Projekty trójstronne

Rozwiń wszystko

Dotacje do projektów trójstronnych

Do młodzieży z Polski i Niemiec może dołączyć młodzież z trzeciego kraju – obojętne czy to kraj europejski, czy pozaeuropejski. Dla spotkań trójstronnych w Polsce lub w Niemczech obowiązują zasadniczo te same wymagania, co dla dwustronnych spotkań polsko-niemieckich. Szczególne sytuacje opisane są w kolejnych zakładkach.

Uwaga! Nie dotujemy międzynarodowych projektów z uczestnikami z czterech i więcej krajów.

Kryteria uzyskania dotacji

Młodzież i opiekunowie z kraju trzeciego otrzymują dofinansowanie kosztów programu analogicznie, jak uczestnicy z Polski i Niemiec. o to dofinansowanie może zawnioskować w ich imieniu gospodarz.
Przyznajemy również dotację do kosztów podróży uczestników z kraju trzeciego, od granicy niemieckiej lub polskiej do miejsca programu.

W przypadku projektów w kraju trzecim, a także trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego obowiązują szczególne zasady (p. niżej).

Obowiązują aktualne „Wytyczne Wspierania PNWM”.

Projekty trójstronne z Francją, Czechami i Izraelem
Projekty trójstronne z Grecją

Polsko-niemiecko-greckie projekty trójstronne mogą ubiegać się o dofinansowanie zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) a Grecko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (Deutsch-Griechisches Jugendwerk, DGJW).

1. Projekty w Polsce i w Niemczech

PNWM dofinansowuje koszty podróży i koszty programu w projektach trójstronnych realizowanych na terenie Polski i Niemiec zgodnie ze Wytycznymi wspierania PNWM. Wniosek może zostać złożony przez partnera z Polski i Niemiec. Gospodarz w swoim wniosku występuje o dofinansowanie kosztów podróży dla greckich uczestniczek i uczestników projektu.

2. Projekty w Grecji

DGJW dofinansowuje koszty podróży i koszty programu w projektach trójstronnych realizowanych na terenie Grecji zgodnie ze swoimi Wytycznymi wspierania. Wniosek może zostać złożony przez partnera z Grecji i Niemiec. Gospodarz w swoim wniosku występuje o dofinansowanie kosztów podróży dla polskich uczestniczek i uczestników projektu.

3. Wyjątki od tej reguły muszą zostać zgłoszone jednocześnie do PNWM i DGJW.

Wspieranie trójstronnych spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego

Zobacz program TRIYOU.

Projekty w kraju trzecim

Od 2018 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży może dofinansowywać spotkania trójstronne realizowane w kraju, z którego pochodzi trzeci partner. Na ten cel PNWM przeznacza ok. 1% rocznego budżetu wspierania.

Zasady ogólne

1. Obowiązują aktualne Wytyczne wspierania PNWM.

2. Spotkanie w kraju, z którego pochodzi trzeci partner może być dofinansowane tylko, jeśli ci sami partnerzy z Polski, Niemiec i kraju trzeciego w ciągu ostatnich 5 lat wspólnie  zrealizowali co najmniej po jednym projekcie w Polsce i w Niemczech. Jeżeli zrealizowane wcześniej projekty nie były dofinansowane ze środków PNWM, wnioskodawca musi udokumentować ich realizację.

3. Wnioski są rozpatrywane przez biura PNWM w Warszawie lub Poczdamie, bądź też przez właściwą jednostkę centralną PNWM – według zwyczajowych kompetencji.

 

Kto występuję o dotację do kosztów programu oraz honorariów pośredników językowych w przypadku projektów w kraju trzecim?

