Inicjatywy

Rozwiń wszystko

TRIYOU - portal dla organizatorek i organizatorów wymiany trójstronnej z Ukrainą

Portal TRIYOU dedykowany jest wszystkim zainteresowanym wymianą między Polską, Niemcami i Ukrainą. Umożliwia on nawiązanie kontaktów, wspólne wypracowanie pomysłów oraz organizację projektów i oferuje także przestrzeń do tworzenia i promocji trójstronnych wymian młodzieży. Oprócz sieciowania i współpracy pomiędzy partnerami, portal ułatwia codzienną organizację i trójstronną współpracę podczas spotkań młodych ludzi. Więcej

Portal Perspektywy Zawodowe

Aktywny udział w międzynarodowych projektach o charakterze zawodowym daje młodym ludziom szansę na rozwój umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych i językowych. Portal „Perspektywy Zawodowe” ułatwia organizację polsko-niemieckich spotkań służących orientacji zawodowej oraz indywidualnych bądź grupowych praktyk w kraju sąsiada. Ten krótki film instruktażowy przedstawia jego założenia i funkcjonalności. Zapraszamy na portal!

Między innymi - warsztaty edukacji międzykulturowej

Warsz­taty edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej Mię­dzy Innymi to zajęcia dla stu­den­tów kie­run­ków peda­go­gicz­nych polskich uczelni opra­co­wane przez doświad­czony zespół tre­ne­rów pro­gramu Era­smus+ Mło­dzież i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży. Ich celem jest roz­wi­nię­cie kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych uczestników oraz przy­go­to­wa­nie ich do peł­nie­nia roli mul­ti­pli­ka­to­rów wie­dzy i postaw zwią­za­nych z edu­ka­cją mię­dzy­kul­tu­rową wśród róż­nych grup młodzieży. Więcej

miedzy-innymi-inspiracje

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”

Międzynarodowe projekty wymiany uczniów są cennym elementem kształcenia dzieci oraz młodzieży i jako takie potrzebują systemowego wsparcia. W tym celu, w gronie ekspertów, we współpracy z całym środowiskiem polskiej oświaty i samorządami, czyli organami prowadzącymi szkoły, PNWM podjęła inicjatywę „Szkoła żyje wymianą”. Więcej

Program „Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży”

„Latarnie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)” to program wspierania dla organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń, placówek edukacyjnych i kształceniowych w Polsce i Niemczech na czas pandemii. Dzięki dotacji PNWM realizują one projekty służące utrzymaniu i rozwijaniu kontaktów w międzynarodowej wymianie młodzieży. Informują, promują, szkolą i doradzają wszystkim zainteresowanym zorganizowaniem polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych – stacjonarnych i online. W programie bierze udział w sumie 35 instytucji i organizacji w obu krajach, wyłonionych w drodze konkursu. Ich przedsięwzięcia rozpoczęły się jesienią 2021 roku i będą trwały do końca 2022 roku. Więcej