Sytuacja w polskich szkołach

Koronawirus: Sytuacja w polskich szkołach

Od 12 marca 2020 roku we wszystkich szkołach w całej Polsce są zawieszone stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Termin otwarcia szkół był kilkakrotnie przedłużany, na chwilę obecną szkoły prowadzą nauczanie zdalne aż do 26 czerwca, tj. do końca roku szkolnego. Od 25 maja w szkołach odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III, a od 1 czerwca istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami dla uczniów wszystkich klas. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraża nadzieję, że od 1 września, czyli wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie wrócą do szkół, ostateczne decyzje zostaną jednak podjęte bliżej tego terminu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Ze względu na epidemię COVID-19 zostały przesunięte terminy egzaminów – egzaminy ósmoklasisty, na ukończenie szkoły podstawowej, odbędą się w dniach 16-18 czerwca, a egzaminy maturalne (tylko w formie pisemnej) – od 8 do 29 czerwca.

Jeszcze przed zamknięciem szkół Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało 27 lutego br. rekomendacje dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w których zaleciło nieorganizowanie wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa. Na te rekomendacje powołuje się większość kuratoriów, odpowiedzialnych za edukację w danym regionie, tylko nieliczne wydały własne zalecenia, odwołując się do wskazań innych instytucji, zazwyczaj urzędów wojewódzkich. Wszystkie obowiązują jednak do odwołania, co sprawia, że ciężko jest przewidzieć sytuację wymian międzynarodowych w drugiej połowie roku 2020.

Kujawsko-Pomorskie

„Zgodnie ze wskazaniami Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy wyrażonymi w piśmie z dnia 5 marca 2020 r. (znak: NHK.9011.2.6.2020) Wojewoda Kujawsko-Pomorski rekomenduje organizatorom imprez, w szczególności o charakterze międzynarodowym, z udziałem dzieci, z udziałem osób z grupy ryzyka (przewlekle chorzy, osoby starsze) odstępować od ich organizowania i przeprowadzania ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, a w odniesieniu do pozostałych imprez , zaleca się organizatorom dokonanie analizy ryzyka zdrowotnego przed ich przeprowadzeniem.”

Lubelskie

„W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju, Lubelski Kurator Oświaty zaleca: (…)

  1. Zawieszenie organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych, wyjść i wyjazdów do miejsc gromadzenia się większej liczby osób oraz wstrzymanie przyjmowania uczniów z zagranicy w ramach wymiany międzynarodowej.”

Łódzkie

„W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (…) Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek.”

Mazowieckie

Wojewoda mazowiecki zaapelował do dyrektorów szkół, aby od 9 marca do odwołania zostały wstrzymane wszystkie wycieczki, wymiany i wyjazdy zagraniczne.

Podkarpackie

„W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z polecenia Wojewody Podkarpackiego [Podkarpacki Kurator Oświaty – przyp. PNWM] zalecam:

  1. odwołanie tych przedsięwzięć (niebędących zajęciami dydaktyczno- wychowawczymi) organizowanych przez szkoły i placówki, bądź dla nich organizowanych, wymagających przemieszczania się uczniów i pracowników poza siedzibę danej szkoły/ placówki oraz aktywności międzynarodowej.”

Wielkopolskie

„W związku z przeciwdziałaniem COVID – 19 Wojewoda Wielkopolski poleca wszystkim organom administracji rządowej i państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w terminie od 10 marca br. do odwołania:

  1. nieorganizowanie przez szkoły i placówki oświatowe wszelkich wyjazdów zagranicznych i krajowych dla dzieci i młodzieży;
  2. nieprzyjmowanie przez szkoły i placówki oświatowe zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z zagranicy.”