Sytuacja w niemieckich szkołach

Sytuacja w niemieckich szkołach (stan na 06.10.2020 r.)

Szkołom w Niemczech udało się od nowego roku szkolnego 2020/2021 rozpocząć pracę i wznowić stacjonarne zajęcia dydaktyczne. Jednakże przypadki pojawiających się regionalnych ognisk zapalnych koronawirusa pokazują, że niektóre decyzje będą wymagać nawet krótkoterminowych zmian, by przełamać łańcuch zakażeń. W związku z tym obecna sytuacja w szkołach pozostaje dynamiczna. Dotyczy to również planowania wspólnych wyjazdów oraz międzynarodowej wymiany uczniów. Rządy wielu niemieckich krajów związkowych wprowadziły zakaz organizacji wycieczek i projektów wymian do końca ferii jesiennych, a niektóre nawet do końca roku kalendarzowego.

Inicjatywa „Szkoła żyje wymianą“ skupiająca różne organizacje i instytucje w Niemczech realizujące projekty międzynarodowe, zebrała na swojej (niemieckojęzycznej) stronie internetowej informacje dotyczące uregulowań związanych z pandemią koronawirusa obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych. Poniżej przedstawiamy ich zestawienie.

PNWM nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność poniższych danych. Jeśli posiadają Państwo nowsze lub szersze informacje o regulacjach i decyzjach (wydanych np. przez niemieckie kuratoria oświaty), prosimy o przesłanie ich na adres jaroslaw.brodowski@pnwm.org.

Badenia-Wirtembergia

Ministerstwo Oświaty i Kultury Badenii-Wirtembergii informuje na swojej stronie internetowej:

Zakazuje się organizacji wyjazdów na zielone szkoły, wymiany uczniów oraz podróży studyjnych w pierwszym półroczu. Wytyczne dotyczące drugiego półrocza zostaną zakomunikowane w odpowiednim czasie.

Bawaria

Bawarskie Ministerstwo Nauczania, Oświaty i Kultury informuje na swojej stronie internetowej:

Wielodniowe wycieczki szkolne (takie jak wymiany szkolne, wycieczki szkolne, podróże studyjne, z pominięciem praktyk zawodowych) powinny zostać zawieszone do stycznia 2021 roku włącznie.

Nie można obecnie zawierać żadnych wiążących umów dotyczących wycieczek szkolnych i projektów wymiany uczniów, niezależnie od tego, kiedy miałyby się one odbyć. Dopuszczalne jest dokonywanie rezerwacji na najbliższy rok szkolny (2020/2021), które można bezproblemowo odwołać, wzgl. bezkosztowo anulować.”

Berlin

W komunikacie z 10 czerwca 2020 roku berlińska Administracja Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodzin informuje:

Od nowego roku szkolnego 2020/21 można rezerwować i realizować wycieczki szkolne po Niemczech oraz za granicę. Nie dotyczy to jednak wyjazdów do krajów, które berliński Instytut Roberta Kocha lub Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakwalifikowały jako obszar wysokiego ryzyka.”

(stan na: 10.06.2020 r.)

Brandenburgia

Brandenburskie Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu informuje na swojej stronie internetowej:

Decyzję, czy odwołanie wyjazdu szkolnego zaplanowanego na okres między 20 kwietnia a 31 grudnia 2020 roku jest konieczne lub wskazane, podejmuje wyłącznie szkoła. Nauczyciele i rodzice poddają kwestię zaplanowanej dla danej grupy uczniów wycieczki pod głosowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji imprez poza szkołą (przepisy administracyjne dotyczące wycieczek szkolnych), także odwołanie wyjazdu musi zostać uzgodnione przez rodziców i nauczycieli.

Wycieczki szkolne mogą się odbywać jedynie na terenie Niemiec z zachowaniem wszelkiej ostrożności oraz w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi, jak również z uwzględnieniem wymogów sanitarnych.”

Ministerstwo Edukacji (MBJS) nie zażądało od 20 kwietnia 2020 roku odwoływania wycieczek szkolnych. Szkoły same decydują na podstawie aktualnej sytuacji, czy zaplanowane wycieczki mogą i czy powinny się odbywać.

