Projekty trójstronne

Rozwiń wszystko

Dotacje do projektów trójstronnych

Do młodzieży z Polski i Niemiec może dołączyć młodzież z trzeciego kraju – obojętne czy to kraj europejski, czy pozaeuropejski. Dla spotkań trójstronnych w Polsce lub w Niemczech obowiązują zasadniczo te same wymagania, co dla dwustronnych spotkań polsko-niemieckich. Szczególne sytuacje opisane są w kolejnych zakładkach.

Uwaga! Nie dotujemy międzynarodowych projektów z uczestnikami z czterech i więcej krajów.

Kryteria uzyskania dotacji

Młodzież i opiekunowie z kraju trzeciego otrzymują dofinansowanie kosztów programu analogicznie, jak uczestnicy z Polski i Niemiec. o to dofinansowanie może zawnioskować w ich imieniu gospodarz.
Przyznajemy również dotację do kosztów podróży uczestników z kraju trzeciego, od granicy niemieckiej lub polskiej do miejsca programu.

W przypadku projektów w kraju trzecim, a także trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego obowiązują szczególne zasady (p. niżej).

Projekty trójstronne z Francją, Czechami i Izraelem
Projekty w kraju trzecim

Od 2018 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży może dofinansowywać spotkania trójstronne realizowane w kraju, z którego pochodzi trzeci partner. Na ten cel PNWM przeznacza ok. 1% rocznego budżetu wspierania.

Zasady ogólne

1. Obowiązują aktualne Wytyczne wspierania PNWM.

2. Spotkanie w kraju, z którego pochodzi trzeci partner może być dofinansowane tylko, jeśli ci sami partnerzy z Polski, Niemiec i kraju trzeciego w ciągu ostatnich 5 lat wspólnie  zrealizowali co najmniej po jednym projekcie w Polsce i w Niemczech. Jeżeli zrealizowane wcześniej projekty nie były dofinansowane ze środków PNWM, wnioskodawca musi udokumentować ich realizację.

3. Wnioski są rozpatrywane przez biura PNWM w Warszawie lub Poczdamie, bądź też przez właściwą jednostkę centralną PNWM – według zwyczajowych kompetencji.

 

Kto występuję o dotację do kosztów programu oraz honorariów pośredników językowych w przypadku projektów w kraju trzecim?

O takie dofinansowanie dla wszystkich uczestników może się starać  partner z Polski lub partner z Niemiec, który we wniosku nanosi swoje dane jako GOSPODARZ.

a) w przypadku trójstronnych projektów w jednym z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (nie dotyczy Partnerstwa Wschodniego i Rosji – patrz specjalne uregulowania niżej!) o ww. dotację występuje z reguły partner z Polski i wnioskuje w walucie PLN. Jeśli jednak o dofinansowanie do kosztów programu występuje partner z Niemiec, kwota dofinansowania zostanie przeliczona na EUR według stawek ryczałtowych w PLN.

b) w przypadku projektów polsko-niemieckich z państwami Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji lub realizowanych na ich terenie obowiązują specjalne uregulowania (p. niżej).

c) w przypadku trójstronnych projektów na terenie innych krajów o dofinansowanie do kosztów programu oraz honorariów pośredników językowych występuje z reguły partner z Niemiec i wnioskuje w walucie EUR. Jeśli jednak o dotację występuje partner z Polski, kwota dofinansowanie zostanie przeliczona na PLN, według stawek ryczałtowych w EUR.

 

Dofinansowanie innych kosztów

1. Dofinansowanie do kosztów podróży do kraju trzeciego dla uczestników z Polski i Niemiec obliczane jest zgodnie ze stawkami wynikającymi z Wytycznych wspierania PNWM.

2. Spotkania przygotowawcze i podsumowujące dla mieszanego zespołu kadry kierowniczej w kraju trzecim jest możliwe wg opisanych wyżej zasad, tj. o dofinansowanie do kosztów takiego spotkania występuje GOSPODARZ.

