Dofinansowanie kosztów odwołanych projektów

Rozwiń wszystko

Możliwość otrzymania dofinansowania kosztów odwołanych projektów – przedłużono do 31 grudnia 2023 roku

Informacje ogólne

Zasady dofinansowania kosztów odwołanych projektów rozpoczynających się do 31 grudnia 2023 roku mają zastosowanie do projektów niezrealizowanych z powodu pandemii Covid-19, a kompletny (zawierający podpisy wszystkich partnerów projektu) wniosek na ich dofinansowanie został złożony do PNWM lub jednostki centralnej co najmniej cztery tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.

Do podstawy obliczania dofinansowania kosztów odwołanych projektów nie wlicza się dodatkowego dofinansowania w czasie pandemii.

Koszty anulowania odnoszą się wyłączenie do całego projektu i nie dotyczą pojedynczych osób, które nie mogły uczestniczyć w projekcie lub programie specjalistycznym

Prawo do skorzystania z zasad rozliczania kosztów storno nie ma zastosowania do projektów online.

Przy projektach hybrydowych storno przysługuje wnioskodawcy, który zdecydował się na realizację projektu na miejscu i dotyczy niezbędnych kosztów tych elementów programu, które nie mogą być przesunięte na inny termin.

Zasady dofinansowania kosztów odwołanych projektów własnych placówek kształceniowych

Spotkania młodzieży

W przypadku projektów własnych placówek kształceniowych nie zawsze istnieje możliwość udokumentowania kosztów – najczęściej kosztów własnych placówki. Dlatego w celu uniknięcia czasochłonnej procedury wsparcie PNWM może być wypłacone do wysokości 70% przyznanego pierwotnie dofinansowania do kosztów programu (bez kosztów pośrednictwa językowego).

Koszty podróży (w tym ubezpieczenie) mogą zostać pokryte do wysokości 100% przyznanego pierwotnie dofinansowania.

Spotkania młodzieży, które uzyskały dofinansowanie z programów PNWM:

„Zachować pamięć”, „Eksperyment wymiana”, „Razem osiągniemy więcej”, „Partnerstwo Wschodnie”, „U mnie i u Ciebie”.

W przypadku projektów własnych placówek kształceniowych nie zawsze istnieje możliwość udokumentowania kosztów – najczęściej kosztów własnych placówki. Dlatego w celu uniknięcia czasochłonnej procedury wsparcie PNWM może być wypłacone do wysokości 100% stawek ryczałtowych wynikających z Wytycznych PNWM (bez kosztów pośrednictwa językowego).

Koszty podróży (w tym ubezpieczenie) mogą zostać pokryte do wysokości 100% przyznanego pierwotnie dofinansowania.

Programy specjalistyczne

Aby skorzystać z dofinansowania kosztów storno w przypadku odwołania programu specjalistycznego, placówka kształceniowa musi udokumentować, że wcześniej podjęła próbę realizacji programu specjalistycznego w trybie online lub uzasadnić, dlaczego realizacja w trybie online nie jest możliwa.

W przypadku projektów własnych placówek kształceniowych nie zawsze istnieje możliwość udokumentowania kosztów – najczęściej kosztów własnych placówki. Dlatego w celu uniknięcia czasochłonnej procedury wsparcie PNWM może być wypłacone do wysokości 70% przyznanego pierwotnie dofinansowania do kosztów programu.

Środki finansowe PNWM w wysokości do 100% przyznanego pierwotnie dofinansowania mogą być przeznaczone również na dofinansowanie kosztów pośrednictwa językowego i pracy referentów. Należy przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wypłatę honorariów pośrednikom językowym i/lub referentom.

Koszty podróży (w tym ubezpieczenie) mogą zostać pokryte do wysokości 100 % przyznanego pierwotnie dofinansowania, makszmalnie do wysokości powstałych kosztów storno.

Rozliczenie wszystkich rodzajów projektów

W tym celu należy przedłożyć następujące informacje i dokumenty rozliczeniowe:

 • wysokość oczekiwanego dofinansowania kosztów storno (na podstawie uznanych dni programu),
 • własne zasady rozliczania anulowanych projektów, przedstawiając Ogólne Warunki Handlowe (OWH) / Umowę o świadczeniu usług i warunki ich anulowania,
 • potwierdzenie, że ewentualne koszty nie zostały pokryte w całości lub w części przez innych sponsorów lub w ramach opłat anulacyjnych wniesionych przez podmioty uczestniczące w projekcie albo uczestników zgłoszonych do projektu,
 • projekty specjalistyczne: dowód wypłaty honorarium pośrednikom językowym i/lub referentom. W tym przypadku PNWM nie wymaga wkładu własnego wnioskodawcy w wysokości 25% wynagrodzenia referentów.
Zasady dofinansowania kosztów odwołanych projektów własnych innych instytucji i szkół