Brema

W piśmie bremeńskiej Senator ds. Dzieci i Edukacji do dyrektorów szkół z informacjami na temat dalszej organizacji zajęć dydaktycznych z 5 maja 2020 roku znajduje się zapis:

„Proszę o nierezerwowanie nowych wycieczek szkolnych. Nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie już zarezerwowanych wyjazdów, wbrew ewentualnie krążącym informacjom. Potrzebujemy danych ze szkół, o które obecnie prosimy i które posłużą nam jako podstawa do podjęcia takowej decyzji.”

Do tej pory nie została  jeszcze wydana taka decyzja.

Hamburg

Hamburski Urząd ds. Szkół i Kształcenia Zawodowego informuje na swojej stronie internetowej:

Pierwotnie wycieczki klasowe zostały odwołane do 19 października 2020 roku. Na podstawie obecnej sytuacji epidemiologicznej zakaz ten obowiązuje do końca tego roku (31 grudnia 2020 roku). Obecnie wychodzimy z założenia, że po zmianie obecnych zarządzeń, wycieczki klasowe jak i międzynarodowa wymiana młodzieży będą możliwe od 1 stycznia 2021 roku dla wszystkich szkół w Hamburgu.

Międzynarodowa wymiana młodzieży będzie dopuszczona przez dyrektorów szkół jednak tylko wtedy, kiedy kraj docelowy w dniu wyjazdy nie zostanie zakwalifikowany jako obszar wysokiego ryzyka przez berliński Instytut Roberta Kocha lub Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

(stan na: 06.10.2020 r.)

Hesja

Minister Oświaty i Kultury Hesji w piśmie z 30 czerwca 2020 roku dotyczącym organizacji roku szkolnego 2020/2021 informuje:

„8. Wycieczki szkolne

W pierwszym semestrze nowego roku szkolnego szkoły powinny się skupić na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, by możliwe szybko wyrównać różnice w postępach w nauce u uczniów powstałe wskutek ograniczenia działalności szkół z przyczyny pandemii. Z tego powodu nie powinno się organizować wielodniowych wyjazdów, w tym wymian uczniów, podróży studyjnych i wycieczek klasowych do stycznia 2021 roku włącznie. (…) Zarezerwowane wycieczki należy odwołać. Władze kraju związkowego zwrócą rodzicom i uczniom 50% ustalonych świadczeń. Jeśli w umowie rezerwacyjnej jest mowa o wyższych kosztach anulacji wyjazdu, wtedy władze kraju związkowego zwrócą ustaloną w umowie kwotę. (…)

Nowe rezerwacje wycieczek szkolnych na nadchodzący rok szkolny 2020/2021 mogą być dokonywane jedynie pod warunkiem, że z danej rezerwacji będzie można w każdym momencie bezkosztowo zrezygnować. (…)“

Ministerstwo Oświaty i Kultury Hesji informuje o aktualnych wytycznych na swojej stronie internetowej w zakładce FAQ: (Stan na 06.10.2020 r.)

„Wielodniowe wycieczki szkolne są odwołane do końca stycznia 2020 roku. Praktyki zawodowe nie są wycieczkami szkolnymi i nie są zabronione.”

Meklemburgia-Pomorze Przednie

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie poinformowało dyrektorów szkół w piśmie z 18 czerwca 2020 roku o sposobie organizacji roku szkolnego 2020/2021:

„W przypadku realizacji jedno- lub wielodniowych wycieczek szkolnych do 31 grudnia 2020 roku obowiązują następujące regulacje:

  • 1. a) Grupy zorganizowane mogą udać się na wszystkie zaplanowane wyjazdy zarówno na terenie kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, jak również po Republice Federalnej Niemiec, z zachowaniem odpowiednio obowiązujących zasad higieny oraz wytycznych przygotowanych przez urząd ds. ochrony zdrowia w danym miejscu docelowym. Decyzje o wyjazdach szkoły podejmują na własną odpowiedzialność.
  • 1. b) Grupy zorganizowane mogą wyjechać na już zarezerwowane wyjazdy zagraniczne z zachowaniem obostrzeń wydanych przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz zaleceń Instytutu Roberta Kocha. Decyzje o wyjazdach szkoły podejmują na własną odpowiedzialność.
  • 1. c) Istnieje możliwość anulacji zaplanowanych wyjazdów. Poniesione w ten sposób koszty zostaną zwrócone przez władze kraju związkowego.

