„Zachować pamięć”

Rozwiń wszystko

„Zachować pamięć” – program dotacyjny dla projektów
o tematyce narodowego socjalizmu

 

Trudna przeszłość relacji polsko-niemieckich, a w szczególności lat 1933-1945, jest tematem, który młodzi ludzie często poruszają podczas polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań. Jako ważny element wymiany młodzieży historia okresu II wojny światowej stała się zatem jednym z filarów pracy programowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Aby umożliwić młodym ludziom wspólne odkrywanie i badanie wydarzeń takich jak narodziny narodowego socjalizmu, Holokaust czy okupacja ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy, PNWM stworzyła program dotacyjny dla projektów o szczególnym znaczeniu „Zachować pamięć”.

Do 10. edycji programu można zgłaszać projekty, których realizację zaplanowano w roku 2024.

W jakim celu
 • umożliwienie młodym ludziom wspólnego odkrywania i badania historii,
 • zachęcenie młodzieży do analizowania przeszłości i wyciągania z niej wniosków,
 • wzmacnianie poczucia odpowiedzialności młodzieży za kształtowanie przyszłości,
 • rozwijanie dojrzałości obywatelskiej.
W jaki sposób pracują młodzi ludzie

Podczas projektów młodzież zajmuje się politycznym i społecznym kontekstem narodowego socjalizmu oraz pogłębia wiedzę o Holokauście i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Nieodzownym elementem programu jest wizyta w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce lub w Niemczech.

Wiedza i doświadczenia, które młodzi ludzie zdobywają, powinny im pomóc zgłębić zjawiska obecne we współczesnym świecie, takie jak łamanie praw człowieka, wykluczenie, ksenofobia, dyskryminacja czy mowa nienawiści. Podczas wspólnych warsztatów uczestniczki i uczestnicy projektów mają szansę zastanowić się, jakie są przyczyny i skutki tych zjawisk oraz jak można im zapobiegać i na nie reagować.

Do kogo skierowany jest program

Program „Zachować pamięć” adresowany jest do polsko-niemieckich lub trójstronnych instytucji, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu.

Jakie są kryteria

Projekt wymiany młodzieży musi spełniać następujące kryteria:

 • tytuł zgodny z opisem projektu, założeniami programowymi oraz zaplanowanymi działaniami, zarówno w części historycznej, jak i odnoszącej się do zjawisk współczesnych
 • przebieg i wszystkie treści ustalone wspólnie przez grupy partnerskie oraz uwzględniające zainteresowania młodzieży i jej aktywny udział w planowaniu i realizacji projektu
 • wizyta w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego (patrz niżej: Miejsca pamięci) i pogłębione poznanie jego historii. Zachęcamy do współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmującymi się zagadnieniami nazizmu lub korzystania z oferty pedagogicznej tych placówek
 • warsztaty jako forma pracy nad tematyką zjawisk współczesnych
 • co najmniej połowa programu poświęcona podejmowanej tematyce
 • gruntowne przygotowanie osób uczestniczących (przed i podczas spotkania) do udziału w projekcie i do podejmowania trudnej tematyki historycznej
 • udział uczestniczek i uczestników w podsumowaniu programu
 • perspektywa grupy z kraju trzeciego – w przypadku projektów trójstronnych
 • pozostała część projektu umożliwiająca młodzieży poznanie się
 • elementy edukacji międzykulturowej zachęcające młodzież do poznania kraju sąsiada, np. jego historii, kultury, języka i życia codziennego
 • czas trwania: od 4 do 14 dni
 • grupa maksymalnie 50 osób w wieku od 14 do 26 lat
Dokumentowanie projektu

PNWM zachęca osoby uczestniczące w projekcie do stworzenia dokumentacji projektowej (np. filmu, bloga, vloga), w której przedstawią wspólne działania oraz podzielą się swoimi refleksjami z realizacji projektu.

Jeśli stworzenie dokumentacji wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe dofinansowanie jej jako tzw. Małe projekty w ramach4×3 – prosta sprawa.

Jak definiowane są miejsca pamięci

W rozumieniu programu „Zachować pamięć” są to miejsca upamiętniania ofiar terroru hitlerowskiego takie jak:

 • miejsca masowych zbrodni,
 • byłe obozy koncentracyjne i obozy zagłady,
 • miejsca znajdujące się na terenach byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji lub byłych obozów pracy.
Jak wspiera PNWM

„Zachować pamięć” jest programem dotacyjnym o szczególnym znaczeniu. Projekty muszą uwzględniać wiele dodatkowych elementów, by spełnić jego kryteria (patrz powyżej), natomiast PNWM pomaga sprostać tym wymogom poprzez wsparcie finansowe na specjalnych zasadach:

PNWM przyznaje pełne stawki dofinansowania obowiązujące w 2024 roku (por. dokument w prawej kolumnie: Stawki dofinansowania w programach o szczególnym znaczeniu).

