Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą”

Rozwiń wszystko

Szkoła żyje wymianą

Międzynarodowe projekty wymiany uczniów są cennym elementem kształcenia dzieci oraz młodzieży i jako takie potrzebują systemowego wsparcia. W tym celu, w gronie ekspertów, we współpracy z całym środowiskiem polskiej oświaty oraz samorządami, czyli organami prowadzącymi szkoły, PNWM podjęła inicjatywę „Szkoła żyje wymianą”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspiera polsko-niemiecką wymianę szkolną

We wrześniu 2021 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Dariusz Piontkowski, skierował do Kuratorów Oświaty pismo, w którym podkreślił znaczenie wymiany młodzieży jako wszechstronnego narzędzia edukacyjnego i za pośrednictwem kuratoriów zachęcił szkoły do podejmowania współpracy międzynarodowej oraz korzystania z oferty PNWM:

„Międzynarodowa wymiana młodzieży służy nie tylko rozwojowi kompetencji językowych. To spotkanie, podczas którego młodzież pod okiem pedagogów uczestniczy w projekcie edukacyjnym, który wspiera wszechstronny rozwój ucznia (…)”.

Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych

Wyniki konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) prezentuje rekomendacje i wyniki dyskusji zebrane podczas ogólnopolskiej konferencji „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych”, która odbyła się z inicjatywy PNWM oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w Warszawie 2 kwietnia 2019 roku pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej.
Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami zebranymi w pliku pt. „Jak wspierać szkolne wymiany międzynarodowe?” (do pobrania w prawej kolumnie).

Spotkanie środowiska oświaty

Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli całego środowiska oświaty, którzy podjęli próbę zdiagnozowania potrzeb, możliwości oraz wyzwań związanych z prowadzeniem projektów międzynarodowej wymiany młodzieży. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, instytucje kształcące i szkolące nauczycieli, instytucje wspierające wymiany młodzieży, jednostki samorządu terytorialnego i euroregiony, a także kuratoria oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej znajdą w prezentowanym opracowaniu podpowiedzi, jak wspólnie można wspierać projekty wymian międzynarodowych.

Wstęp do przyszłych działań

Wszystkie inspiracje, wnioski i konkretne rozwiązania zostały uporządkowane zgodnie z obszarem kompetencji każdej z grup. Organizatorzy konferencji wierzą, że przyczynią się one do systemowego wzmocnienia udziału uczniów w międzynarodowej wymianie młodzieży. Prezentowane rekomendacje i wyniki są wstępem do długofalowych działań, które PNWM i FRSE będą podejmować w gronie praktyków i sojuszników wymiany.

Krótką filmową relację z konferencji znajdą Państwo na kanale YouTube PNWM.

YouTube

Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.
Dowiedz się więcej

Wczytaj film

Rozwiń wszystko

35 pomysłów. Jak wspierać międzynarodowe wymiany szkolne? Poradnik dla samorządów

Niniejszy poradnik stanowi zbiór praktycznych i różnorodnych pomysłów na wsparcie wymian szkolnych przez jednostki samorządu terytorialnego, będące organami prowadzącymi dla poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych. Kierujemy tę publikację do wszystkich osób, które z ramienia samorządu mają wpływ na funkcjonowanie szkół: władz lokalnych, radnych, pracowników różnych komórek administracji samorządowej odpowiedzialnych za oświatę, finanse, współpracę międzynarodową, promocję, koordynację projektów itp. oraz do wszystkich zainteresowanych.

Jak różnorodną i wielką rolę mogą odgrywać samorządy we wspieraniu międzynarodowych wymian szkolnych, wskazuje także sama struktura poradnika.
35 pomysłów na takie wspierające działania pogrupowaliśmy w pięciu obszarach: dostarczanie informacji i networking, aspekty formalnoprawne, finansowanie, upowszechnianie rezultatów i promocja, uhonorowanie wymiany i jej organizatorów. Niemal każdy pomysł ilustrowany jest inspiracją działań JST różnego szczebla. W wielu przypadkach zamieszczamy uzupełniające informacje („Więcej“) i wskazujemy jakiego wsparcia w danej kwestii może udzielić sama PNWM.

Poradnik: 35 pomysłów

Współpraca PNWM z kuratoriami oświaty

Szczególna rola PNWM we wspieraniu spotkań młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest partnerem kuratoriów oświaty we wspieraniu międzynarodowych partnerstw szkół, jak również edukacyjnej mobilności uczniów i nauczycieli.

Nasza organizacja ma już 30 lat doświadczeń, a impulsem do jej powołania przez rządy Polski i Niemiec było przekonanie o wartości współpracy i wymiany młodzieży[1]. Praca nad wspólnym projektem umożliwia uczniom wzajemne poznanie się, nawiązanie przyjaźni, wspólną naukę oraz rozwijanie kluczowych kompetencji i umiejętności. A w rezultacie przyczynia się do rozwoju dobrosąsiedzkich relacji pomiędzy naszymi krajami.

Dlatego też głównym zadaniem PNWM jest „wspieranie wszelkimi sposobami wzajemnego poznania i zrozumienia oraz ścisłej współpracy młodzieży z Polski i Niemiec”[2]. Obok różnorodnych form współpracy pomiędzy organizacjami pozaszkolnymi, służą temu projekty wymiany uczniów oraz współpraca nauczycieli.

Najwyższemu gremium PNWM – Radzie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – przewodniczą wspólnie: Minister Edukacji i Nauki oraz niemiecki Federalny Minister ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży.