Spotkania młodzieży

(w tym także realizowane w ramach programów PNWM: „Zachować pamięć”, „Eksperyment wymiana”, „Razem osiągniemy więcej”, „Partnerstwo Wschodnie”, „U mnie i u Ciebie”)

Jeżeli w przypadku ostatecznego odwołania projektu z powodu pandemii Covid-19, wnioskodawca realizujący projekt poniósł koszty związane z anulowaniem transportu lub zakwaterowania, środki PNWM mogą zostać wypłacone do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości przyznanego pierwotnie dofinansowania (z wyłączeniem kosztów pośrednictwa językowego).

Refundacją mogą być objęte następujące koszty:

 • opłaty anulacyjne z tytułu niezrealizowanego programu – koszty zakwaterowania, wszelkie niezbędne koszty elementów programu niepodlegających przesunięciu (np. rezerwacja autobusu na podróż krajową, bilety wstępu, ubezpieczenie, itp.),
 • koszty podróży (łącznie z ubezpieczeniem).

W tym celu należy przedłożyć następujące informacje i dokumenty rozliczeniowe:

 • poświadczenie rezerwacji usługi (zakwaterowania lub transportu) wraz z dowodem zapłaty; w przypadku wiążących rezerwacji wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami storno oraz Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH) / Umową o świadczeniu usług i warunkami ich anulowania lub do zawarcia konkretnych porozumień w tym zakresie, a następnie do dostarczenia ich PNWM wraz z rozliczeniem,
 • dowód kosztów anulowania usługi lub informację od usługodawcy, że zwrot (w całości lub częściowy) wpłaconej kwoty nie jest możliwy,
 • dowód w postaci korespondencji lub podobny, że wnioskodawca zwrócił się do usługodawcy o umorzenie – całkowite lub częściowe – poniesionych kosztów,
 • informacje lub dowody dotyczące przychodów uzyskanych w ramach projektu (np. pokrycia kosztów anulacyjnych przez wnioskodawcę lub uczestników, subwencji otrzymanych od innych sponsorów).

Programy specjalistyczne

Jeżeli w przypadku ostatecznego odwołania projektu z powodu pandemii Covid-19, podmiot realizujący projekt poniósł koszty związane z anulowaniem transportu lub zakwaterowania, środki PNWM mogą zostać wypłacone do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości przyznanego pierwotnie dofinansowania.

Refundacją mogą być objęte następujące koszty:

 • opłaty anulacyjne z tytułu niezrealizowanego programu – koszty zakwaterowania, wszelkie niezbędne koszty elementów programu niepodlegających przesunięciu (np. rezerwacja autobusu na podróż krajową, bilety wstępu, ubezpieczenie itp.),
 • koszty pośrednictwa językowego,
 • koszty podróży (łącznie z ubezpieczeniem), maksymalnie do wysokości powstałych kosztów storno.
 • honoraria pośredników językowych i/lub referentów, jeżeli zostały wypłacone pośrednikom językowym i/lub referentom na podstawie odpowiednich dokumentów.

Rozliczenie wszystkich rodzajów projektów

W tym celu należy przedłożyć następujące informacje i dokumenty rozliczeniowe:

 • poświadczenie rezerwacji usługi (zakwaterowania lub transportu) wraz z dowodem zapłaty; w przypadku wiążących rezerwacji wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami storno oraz Ogólnymi Warunkami Handlowymi (OWH) / Umową o świadczeniu usług i warunkami ich anulowania lub do zawarcia konkretnych porozumień w tym zakresie, a następnie do dostarczenia ich PNWM wraz z rozliczeniem,
 • dowód kosztów anulowania usługi lub informację od usługodawcy, że zwrot (w całości lub częściowy) wpłaconej kwoty nie jest możliwy,
 • dowód w postaci korespondencji lub podobny, że wnioskodawca zwrócił się o umorzenie – całkowite lub częściowe – poniesionych kosztów,
 • informacje lub dowody dotyczące przychodów uzyskanych w ramach projektu (np. pokrycia kosztów anulacyjnych przez wnioskodawcę lub uczestników, subwencji otrzymanych od innych sponsorów),
 • projekty specjalistyczne: dowód wypłaty honorarium pośrednikom językowym i/lub referentom. W tym przypadku PNWM nie wymaga wkładu własnego wnioskodawcy w wysokości 25% wynagrodzenia referentów.