Chodzi o dofinansowanie:

a) wnioskowane przez grupę gospodarzy:

 • kosztów programu (patrz poniższa wskazówka);
 • pośrednictwa językowego;
 • ewentualnie kosztów podróży uczestników z trzeciego kraju (w przypadku projektów trójstronnych);

b) wnioskowane przez grupę gości:

 • kosztów podróży.

 

Wskazówka:

DODATKOWO: Na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci lub warsztaty realizowane we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną niezależnie od rodzaju zakwaterowania można zawnioskować o stawki obowiązujące dla programu placówki kształceniowej.

Jak zgłosić projekt

Należy złożyć wniosek online o dofinansowanie oraz wypełnić formularz uzupełniający.

Do wniosku należy załączyć poprzez portal OASE jako dodatkowy dokument szczegółowy plan kosztów.

Kiedy zgłosić projekt

Termin zgłaszania projektów do programu „Zachować pamięć” upłynął. Otrzymaliśmy bardzo wiele zgłoszeń i kolejne nie będą przyjmowane.

Zgłoszone projekty oceni jury, następnie, najpóźniej do 31. marca 2024 r., PNWM poinformuje wniokodawców o wynikach.

Kiedy projekt zostanie zakwalifikowany

UWAGA: Program „Zachować pamięć” ma charakter konkursu. Spełnienie wszystkich kryteriów nie musi oznaczać zakwalifikowania projektu do programu „Zachować pamięć” i dofinansowania go na ww. szczególnych zasadach.

Decyzję o kwalifikacji podejmuje jury. Jego postanowienie jest nieodwołalne. Informację o nim otrzymają Państwo najpóźniej 4 tygodnie po ww. terminie.

W przypadku braku kwalifikacji do programu „Zachować pamięć” projekt zyskuje w PNWM status regularnego spotkania młodzieży i, jeśli spełnia ogólne kryteria, otrzymuje dofinansowanie zgodnie z przyjętymi w danym roku stawkami i zasadami dotyczącymi standardowych projektów.

Pomysły na projekty
 • Powstanie Warszawskie

W roku 2024 upływa 80 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego – wystąpienia zbrojnego przeciwko wojskom niemieckim okupującym Warszawę, wydarzenia uznawanego za jedno z najważniejszych w najnowszej historii Polski.

Zachęcamy polsko-niemieckie grupy młodzieży do podjęcia podczas projektów tematyki Powstania Warszawskiego, do wspólnego zaangażowania się w upamiętnienie jego bohaterek i bohaterów oraz pogłębienia wiedzy na temat tego wydarzenia.

Możliwa jest również realizacja projektów o tej tematyce w ramach kampanii #StolenMemory „Powstanie Warszawskie – Nieznane hiSTOrie”

– patrz poniżej.

Wybór linków do stron i różnych materiałów, które pomogą Państwu w przygotowaniu i realizacji projektów, znajdą Państwo w pliku w prawej kolumnie.

 • Kampania #StolenMemory jako polsko-niemiecki projekt edukacyjny

Kampanię #StolenMemory prowadzi Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich Arolsen Archives. Od 2016 roku centrum poszukuje rodzin ofiar nazizmu, których przedmioty osobiste przechowywane są w archiwach Arolsen Archives.

PNWM i Arolsen Archives zainicjowały wspólne przedsięwzięcie – „Kampanię #StolenMemory jako polsko-niemiecki projekt edukacyjny”. Pozwala ona młodym ludziom z Polski, Niemiec i innych krajów podczas projektu wymiany poznać historyczno-polityczne tło narodowego socjalizmu i zetknąć się z indywidualnymi historiami osób prześladowanych i ich rodzin. W ten sposób mogą oni pomóc zachować pamięć o ofiarach represji. Więcej

W prawej kolumnie mogą Państwo pobrać dodatkowe materiały dydaktyczne dotyczące projektów #StolenMemory.

 

 • Powstanie w Getcie Warszawskim

Powstanie w Getcie Warszawskim (kwiecień-maj 1943 roku) było największym zrywem zbrojnym Żydów podczas II wojny światowej. Zachęcamy polsko-niemieckie (lub trójstronne) grupy młodzieży do podjęcia tej tematyki i upamiętnienia bohaterów i bohaterek powstania podczas wspólnych projektów oraz do pogłębienia wiedzy dotyczącej Holocaustu, losów żydowskich mieszkańców Warszawy oraz pierwszego powstania miejskiego w okupowanej przez nazistów Europie.

Wybór linków do stron i różnych materiałów, które pomogą Państwu w przygotowaniu i realizacji projektów, znajdą Państwo w pliku w prawej kolumnie.

 

YouTube

Wczytując film, wyrażasz zgodę na politykę prywatności firmy YouTube.
Dowiedz się więcej

Wczytaj film

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
 • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.

We współpracy z: