Artykuł „Pojednanie (…) w odniesieniu do polsko-niemieckich partnerstw szkół?“

Artykuł „Pojednanie jako właściwa kategoria w odniesieniu do polsko-niemieckich partnerstw szkół?“

Gdy 30 lat temu podpisano Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, najważniejszymi kwestiami było dążenie do „zamknięcia bolesnych rozdziałów przeszłości“ oraz urzeczywistnienie „żywionego od dawna przez ich Narody pragnienia porozumienia i pojednania”.

W miesięczniku „Dyrektor Szkoły” Hubert Luszczynski, wieloletni koordynator m.in. ds. polsko-niemieckiej wymiany szkolnej w Nadrenii-Palatynacie, zastanawia się, czy po upływie 30 lat „pojednanie” nadal jest właściwą kategorią w odniesieniu do polsko-niemieckich partnerstw szkół.

Artykuł w pełnym brzmieniu oraz w tłumaczeniu na polski można pobrać w prawej kolumnie.

O autorze

Hubert Luszczyski, będąc nauczycielem w Gimnazjum im. Josepha Görresa w Koblencji, w połowie lat 80. nawiązał współpracę z V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, którą od tego czasu pielęgnował, organizując coroczne wizyty i rewizyty. Od 1990 do 2013 pełnił funkcję kuratora oświaty odpowiedzialnego za szkoły ponadpodstawowe oraz zespoły szkół ponadpodstawowych w okręgu Koblencji. Ponadto jako „koordynator ds. współpracy międzyregionalnej w obszarze edukacji z krajami Europy Środkowo-Wschodniej” nadzorował ścisłą współpracę między Nadrenią-Palatynatem, województwami opolskim i małopolskim, Krajem Środkowoczeskim oraz Burgundią poprzez organizację wspólnych forów dla nauczycieli, dyrektorów i kuratorów szkolnych.