TRIYOU – Partnerstwo Wschodnie

Rozwiń wszystko

TRIYOU - Trójstronne projekty z krajami Partnerstwa Wschodniego

Program dotacyjny TRIYOU umożliwia organizację trójstronnych spotkań młodzieży z Ukrainą i innymi krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Mołdawią). Od początku swojej działalności współpraca ze wschodnimi sąsiadami Polski odgrywa bardzo istotną rolę dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Od 2014 roku PNWM dofinansowuje trójstronne projekty ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach programu „Rozwój współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego” (p. tabela w prawej kolumnie). Dzięki temu PNWM może dofinansowywać projekty z zastosowaniem podwyższonych stawek, a także wspierać projekty trójstronne w kraju trzecim.

Również inne możliwości finansowania, które oferuje PNWM (indywidualne pobyty w formie wizyt studyjnych lub praktyk, programy specjalistyczne, małe projekty), mogą być wykorzystywane w ramach współpracy z ukraińskimi partnerami. Osoby uczestniczące w projektach z Ukrainy mogą już przebywać w Polsce lub w Niemczech.

W 2024 roku wnioski o dofinansowanie należy składać trzy miesiące przed początkiem projektu i nie później niż do 15.04.2024 bezpośrednio do PNWM. Wnioski i rozliczenia są składane za pośrednictwem internetowego portalu aplikacyjnego OASE.

PNWM może dofinansować trójstronne projekty wymiany młodzieży także wtedy, jeśli uczestnicy/uczestniczki z Ukrainy przebywają już w Polsce lub w Niemczech. Dotyczy to osób, które w wyniku wojny Rosji przeciwko Ukrainie opuściły terytorium Ukrainy po 24.02.2022 r. i ich miejsce zamieszkania to Polska lub Niemcy. W szczególnych przypadkach PNWM może odstąpić od tej reguły. W przypadku takich projektów obowiązują zasady dofinansowania dla projektów trójstronnych z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Ze względu na rosyjską inwazję przeciwko Ukrainie PNWM nie dofinansowuje trójstronnych projektów z Rosją i Białorusią. Możliwe są projekty wymiany młodzieży organizowane przez organizacje pozarządowe działające w Niemczech i w Polsce.

Projekty w Niemczech

W przypadku projektów realizowanych w Niemczech niemiecka organizacja partnerska wnioskuje o dofinansowanie kosztów programu dla wszystkich osób uczestniczących, a także o dofinansowanie kosztów podróży grupy z kraju trzeciego. Do wniosku należy dołączyć wstępną kalkulację kosztów podróży grupy z kraju trzeciego. W przypadku projektów z Ukrainą: Dofinansowane mogą zostać uzasadnione i możliwe do zweryfikowania koszty podróży uczestniczek i uczestników z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji programu (transport, ubezpieczenie podróży, jeśli obowiązują, także opłaty wizowe) w zależności od odległości do 250 lub 350 euro na osobę. Dla osób uczestniczących z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji lub Mołdawii w trójstronnych projektach kwota ta wynosi 90% kosztów do 350 euro na osobę.

W przypadku kosztów podróży grupy z Polski, a także kosztów programu wszystkich osób uczestniczących w projekcie, można ubiegać się o zwiększone stawki dofinansowania (p. tabela w prawej kolumnie).

Projekty w Polsce

W przypadku dofinansowania kosztów podróży osób uczestniczących z Ukrainy obowiązują następujące stawki dofinansowania: w zależności od odległości do 800-1200 zł na osobę. W przypadku trójstronnych projektów z Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją lub Mołdawią 90% kosztów do maks. 1200 złotych na osobę. Dofinansowane mogą zostać uzasadnione i możliwe do zweryfikowania koszty podróży osób uczestniczących z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji programu (transport, ubezpieczenie podróży, jeśli obowiązują, także opłaty wizowe). Do wniosku należy dołączyć wstępną kalkulację kosztów podróży grupy z kraju trzeciego.

W przypadku kosztów podróży grupy z Niemiec, a także kosztów programu wszystkich osób uczestniczących w projekcie, można ubiegać się o zwiększone stawki dofinansowania (p. tabela w prawej kolumnie).

Projekty w jednym z krajów Partnerstwa Wschodniego

Partner projektu z Niemiec wnioskuje o dofinansowanie kosztów programu dla wszystkich osób uczestniczących w projekcie. Stawki dofinansowania określone w wytycznych PNWM obowiązują jak dla projektów w Polsce, w przeliczeniu na euro (p. tabela w prawej kolumnie).

Partner projektu z Polski ubiega się o dofinansowanie kosztów podróży dla polskiej grupy. W zależności od odległości dofinansowanie wynosi 90% kosztów do 800 lub do 1200 złotych na osobę (analogicznie do dofinansowania kosztów podróży z krajów Partnerstwa Wschodniego do Polski, p. wyżej).

Dofinansowanie kosztów podróży dla grupy niemieckiej do krajów trzecich może wynieść 90% kosztów do 250 lub do 350 euro na osobę, w zależności od odległości (analogicznie do dofinansowania kosztów podróży z krajów Partnerstwa Wschodniego do Niemiec, p. wyżej).

Projekty online i/lub hybrydowe

Stawki finansowania dla projektów online i hybrydowych można znaleźć w tabeli w prawej kolumnie. W odniesieniu do osób uczestniczących z kraju Partnerstwa Wschodniego obowiązują stawki jak na projekty w Polsce w przeliczeniu na euro. W tym przypadku partner niemiecki wnioskuje o dofinansowanie kosztów programu i ew. innych stosownych wydatków także w imieniu partnera z kraju trzeciego. Poza tym obowiązują ogólne kryteria i zasady opisane na stronie „Projekty online i hybrydowe”.

Wsparcie merytoryczne

Oprócz dofinansowania PNWM oferuje również inne formy wsparcia trójstronnej współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego:

  • portal TRIYOU służący nawiązywaniu/tworzeniu sieci kontaktów, wspólnemu planowaniu i promowaniu projektów; dedykowany jest szczególnie projektom trójstronnym z udziałem Ukrainy,
  • coroczne Forum dla osób organizujących międzynarodowe projekty wymian młodzieży z Polski, Niemiec oraz Ukrainy,
  • „LIKHTAR / Ліхтар”: projekt sieciujący dla osób zaangażowanych w polsko-niemiecko-ukraińską wymianę młodzieży; projekt realizowany we współpracy z placówką kształceniową Bildungsstätte Bredbeck oraz Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,
  • konsultacje online, seminaria eksperckie i warsztaty organizowane przez PNWM i jej organizacje partnerskie (p. szkolenia i aktualności),
  • trójstronne rozmówki z językiem ukraińskim i rosyjskim, gra językowa MemoГРA oraz inne publikacje.

Środki w ramach programu dofinansowania TRIYOU są ograniczone. PNWM może przyznać pełne stawki dofinansowania obowiązujące w 2024 roku (zob. stawki dofinansowania PNWM na rok 2024 – prawa kolumna). PNWM zastrzega sobie jednak prawo do obniżenia stawek w celu dofinansowania jak największej liczby projektów. PNWM doradza organizatorkom i organizatorom projektów w znalezieniu partnerów do projektów i w składaniu wniosków oraz organizuje konsultacje tematyczne online.