Projekty trójstronne

Rozwiń wszystko

Dotacje do projektów trójstronnych

Do młodzieży z Polski i Niemiec może dołączyć młodzież z trzeciego kraju – obojętne czy to kraj europejski, czy pozaeuropejski. Dla spotkań trójstronnych w Polsce lub w Niemczech obowiązują zasadniczo te same wymagania, co dla dwustronnych spotkań polsko-niemieckich. Szczególne sytuacje opisane są w kolejnych zakładkach.

Uwaga! Nie dotujemy międzynarodowych projektów z uczestnikami z czterech i więcej krajów.

Kryteria uzyskania dotacji

Młodzież i opiekunowie z kraju trzeciego otrzymują dofinansowanie kosztów programu analogicznie, jak uczestnicy z Polski i Niemiec.
Przyznajemy również dotację do kosztów podróży uczestników z kraju trzeciego, od granicy niemieckiej lub polskiej do miejsca programu.

W przypadku projektów w kraju trzecim obowiązują szczególne zasady (p. niżej).

Projekty trójstronne z Francją, Czechami i Izraelem
Projekty w kraju trzecim

Od 2018 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży może dofinansowywać spotkania trójstronne realizowane w kraju, z którego pochodzi trzeci partner. Na ten cel PNWM przeznacza ok. 1% rocznego budżetu wspierania.

Zasady ogólne

1. Obowiązują aktualne Wytyczne wspierania PNWM.

2. Spotkanie w kraju, z którego pochodzi trzeci partner może być dofinansowane tylko, jeśli ci sami partnerzy z Polski, Niemiec i kraju trzeciego w ciągu ostatnich 5 lat wspólnie  zrealizowali co najmniej po jednym projekcie w Polsce i w Niemczech. Jeżeli zrealizowane wcześniej projekty nie były dofinansowane ze środków PNWM, wnioskodawca musi udokumentować ich realizację.

3. Wnioski są rozpatrywane przez biura PNWM w Warszawie lub Poczdamie, bądź też przez właściwą jednostkę centralną PNWM – według zwyczajowych kompetencji.

 

Kto występuję o dotację do kosztów programu oraz honorariów pośredników językowych w przypadku projektów w kraju trzecim?

O takie dofinansowanie dla wszystkich uczestników może się starać  partner z Polski lub partner z Niemiec, który we wniosku nanosi swoje dane jako GOSPODARZ.

a) w przypadku trójstronnych projektów w jednym z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (nie dotyczy Partnerstwa Wschodniego i Rosji – patrz specjalne uregulowania niżej!) o ww. dotację występuje z reguły partner z Polski i wnioskuje w walucie PLN. Jeśli jednak o dofinansowanie do kosztów programu występuje partner z Niemiec, kwota dofinansowania zostanie przeliczona na EUR według stawek ryczałtowych w PLN.

b) w przypadku projektów polsko-niemieckich z państwami Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji lub realizowanych na ich terenie obowiązują specjalne uregulowania (p. niżej).

c) w przypadku trójstronnych projektów na terenie innych krajów o dofinansowanie do kosztów programu oraz honorariów pośredników językowych występuje z reguły partner z Niemiec i wnioskuje w walucie EUR. Jeśli jednak o dotację występuje partner z Polski, kwota dofinansowanie zostanie przeliczona na PLN, według stawek ryczałtowych w EUR.

 

Dofinansowanie innych kosztów

1. Dofinansowanie do kosztów podróży do kraju trzeciego dla uczestników z Polski i Niemiec obliczane jest zgodnie ze stawkami wynikającymi z Wytycznych wspierania PNWM.

2. Spotkania przygotowawcze i podsumowujące dla mieszanego zespołu kadry kierowniczej w kraju trzecim jest możliwe wg opisanych wyżej zasad, tj. o dofinansowanie do kosztów takiego spotkania występuje GOSPODARZ.