3. Spotkania przygotowawcze i podsumowujące młodzieży w ich własnym kraju są wspierane zgodnie z Wytycznymi PNWM. O dofinansowanie do kosztów takiego spotkania dla uczestników z kraju trzeciego występuje GOSPODARZ.

 

Jak złożyć wniosek?

1. Prosimy o składanie wniosków online za pośrednictwem portalu OASE, wybierając z rozwijanej listy właściwy kraj i wpisując faktyczne miejsce trójstronnego projektu.

2. Partner, który składa wniosek o dofinansowanie do kosztów programu i honorariów pośredników językowych, przyjmuje rolę GOSPODARZA we wniosku. Może nim być tylko partner z Polski lub partner z Niemiec.

3. Tym samym rolę gościa przyjmuje drugi partner (odpowiednio – z Polski lub Niemiec).

4. Dane partnera z kraju trzeciego uzupełniane są w załączniku „Projekt trójstronny”.

5. Punkt dotyczący dofinansowania do kosztów podróży jest wypełniany zarówno przez partnera z Polski (w walucie PLN), jak i z Niemiec (w walucie EUR), niezależnie od tego, który partner złożył wniosek o dofinansowanie do kosztów programu w kraju trzecim.

 

Jak rozliczyć wniosek?

1. Aby rozliczyć dotację, należy przedłożyć takie same dokumenty, jakie są wymagane przy rozliczaniu projektów polsko-niemieckich. Ich listę otrzymają Państwo wraz z decyzją o dofinansowaniu.

2. Dofinansowanie do kosztów programu i honorariów pośredników językowych należy wypłacić partnerowi z kraju trzeciego za pokwitowaniem. Dowód przekazania tych środków należy dołączyć do rozliczenia.

3. Wymagane jest sporządzenie szczegółowego zestawienia wydatków oraz źródeł ich finansowania. Wydatki w walucie kraju trzeciego muszą być przeliczone na EUR lub PLN (walutę wnioskodawcy) – należy podać źródło i datę kursu waluty. Dokumenty wystawione w języku innym niż polski lub niemiecki należy opisać w jednym z tych języków. W zestawieniu muszą zostać oddzielnie podane koszty projektu trójstronnego oraz ew. koszty spotkań przygotowawczego i/lub podsumowującego.

4. Kopie wymaganych rachunków i paragonów muszą zostać poświadczone (za zgodność z oryginałem) przez polskiego lub niemieckiego wnioskodawcę i opisane w języku polskim lub niemieckim. .

5. W przypadku kontroli GOSPODARZ jest zobowiązany przedłożyć PNWM kopie wszystkich rachunków i faktur dotyczących poniesionych kosztów w kraju trzecim, które zostały pokryte ze środków PNWM.

Wspieranie trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego lub Rosją

Od początku swej działalności dla PNWM bardzo istotna jest trójstronna współpraca z Rosją i krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą). Szczególnie polsko-niemieckie spotkania młodzieży ze wschodnimi sąsiadami Polski cieszą się dużą popularnością. Od siedmiu lat PNWM może dofinansowywać takie projekty ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach programu „Rozwój współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji”. Pozwala to wspierać bardziej kompleksowo i dofinansowywać projekty z zastosowaniem podwyższonych stawek ryczałtowych PNWM (p. tabela w prawej kolumnie). Dotacje są też dostępne dla trójstronnych projektów realizowanych w kraju trzecim.

UWAGA!

Wniosek i rozliczenie dotyczące trójstronnego spotkania młodzieży z krajem Partnerstwa Wschodniego lub Rosją należy składać wyłącznie poprzez portal OASE!

Projekty w Niemczech

Partner niemiecki składa wniosek bezpośrednio do PNWM (występując także o dofinansowanie podróży grupy z kraju trzeciego). Wydatki na podróż grupy z kraju trzeciego mogą być dofinansowane w wysokości do 90% udokumentowanych (bilety, faktury) i adekwatnych kosztów (transport, ubezpieczenie, ew. opłaty wizowe) – do 250 euro na osobę dla uczestników z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego oraz do 350 euro na osobę dla uczestników z innych krajów Partnerstwa Wschodniego (ale także ze Wschodniej Ukrainy i z Rosji). Wraz z wnioskiem prosimy przesłać wstępną kalkulację kosztów podróży uczestników z kraju trzeciego.

