Poprzednie tematy przewodnie PNWM

Temat przewodni PNWM

Co trzy lata PNWM określa obszar tematyczny, który jest szczególnie aktualny i istotny w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. W tym okresie PNWM intensywnie podejmuje i popularyzuje go w swojej działalności, zarówno programowej, jak i dotacyjnej.

Rozwiń wszystko

Różnorodność (2017-2019)

Rozwijanie wśród młodzieży postawy otwartości oraz zrozumienia dla różnic to główne przesłanie tego tematu przewodniego PNWM. W latach 2017–2019 PNWM zrealizowała szereg projektów, zainicjowała nowe działania i nawiązała partnerstwa z organizacjami aktywnymi w obszarze różnorodności.

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „Razem w Europie. Jeden cel”

Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży jest zawsze flagowym projektem tematu przewodniego, realizowanym przez cały okres jego trwania. Szósta edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 81 projektów. Do finału zakwalifikowało się 20 spośród nich (po 10 w kategoriach: wymiana szkolna i pozaszkolna). Konkursowe projekty dotykały zagadnień, takich jak: postawa otwartości i zrozumienia dla różnic, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz przeciwdziałanie nierównościom społecznym. Wśród tematów pojawiły się m.in. edukacja międzykulturowa, dialog międzyreligijny, prawa człowieka, inkluzja, empowerment czy nierówności ekonomiczno-społeczne. Różnorodność odzwierciedliła się również wśród uczestników i organizatorów spotkań polsko-niemieckich.

Ważnym elementem konkursu było zapewnienie widzialności projektów. Na temat każdego projektu powstały krótkie impresje filmowe, prezentowane na profilu facebookowym PNWM oraz na kanale YouTube.

Okrągły stół „Różnorodność”

Planując realizację nowego tematu przewodniego, PNWM każdorazowo zasięga opinii swoich partnerów, jednostek centralnych i innych podmiotów, by poznać ich potrzeby i wyzwania związane z podejmowaną tematyką. We wrześniu 2016 roku odbyły się obrady okrągłego stołu poświęcone różnorodności. W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób, w tym przedstawiciel Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (Bundessministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ). Spotkanie zaowocowało licznymi pomysłami i propozycjami działań, które PNWM uwzględniła opracowując koncepcje i realizując poszczególne projekty dotyczące tematu przewodniego.

Seminarium „Fit for Diversity”

PNWM wypracowała nowy program warsztatów szkoleniowych poświęcony tematyce różnorodności na spotkaniach polsko-niemieckich. Pierwsze seminarium odbyło się w maju 2018 roku w Gdańsku. Jego uczestnicy zebrali inspiracje i poznali metody pracy z młodzieżą wspierające postawę tolerancji. Przyjrzeli się także własnej postawie i stereo­typom, którymi nieświadomie się kierują. Tożsamość, różnorodność społeczna, stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja, rozwiązywanie konfliktów – to tematy, w ramach których dzielono się refleksjami i wymieniano doświadczenia.

„Żywa Biblioteka”

„Żywa Biblioteka” to osobiste spotkanie z przedstawicielami różnych grup społecznych, często narażonymi na stereotypizację i dyskryminację. Zainspirowane tą metodą wolontariuszki PNWM zorganizowały w Międzynarodowym Domu Spotkań w Krzyżowej polsko-niemieckie spotkanie młodzieży (czerwiec 2017 r.). Podczas indywidualnych rozmów z „Żywymi Książkami” (osoby przynależące do grup narażonych na stereotypizację i dyskryminację) młodzież mogła poznać ich osobiste historie oraz reprezentowaną przez nich grupę społeczną, i w ten sposób zmierzyć się ze swoimi uprzedzeniami. Wśród „Żywych Książek” pojawili się freeganin, była osoba bezdomna, feministka, zakonnica, osoba o niskim wzroście, osoba transseksualna, uchodźca. Projekt cieszył się dużym powodzeniem i został pozytywnie oceniony zarówno przez prowadzących, jak i młodzież.