3. Spotkania przygotowawcze i podsumowujące młodzieży w ich własnym kraju są wspierane zgodnie z Wytycznymi PNWM. O dofinansowanie do kosztów takiego spotkania dla uczestników z kraju trzeciego występuje GOSPODARZ.

 

Jak złożyć wniosek?

1. Prosimy o składanie wniosków online za pośrednictwem portalu OASE, wybierając z rozwijanej listy właściwy kraj i wpisując faktyczne miejsce trójstronnego projektu.

2. Partner, który składa wniosek o dofinansowanie do kosztów programu i honorariów pośredników językowych, przyjmuje rolę GOSPODARZA we wniosku. Może nim być tylko partner z Polski lub partner z Niemiec.

3. Tym samym rolę gościa przyjmuje drugi partner (odpowiednio – z Polski lub Niemiec).

4. Dane partnera z kraju trzeciego uzupełniane są w załączniku „Projekt trójstronny”.

5. Punkt dotyczący dofinansowania do kosztów podróży jest wypełniany zarówno przez partnera z Polski (w walucie PLN), jak i z Niemiec (w walucie EUR), niezależnie od tego, który partner złożył wniosek o dofinansowanie do kosztów programu w kraju trzecim.

 

Jak rozliczyć wniosek?

1. Aby rozliczyć dotację, należy przedłożyć takie same dokumenty, jakie są wymagane przy rozliczaniu projektów polsko-niemieckich. Ich listę otrzymają Państwo wraz z decyzją o dofinansowaniu.

2. Dofinansowanie do kosztów programu i honorariów pośredników językowych należy wypłacić partnerowi z kraju trzeciego za pokwitowaniem. Dowód przekazania tych środków należy dołączyć do rozliczenia.

3. Wymagane jest sporządzenie szczegółowego zestawienia wydatków oraz źródeł ich finansowania. Wydatki w walucie kraju trzeciego muszą być przeliczone na EUR lub PLN (walutę wnioskodawcy) – należy podać źródło i datę kursu waluty. Dokumenty wystawione w języku innym niż polski lub niemiecki należy opisać w jednym z tych języków. W zestawieniu muszą zostać oddzielnie podane koszty projektu trójstronnego oraz ew. koszty spotkań przygotowawczego i/lub podsumowującego.

4. Kopie wymaganych rachunków i paragonów muszą zostać poświadczone (za zgodność z oryginałem) przez polskiego lub niemieckiego wnioskodawcę i opisane w języku polskim lub niemieckim. .

5. W przypadku kontroli GOSPODARZ jest zobowiązany przedłożyć PNWM kopie wszystkich rachunków i faktur dotyczących poniesionych kosztów w kraju trzecim, które zostały pokryte ze środków PNWM.

Wspieranie trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją w roku 2021

Współpraca trójstronna z krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą) oraz Rosją jest dla PNWM od początku istnienia organizacji bardzo istotna. Szczególnie polsko-niemieckie spotkania młodzieży ze wschodnimi sąsiadami Polski: Ukrainą, Białorusią i Rosją cieszą się od lat dużą popularnością. Od ponad sześciu lat PNWM ma możliwość dofinansowywania tych projektów ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach programu „Rozwój współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji”. Udział w tym programie dotacyjnym pozwala na bardziej kompleksowe wspieranie projektów, niż jest to możliwe ze środków własnych PNWM.

Także w 2021 roku PNWM będzie dofinansowywać ze środków niemieckiego MSZ polsko-niemieckie spotkania młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją, które obywają się w Niemczech lub też w jednym z ww. krajów.

Spotkania są dofinansowywane w wysokości podwyższonych stawek ryczałtowych PNWM. Możliwe jest także uwzględnienie w dotacji wydatków, które PNWM może dofinansowywać z własnych środków tylko w sposób bardzo ograniczony, jak np. koszty podróży uczestników z kraju trzeciego z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu (dot. projektów odbywających się w Niemczech). Można również ubiegać się o dotacje do kosztów programu w kraju trzecim.

NOWOŚĆ!