(…)

  • 1. e) Aktualnie nie należy dokonywać nowych rezerwacji.“

Dolna Saksonia

Dolnosaksońskie Ministerstwo Kultury nie zaleca organizacji wycieczek szkolnych do końca roku kalendarzowego 2020.

Nadrenia Północna-Westfalia

W mailu do szkół z 28.05.2020 roku Ministerstwo ds. Szkół i Edukacji Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia informuje:

„[Wyjazdy za granicę]

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa należy odwołać wszystkie jedno- i wielodniowe wycieczki szkolne, podróże studyjne oraz projekty wymiany uczniów za granicę w rozumieniu Wytycznych dotyczących wycieczek klasowych (zbiór przepisów szkolnych BASS 14-12 nr 2), jeśli ich początek został zaplanowany na okres przed feriami jesiennymi.
Zabrania się również dokonywania rezerwacji nowych wycieczek szkolnych w tym okresie. Zasada ta dotyczy również spotkań młodzieży w ramach landowego programu wymian międzynarodowych.”

[Wymiana międzynarodowa]

Szkoły, które uzyskały już dofinansowanie, ale spotkanie z powodu ograniczeń spowodowanych przez pandemię koronawirusa nie doszło do skutku, nie muszą zwracać dofinansowania. Suma dofinansowania może być wykorzystania na koszty anulowania rezerwacji. Odpowiednie dokumenty należy złożyć zgodnie z opisem zawartym w zasadach dofinansowania. Zarządzeniem z 1 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Finansów jednorazowo wprowadza możliwość odstąpienia od zasad dofinansowania. W związku z tym możliwe  jest w roku kalendarzowym 2020 złożenie nowego wniosku w ramach landowych programów wymiany międzynarodowej.

Nadrenia-Palatynat

Z wycieczek szkolnych/spotkań uczniów należy zrezygnować do początku ferii jesiennych (9 października 2020 roku).

„W obecnej chwili należy zrezygnować z wycieczek szkolnych do ferii jesiennych, w szczególności z wycieczek klasowych, podróży studyjnych i spotkań uczniów. […] Jesteśmy świadomi, że wycieczki szkolne i spotkania uczniów stanowią ważny element życia szkolnego. Jednakże podczas takich imprez trudno stosować się do obecnie obowiązujących zasad higieny i dystansu społecznego. Poza tym zajęcia dydaktyczne w najbliższym roku szkolnym muszą skupić się na swojej właściwej istocie. Zasadniczo zalecamy, by szkoły w ramach międzynarodowej współpracy korzystały przede wszystkim z narzędzi cyfrowych.”

Kraj Saary

Wszystkie wyjazdy zostały odwołane.

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji i Kultury Kraju Saary informuje w ramach FAQ o szkołach i przedszkolach:

„Rząd Kraju Saary postanowił pokryć koszty z tytułu rezygnacji z wycieczek szkolnych.”

(Stan na 20.05.2020 r.)

Saksonia

Saksońskie Ministerstwo Oświaty i Kultury  informuje na swojej stronie internetowej:

Wytyczne dotyczące okresu od 31 sierpnia 2020 roku zostały opisane na blogu Ministerstwa. Obowiązują następujące regulacje:

„Można ponownie organizować krajowe wycieczki szkolne. Można również wyjeżdżać na jednodniowe wycieczki do Republiki Czeskiej i do Polski. Wyjazdy te mogą być rezerwowane i realizowane z zachowaniem wszelkich obostrzeń prawnych.

Zagraniczne wycieczki szkolne, które miały się odbyć w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/21, czyli w okresie do ferii zimowych 2021 włącznie, muszą zostać odwołane. Nie można również dokonywać nowych rezerwacji na ten okres. Zawarte już umowy rezerwacyjne należy niezwłocznie wypowiedzieć. Można ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu odwołanej rezerwacji.