Konferencja „Dialog Międzyreligijny”

Konferencja miała na celu zapoznać uczestników z wyzwaniami, przed którymi stają organizatorzy polsko-niemieckich spotkań z udziałem osób reprezentujących różne religie i wyznania. Zastanawiano się również, co oznacza religijność we współczesnym świecie, jak rozmawiać z młodzieżą o kwestiach wiary i czym jest dialog międzyreligijny. Konferencja odbyła się we wrześniu 2017 roku w Bonn. Wzięło w niej udział ponad 30 osób.

Checklista „Różnorodność w spotkaniach młodzieży”

Lista ta powstała z myślą o organizatorach międzynarodowych projektów młodzieży. Jej zadaniem jest pomoc w przygotowaniu spotkania na wszystkich jego etapach: od planowania, organizacji, opracowania programu, po wybór metod i podsumowanie (zob. tutaj).

„Diversity Box” – zestaw informacji i metod na temat różnorodności

Platforma internetowa „Diversity Box” zawiera zestawy metod, materiały informacyjne oraz wskazówki uwzględniające polską i niemiecką perspektywę oraz terminologię związaną z tematyką różnorodności.

Konkurs na plakat „Różnorodność to sztuka!”

W 2018 roku wolontariusze PNWM zorganizowali konkurs na projekt graficzny plakatu pod hasłem „Różnorodność to sztuka!”. W konkursie wzięło udział ponad 130 młodych artystów z Polski i Niemiec. Spośród ponad 150 nadesłanych plakatów jury wyłoniło laureatów, przyznając trzy pierwsze miejsca oraz jedno wyróżnienie. Plakaty zostały zaprezentowane podczas prestiżowego wydarzenia „Saturday Late art Special” w Hali Sztuki i Wystaw Republiki Federalnej Niemiec w Bonn. Kolejnym ważnym wydarzeniem był wernisaż w Polskim Instytucie w Berlinie. Plakaty zaprezentowano również podczas wydarzeń organizowanych przez PNWM: na przyjęciu letnim oraz na „Konferencji Jednostek Centralnych” w Berlinie, a także podczas „Laboratorium Wymiany” w Warszawie i seminarium podsumowującego Konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży.

Magazyn PNWM INFO

Również Magazyn INFO poświęcony był zagadnieniom związanym z tematem przewodnim PNWM. W biuletynie znalazły się między innymi materiały poświęcone migracji i międzykulturowości, różnorodności religijnej, gender, inkluzji i mowie nienawiści. W artykułach, wywiadach i reportażach zostały przedstawione zarówno osobiste doświadczenia organizatorów projektów, jak i ekspertyza naukowa.

Perspektywy zawodowe (2013-2016)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży wspiera wymianę i praktyki o charakterze zawodowym od początku swojego istnienia. Blisko 10 procent z ponad 3000 projektów z liczbą ponad 110 000 uczestników dofinansowywanych rocznie przez PNWM można określić jako wymiany o charakterze zawodowym.

Pod hasłem Perspektywy zawodowe w latach 2013-2016 PNWM realizowała w ramach priorytetu tematycznego swojej działalności szereg przedsięwzięć poświęconych orientacji zawodowej, planowaniu kariery, kompetencjom i przygotowaniu młodych Polaków i Niemców do wejścia na współczesny rynek pracy; oto ich wybór:

Uwaga! Akcja! Film PNWM Perspektywy zawodowe

Aby w ciekawej formie zachęcić młodzież i organizatorów do udziału i przeprowadzania projektów zawodowych wymian młodzieży i zagranicznych praktyk zawodowych, PNWM odwiedziła różnorodne projekty o charakterze zawodowym po obu stronach Odry z kamerą i stworzyła o nich film. Pokazuje on korzyści, jakie daje doświadczenie współpracy w międzynarodowym zespole za granicą: umiejętności praktyczne, naukę języka czy rozwój kompetencji społecznych, interpersonalnych i międzykulturowych. Film jest dostępny w PNWM na nośnikach pamięci. Zapraszamy do obejrzenia filmu Perspektywy zawodowe i jego zwiastunów na kanale YouTube PNWM.