Od 2020 roku wniosek o dofinansowanie trójstronnego spotkania młodzieży z krajem Partnerstwa Wschodniego lub Rosją można składać tylko poprzez portal OASE!

Projekty w Niemczech

Wnioski o dofinansowanie projektów odbywających się w Niemczech i kraju trzecim, zarówno w ramach wymiany pozaszkolnej, jak i szkolnej, są opracowywane przez biuro PNWM w Poczdamie. Prosimy o załączenie do wniosku zestawienia kosztów podróży młodzieży z kraju trzeciego. Koszty podróży są dotowane w wysokości do 90% adekwatnych i udokumentowanych (bilety, faktury za transport) kosztów podróży (transport, ubezpieczenie, ew. opłaty wizowe) – do 250 euro na osobę dla uczestników z Ukrainy, Białorusi i Rosji (Obwód Kaliningradzki) oraz do 350 euro na osobę dla uczestników z pozostałych krajów Partnerstwa Wschodniego (w zależności od odległości, także ze wschodniej części Ukrainy i Rosji).

Projekty w Polsce

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera tylko projekty w Niemczech i w krajach Partnerstwa Wschodniego. PNWM dofinansowuje projekty w Polsce z własnych środków w wysokości pełnych stawek zryczałtowanych dla uczestników z kraju trzeciego.

Dofinansowanie kosztów podróży z kraju trzeciego do Polski możliwe jest w następującej wysokości: do 800 złotych na osobę dla uczestników z Ukrainy, Białorusi i Rosji (Obwód Kaliningradzki) oraz do 1200 złotych na osobę dla uczestników z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii (w zależności od odległości także z Ukrainy i Rosji).

PNWM może dofinansować 90% właściwych i udokumentowanych kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca projektu (przejazd, ubezpieczenie na podróż, ew. opłaty wizowe). Prosimy o przesłanie wraz z wnioskiem kalkulacji kosztów podróży uczestników z kraju trzeciego.

Projekty w jednym z krajów Partnerstwa Wschodniego lub w Rosji

Wnioskodawcą o koszty programu jest w tym przypadku partner z Niemiec. Obowiązują polskie stawki zryczałtowane w przeliczeniu na euro. Dotacja do kosztów podróży dla uczestników z Polski do kraju trzeciego jest naliczana w następujący sposób: 0,48 złotych za kilometr z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji projektu. Wnioskowana kwota na osobę nie może przekraczać stawek dla uczestników z krajów trzecich przy projektach w Polsce (patrz wyżej).

Przy odległościach większych niż 1500 km prosimy nie korzystać z kalkulatora kosztów podróży PNWM, lecz wnioskować o dotację na podstawie odległości liczonej wg linii przelotu, której wyliczenie możliwe jest tutaj.

Dofinansowanie do kosztów podróży dla uczestników z Niemiec do kraju trzeciego może wynosić w zależności od odległości od 250 do 350 euro (analogicznie do zasad dofinansowywania kosztów podróż z kraju trzeciego do Niemiec, patrz wyżej).

Wsparcie merytoryczne

Oprócz wsparcia finansowego, PNWM oferuje szereg innych form kompleksowego wsparcia trójstronnej współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego i Rosją:

  • portal TRIYOU służący nawiązywaniu kontaktów/tworzeniu sieci kontaktów, wspólnemu planowaniu projektów i ich promowaniu; dedykowany jest projektom trójstronnym z udziałem Ukrainą,
  • coroczne forum lub seminarium mające na celu wspieranie współpracy trójstronnej z udziałem Ukrainą,
  • polsko-niemiecko-ukraińskie i polsko-niemiecko-rosyjskie rozmówki (w planach jest także przygotowanie rozmówek w j. białoruskim) oraz inne publikacje.

Zwracamy uwagę, że od 2021 roku obowiązują nowe stawki ryczałtowe, które można pobrać ze strony „Pliki do pobrania”.

Środki w ramach programu są ograniczone.

 

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

  • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
  • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.