Współpraca PNWM z kuratoriami oświaty

PNWM zależy na systemowym wzmocnieniu udziału uczniów i nauczycieli w edukacyjnych projektach wymiany oraz współpracy międzynarodowej. Naszą ofertę programową kierujemy bezpośrednio do szkół i placówek edukacyjnych oraz do pedagogów.

Zachęcamy także kuratoria oświaty do podjęcia wspólnych działań, mających na celu stworzenie równych szans uczniom z różnych regionów i środowisk w dostępie do programów wspierania międzynarodowej wymiany młodzieży. Nasze wspólne przedsięwzięcia mogą obejmować:

  1. Spotkania informacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół (także online);
  2. Szkolenia i warsztaty metodyczne dla szkolnych koordynatorów międzynarodowej wymiany uczniów;
  3. Newsletter z bieżącą ofertą programową PNWM dla szkół oraz ogłoszenia przygotowane do wykorzystania przez kuratorium w swoich publikacjach, jak również w komunikacji z podległymi placówkami;
  4. Patronat nad polsko-niemieckimi inicjatywami oświatowymi podejmowanymi przez kuratorium i/lub podległe mu szkoły oraz placówki;
  5. Publikacje, które mogą być np. nagrodami w konkursach i olimpiadach organizowanych przez kuratorium;
  6. Dane statystyczne dotyczące aktywności szkół z danego województwa w wymianie polsko-niemieckiej organizowanej przy wsparciu PNWM;
  7. Pomoc kuratoriom oświaty w nawiązaniu kontaktu i wymianie doświadczeń z organami nadzoru pedagogicznego w Niemczech;
  8. Dofinansowanie projektów polsko-niemieckich i trójstronnych organizowanych przez kuratorium (spotkań młodzieży, seminariów metodycznych dla kadry pedagogicznej, konferencji poświęconych wymianie szkolnej itp.).

Przykłady dobrych praktyk

Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch oraz Minister oświaty i kultury Kraju Saary Ulrich Commerçon podpisali w 2017 r. porozumienie o współpracy w zakresie oświaty[3]. Wymiana szkolna jest obecnie najbardziej prężnym obszarem współpracy pomiędzy Podkarpaciem, a Krajem Saary.  Partnerstwo nawiązało już ok. 40 szkół z obydwu regionów, a spotkania mają często charakter trójstronny, ponieważ bierze w nich udział także młodzież z Ukrainy. Jednocześnie od kilkunastu lat, corocznie, odbywa się Polsko-Niemiecko-Ukraińska Konferencja Pedagogiczna (od szóstej edycji w formacie trójstronnym). Zarówno konferencję, jak i wymiany młodzieży dofinansowuje PNWM.

Od wielu lat PNWM organizuje we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach regularne spotkania informacyjne oraz warsztaty metodyczne, w których wzięło udział już setki nauczycieli z województwa śląskiego. Kuratorium na stronie internetowej zamieszcza ofertę programową PNWM[4].

W styczniu 2020 r., we współpracy z PNWM, Kuratorium Oświaty w Kielcach przygotowało dla dyrektorów i nauczycieli z województwa świętokrzyskiego spotkanie informacyjne oraz warsztaty pt. „Trzy kroki do wymiany” – jak zorganizować polsko-niemiecki projekt wymiany uczniów? Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik podkreślał w czasie wydarzenia znaczenie projektów międzynarodowych w rozwoju szkół i placówek oświatowych[5].

Z inicjatywy Kuratora Oświaty w Opolu co roku odbywają się szkolne wymiany sportowe między placówkami z Opolszczyzny oraz Nadrenii-Palatynatu (czasem także z udziałem młodzieży z Czech bądź Ukrainy). Z ramienia kuratorium spotkania koordynuje (m.in. wnioskując o wsparcie i rozliczając dotację PNWM) pracownik Wydziału Rozwoju Edukacji[6].

Zapraszamy do współpracy!

—-

[1] Por. art. 26 ust. 1 oraz art. 30 ust. 2 Traktatu miedzy Rzecząpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. (zob. dokument w bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych /ISAP/ Kancelarii Sejmu RP).
[2] Art. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży z 17.06.1991 r. (Baza ISAP Kancelarii Sejmu RP).
[3] Współpraca oświatowa Podkarpacia z niemieckim Krajem Saary, Meritum. Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty, nr 4, kwiecień 2017, www.ko.rzeszow.pl/pliki/meritum/meritum_nr_4.pdf
[4] www.kuratorium.katowice.pl/?s=pnwm
[5] Artykuł podsumowujący konferencję na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach, https://cutt.ly/kuratorium
[6] Informacja na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu, https://cutt.ly/kuratorium2

 

Współpraca PNWM z Fundacją Szkoła z Klasą

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oraz Fundacja Szkoła z Klasą (FSZK) będą współdziałać przy realizacji przedsięwzięć edukacyjnych dla polskich szkół. Jest to zgodne z misją obu organizacji, a połączenie potencjałów i wysiłków przyczyni się do rozwoju naszych dotychczasowych aktywności.

FSZK powstała w 2015 roku, bazując na doświadczeniach programu Szkoła z Klasą – jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich akcji społecznych, działającej od 2002 roku.

Zachęcamy szkoły do skorzystania z oferty FSZK. Do końca września 2023 r. Fundacja prowadzi nabór do dwóch programów. Dalsze informacje można znaleźć w załączonym pliku (Informacja o rekrutacjach do programów FSZK) oraz na stronach FSZK:

Program Szkoła z Klasą

Program Razem w Klasie