliczka została przekazana na konto podane we wniosku, wnioskodawca musi potwierdzić w systemie OASE, że zgadza się z przyznanym dofinansowaniem.

  Jeśli Państwa wniosek opracowuje jednostka centralna, w sprawie możliwości wypłaty zaliczki prosimy skontaktować się z pracownikiem jednostki.

 14. Co to jest projekt w placówce kształceniowej?

  PNWM może dofinansować według stawki placówki kształceniowej projekty, które wymagają szczególnego wkładu merytorycznego w celu zapewnienia wysokiej jakości ich realizacji. Warunkiem jest korzystanie przez zespół projektowy z fachowego wsparcia trenerskiego, jak również odpowiednio  wyposażonej przestrzeni. Projekty mogą się przy tym odbywać zarówno w międzynarodowych domach spotkań młodzieży, jak i w innych stosownych placówkach.