Można rezerwować zagraniczne wycieczki szkolne zaplanowane na drugi semestr roku szkolnego 2020/2021. Wyjazdy te mogą być realizowane z zachowaniem wszelkich uregulowań prawnych.“

Zasady wyjazdów międzynarodowych zostały uzupełnione 24 sierpnia 2020 roku:

Również indywidualne pobyty uczniów za granicą powinny być ograniczone na okres do ferii zimowych 2021 roku włącznie. Oznacza to, że wizyty szkolne uczniów saksońskich za granicą nie są dozwolone we wspomnianym okresie. W tym czasie nie ma również możliwości przyjmowania uczniów i uczennic jako gości. Nie dotyczy to wizyt gości w szkołach w Saksonii, które odbywają się na podstawie pozwolenia wydanego przed 24 sierpnia 2020 roku oraz dostały zgodę dyrektora placówki.

Również Landowe Biuro ds. Szkół i Edukacji (LaSuB) ogłosiło:

„Od 1 sierpnia 2020 roku nauczyciele mogą brać udział w szkoleniach i związanych z nimi wyjazdach służbowych. Udział w szkoleniach za granicą nie jest możliwy w pierwszej połowie roku szkolnego 2020/2021, w tym w okresie ferii zimowych.“

Saksonia-Anhalt

„Dokonywanie rezerwacji na najbliższy rok szkolny jest dozwolone jedynie w sytuacji, w której możliwe jest bezkosztowe anulowanie imprezy. 

Można organizować jednodniowe wycieczki szkolne.”

Szlezwik-Holsztyn

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Kraju Związkowego Szlezwik-Holsztyn informuje na swojej stronie internetowej o wycieczkach szkolnych i innych imprezach:

„Obecne rozporządzenia zakładają, że

  • zachowane zostaną istniejące rezerwacje na okres po wakacjach letnich
  • oraz że nie można potwierdzać żadnych nowych rezerwacji na rok 2020;
  • przesunięcie rezerwacji na późną jesień w ramach obecnie anulowanych wycieczek nie traktuje się jako nowej rezerwacji;.
  • jednodniowe wyjazdy dydaktyczne na terenie kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn w ramach programu „Uczenia się w innym miejscu“ mogą być realizowane, jeśli szkoły i dane placówki zostały już otwarte.

W planie ramowym na rok szkolny 2020/2021 zapisano:

„Zajęcia dydaktyczne mogą się odbywać poza szkołą. Można organizować wycieczki szkolne i podróże studyjne z zachowaniem zaleceń sanitarnych obowiązujących w miejscu docelowym oraz gdy istnieje możliwość odbycia bezpiecznej podróży. Zgodę na taki wyjazd muszą wyrazić wszyscy uczestnicy, wzgl. ich opiekunowie prawni. W związku z planowaną podróżą należy omówić z rodzicami kwestię ponoszenia przez nich kosztów ewentualnej anulacji rezerwacji, które mogłyby powstać wskutek konieczności odwołania wyjazdu spowodowanej zaostrzeniem się sytuacji epidemiologicznej. Należy zaprotokołować fakt przekazania rodzicom informacji o tym, że nauczyciel rezerwuje dany wyjazd w imieniu rodziców. Ponadto przy zawieraniu umowy z danym przedsiębiorstwem turystycznym przez nauczyciela należy zwrócić na to uwagę, by w umowie znalazł się zapis mówiący o tym, że nauczyciel działa w imieniu rodziców (zob. zalecenia dotyczące „Zajęcia dydaktyczne poza szkołą“, str. 17).“

Nie ustalono żadnych specjalnych wytycznych odnoszących się do wyjazdów zagranicznych.

Turyngia

Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu Turyngii odpowiada na swojej stronie internetowej na pytania dotyczące sytuacji w szkołach w swoim kraju związkowym.

„Wycieczki szkolne na nadchodzący rok szkolny 2020/21 mogą być rezerwowane jedynie pod warunkiem, że w każdej chwili istnieje możliwość ich bezkosztowego odwołania.”