XV Polsko-Niemieckie Forum Młodzieży w Zamku Trebnitz

O znaczeniu międzynarodowej pracy z młodzieżą w procesie orientacji zawodowej młodych Polaków i Niemców dyskutowali we wrześniu 2015 roku podczas konferencji w Zamku Trebnitz w Brandenburgii przedstawiciele podmiotów edukacji formalnej oraz nieformalnej, gospodarki i izb przemysłowo-handlowych. Warsztaty na temat znaczenia kompetencji miękkich w życiu zawodowym młodzieży, procesu przejścia ze szkoły na rynek pracy czy mediów społecznościowych pozwoliły uczestnikom wymienić się doświadczenia, pomysłami i kontaktami oraz zdobyć inspiracje do pracy w obszarze polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.

Platforma Perspektywy Zawodowe

W ramach wspierania organizacji polsko-niemieckich projektów zawodowych PNWM przygotowała platformę „Perspektywy Zawodowe”, która ma ułatwić przygotowanie, realizację i ewaluację polsko-niemieckich spotkań służących orientacji zawodowej oraz indywidualnych lub grupowych praktyk w kraju sąsiada.

Spotkanie przy okrągłym stole o standardach praktyk zawodowych

Praktycy i eksperci kształcenia zawodowego i polsko-niemieckiej wymiany młodzieży z obu krajów dyskutowali w październiku 2015 roku w Poczdamie przy okrągłym stole o trudnościach i wyzwaniach związanych z organizowaniem i wspieraniem zagranicznych praktyk zawodowych. Na podstawie ich rekomendacji oraz opinii praktykantów PNWM wypracuje i wdroży w przyszłości standardy jakości polsko-niemieckich praktyk zawodowych.

„Znaczenie i rozwój kompetencji miękkich” – polsko-niemieckie seminarium dla organizatorów wymian młodzieży

Międzynarodowe projekty wymiany młodzieży stwarzają idealną przestrzeń do świadomego i samodzielnego uczenia się i rozwoju kompetencji miękkich. Organizatorzy polsko-niemieckich spotkań mogą jak najbardziej wesprzeć młodych ludzi w tym procesie i to właśnie dla nich PNWM zorganizowała w listopadzie 2015 roku oraz w maju 2016 roku czterodniowe seminaria, podczas których mogli oni poszerzyć swoje umiejętności w zakresie wspierania procesu uczenia się i rozwoju kompetencji miękkich u młodych osób.

Magazyn INFO Perspektywy zawodowe młodych ludzi w Polsce i Niemczech

Wydanie nr 1/2015 magazynu PNWM poświęcone zostało kwestiom zawodowym młodych ludzi. W numerze m.in. reportaż o klasach patronackich w Polsce, artykuł o polsko-niemieckiej firmie uczniowskiej prowadzącej kawiarnię, prezentacja programów wsparcia międzynarodowych programów wymiany zawodowej, a także relacja z dnia w życiu praktykanta za granicą.

Konferencja Perspektywy zawodowe – orientacja zawodowa w międzynarodowej wymianie młodzieży – więcej niż employability

Konferencja, która odbyła sie w listopadzie 2016 roku we Wrocławiu, stanowiła zwieńczenie trzyletniego priorytetu tematycznego działalności programowej PNWM. Wzięło w niej udział ok. 100 osób, w połowie z Polski i Niemiec. Podczas trzydniowych obrad uczestnicy mieli możliwość udziału w różnych dyskusjach i warsztatach tematycznych, poznać przykłady dobrych praktyk czy porozmawiać o znaczeniu praktyk zagranicznych w procesie orientacji zawodowej młodych ludzi. Konferencja była współfinansowana przez Fundację Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung).