Giełda partnerów - Ogłoszenie

Warsaw non-public Primary School looking for a long-term Polish-German partnership / Warszawska Niepubliczna Szkoła Podstawowa poszukuje długoterminowego polsko-niemieckiego partnerstwaRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Bednarska Primary School – Raszynska Teritory is a part of Bednarska Democratic Charter Schools, the very first non-public comprehensive secondary schools established in Poland during the period of political reforms of 1989. The school offers their classes to 300 pupils age 12-14, who except for regular subjects can improve their drama or music skills or represent school on a skiing team that win annual skiing competitions every year.
The multitude of extracurricular activities varying from regular maths or physics classes up to dance and programming options constitute an integral part of school curriculum, and at least one of which each pupil is obliged to attend.
Being focused also on languages the school offers English, French, German and Spanish as a regular subject.
Based on democratic system the school involves pupils, parents and teachers in structuring the school educational program that promotes diversity and inclusion. Since the very beginning it has been offering separate free of charge programs to migrants and refugees from around the world believing that embrasing other cultures enriches us and helps our kids grow in multicultural society.
The school has just successfully completed Erasmus+ Project together with partners from Spain, Germany and France and is looking forward to new such experiences in the future.
We are looking for a partner school in Germany we could carry out bilateral projects with focused on history, democracy, diversity and inclusion with kids 12-14 years old.

Bednarska Szkoła Podstawowa – Terytorium Raszyńska jest częścią Zespołu Szkół Demokratycznych Bednarska, pierwszych niepublicznych liceów ogólnokształcących powstałych w Polsce w okresie reformy ustrojowej w 1989 roku. W szkole uczy się 300 uczniów w wieku 12-14 lat, którzy poza zwykłymi przedmiotami mogą doskonalić swoje umiejętności teatralne, muzyczne lub reprezentować szkołę w drużynie narciarskiej, która co roku wygrywa zawody narciarskie.
Mnogość zajęć pozalekcyjnych, począwszy od zwykłych zajęć z matematyki czy fizyki, aż po zajęcia taneczne i programowe, stanowi integralną część programu szkolnego i przynajmniej na jedne z nich każdy uczeń ma obowiązek uczęszczać.
Szkoła oferuje również naukę języków obcych, w tym języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.
W oparciu o system demokratyczny szkoła angażuje uczniów, rodziców i nauczycieli w tworzenie szkolnego programu edukacyjnego, który promuje różnorodność i integrację. Od samego początku szkoła oferuje odrębne, bezpłatne programy dla migrantów i uchodźców z całego świata, wierząc, że przyjęcie innych kultur wzbogaca nas i pomaga naszym dzieciom rozwijać się w wielokulturowym społeczeństwie.
Szkoła właśnie zakończyła projekt Erasmus+ wraz z partnerami z Hiszpanii, Niemiec i Francji i z niecierpliwością czeka na kolejne takie doświadczenia w przyszłości.
Poszukujemy szkoły partnerskiej w Niemczech, z którą moglibyśmy realizować dwustronne projekty skupione na historii, demokracji, różnorodności i integracji z dziećmi w wieku 12-14 lat.

Mój status prawny:

szkoła

Wiek uczestników:

12-15

Mój region:

mazowieckie

Data publikacji:

28.03.2023

Znajomość języków obcych:

Angielski

Kontakt:

Szkoła podstawowa
Warszawa
02-026 Raszynska 22

Osoba kontaktowa: Mariusz Kozlowski
Tel.: 0048 22 822 25 15
E-mail: mariusz.bdnr@gmail.com
Strona www: https://stronarasz.idu.edu.pl/