O takie dofinansowanie dla wszystkich uczestników może się starać  partner z Polski lub partner z Niemiec, który we wniosku nanosi swoje dane jako GOSPODARZ.

a) w przypadku trójstronnych projektów w jednym z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (nie dotyczy Partnerstwa Wschodniego i Rosji – patrz specjalne uregulowania niżej!) o ww. dotację występuje z reguły partner z Polski i wnioskuje w walucie PLN. Jeśli jednak o dofinansowanie do kosztów programu występuje partner z Niemiec, kwota dofinansowania zostanie przeliczona na EUR według stawek ryczałtowych w PLN.

b) w przypadku projektów polsko-niemieckich z państwami Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji lub realizowanych na ich terenie obowiązują specjalne uregulowania (p. niżej).

c) w przypadku trójstronnych projektów na terenie innych krajów o dofinansowanie do kosztów programu oraz honorariów pośredników językowych występuje z reguły partner z Niemiec i wnioskuje w walucie EUR. Jeśli jednak o dotację występuje partner z Polski, kwota dofinansowanie zostanie przeliczona na PLN, według stawek ryczałtowych w EUR.

 

Dofinansowanie innych kosztów

1. Dofinansowanie do kosztów podróży do kraju trzeciego dla uczestników z Polski i Niemiec obliczane jest zgodnie ze stawkami wynikającymi z Wytycznych wspierania PNWM, ale maks. do kwoty 800 zł (250 Euro) na osobę w przypadku odległości do 3000 km lub maks. do 1200 zł (350 Euro) na osobę dla odległości powyżej 3000 km. Obowiązuje 10% wkładu własnego.

2. Spotkania przygotowawcze i podsumowujące dla mieszanego zespołu kadry kierowniczej w kraju trzecim jest możliwe wg opisanych wyżej zasad, tj. o dofinansowanie do kosztów takiego spotkania występuje GOSPODARZ.

3. Spotkania przygotowawcze i podsumowujące młodzieży w ich własnym kraju są wspierane zgodnie z Wytycznymi PNWM. O dofinansowanie do kosztów takiego spotkania dla uczestników z kraju trzeciego występuje GOSPODARZ.

 

Jak złożyć wniosek?

1. Prosimy o składanie wniosków online za pośrednictwem portalu OASE, wybierając z rozwijanej listy właściwy kraj i wpisując faktyczne miejsce trójstronnego projektu.

2. Partner, który składa wniosek o dofinansowanie do kosztów programu i honorariów pośredników językowych, przyjmuje rolę GOSPODARZA we wniosku. Może nim być tylko partner z Polski lub partner z Niemiec.

3. Tym samym rolę gościa przyjmuje drugi partner (odpowiednio – z Polski lub Niemiec).

4. Dane partnera z kraju trzeciego uzupełniane są w załączniku „Projekt trójstronny”.

5. Punkt dotyczący dofinansowania do kosztów podróży jest wypełniany zarówno przez partnera z Polski (w walucie PLN), jak i z Niemiec (w walucie EUR), niezależnie od tego, który partner złożył wniosek o dofinansowanie do kosztów programu w kraju trzecim.

 

Jak rozliczyć wniosek?

1. Aby rozliczyć dotację, należy przedłożyć takie same dokumenty, jakie są wymagane przy rozliczaniu projektów polsko-niemieckich. Ich listę otrzymają Państwo wraz z decyzją o dofinansowaniu.

2. Dofinansowanie do kosztów programu i honorariów pośredników językowych należy wypłacić partnerowi z kraju trzeciego za pokwitowaniem. Dowód przekazania tych środków należy dołączyć do rozliczenia.

3. Wymagane jest sporządzenie szczegółowego zestawienia wydatków oraz źródeł ich finansowania. Wydatki w walucie kraju trzeciego muszą być przeliczone na EUR lub PLN (walutę wnioskodawcy) – należy podać źródło i datę kursu waluty. Dokumenty wystawione w języku innym niż polski lub niemiecki należy opisać w jednym z tych języków. W zestawieniu muszą zostać oddzielnie podane koszty projektu trójstronnego oraz ew. koszty spotkań przygotowawczego i/lub podsumowującego.

4. Kopie wymaganych rachunków i paragonów muszą zostać poświadczone (za zgodność z oryginałem) przez polskiego lub niemieckiego wnioskodawcę i opisane w języku polskim lub niemieckim. .

5. W przypadku kontroli GOSPODARZ jest zobowiązany przedłożyć PNWM kopie wszystkich rachunków i faktur dotyczących poniesionych kosztów w kraju trzecim, które zostały pokryte ze środków PNWM.

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

  • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
  • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.