Koszty podróży grupy polskiej oraz koszty programu wszystkich uczestników dofinansowane są według stawek podanych w tabeli w prawej kolumnie.

Projekty w Polsce

Dofinansowanie kosztów podróży z kraju trzeciego do Polski możliwe jest w następującej wysokości: do 800 złotych na osobę dla uczestników z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego oraz do 1200 złotych na osobę dla uczestników z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii (w zależności od odległości także ze Wschodniej Ukrainy i z Rosji).

PNWM może dofinansować do 90% udokumentowanych (faktury, bilety) kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca projektu (przejazd, ubezpieczenie na podróż, ew. opłaty wizowe). W imieniu partnera o dofinansowanie podróży występuje grupa polska. Wraz z wnioskiem prosimy przesłać wstępną kalkulację kosztów podróży uczestników z kraju trzeciego.

Koszty podróży grupy niemieckiej oraz koszty programu wszystkich uczestników dofinansowane są według stawek podanych w tabeli w prawej kolumnie.

Projekty w jednym z krajów Partnerstwa Wschodniego lub w Rosji

Wnioskodawcą o dofinansowanie kosztów programu jest w tym przypadku partner z Niemiec. Wnioski należy składać bezpośrednio do PNWM. Obowiązują polskie stawki zryczałtowane (p. tabela w prawej kolumnie) w przeliczeniu na euro.

Dofinansowanie kosztów podróży do kraju trzeciego dla uczestników z Polski może wynosić w zależności od odległości do 800 lub do 1200 złotych na osobę (analogicznie do zasad dofinansowywania kosztów podróży z kraju trzeciego do Polski, p. wyżej).

Dofinansowanie kosztów podróży do kraju trzeciego dla uczestników z Niemiec może wynosić w zależności od odległości do 250 lub do 350 euro na osobę (analogicznie do zasad dofinansowywania kosztów podróży z kraju trzeciego do Niemiec, p. wyżej).

Projekty online i/lub hybrydowe

Stawki dofinansowania takich projektów podane są w tabeli w prawej kolumnie. W odniesieniu do uczestników z kraju Partnerstwa Wschodniego lub z Rosji obowiązują polskie stawki zryczałtowane w przeliczeniu na euro. W tym przypadku partner niemiecki wnioskuje o dofinansowanie kosztów programu i ew. innych stosownych wydatków także w imieniu partnera z kraju trzeciego, a wniosek powinien złożyć bezpośrednio do PNWM.

Poza tym obowiązują ogólne kryteria i zasady opisane na stronie „Projekty online i hybrydowe”.

Wsparcie merytoryczne

Oprócz dofinansowania PNWM oferuje inne formy wsparcia trójstronnej współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego lub Rosją:

  • portal TRIYOU służący nawiązywaniu /tworzeniu sieci kontaktów, wspólnemu planowaniu i promowaniu projektów; dedykowany jest szczególnie projektom trójstronnym z udziałem Ukrainy,
  • coroczne forum lub seminarium mające na celu promocję współpracy polsko-niemiecko-ukraińskiej,
  • rozmówki polsko-niemiecko-ukraińskie i polsko-niemiecko-rosyjskie (w planach jest także przygotowanie rozmówek w j. białoruskim) oraz inne publikacje.

 

Zwracamy uwagę, że w 2021 roku przy dofinansowaniu trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego lub Rosją obowiązują wyższe stawki ryczałtowe (p. tabela w prawej kolumnie). W razie pytań, zachęcamy do kontaktu.

Środki w ramach programu są ograniczone.

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

  • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
  • z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki w ramach wymiany międzynarodowej.