Giełda partnerów - Ogłoszenie

Poszukujemy szkoły do współpracyRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Dzień dobry, jesteśmy zainteresowani wymianą dzieci w wieku 10-14 lat. Nasza szkoła znajduje się w małej miejscowości pod Ostrzeszowem. Jest to Szkoła Podstawowa, mamy 160 uczniów w wieku od 7 do 14 lat. Nasza szkoła znajduje się w pobliżu Kobylej Góry, gdzie znajduje się piękny zalew, zresztą miejsce to jest często odwiedzane przez mieszkańców w upalne dni. Oprócz zalewu w Kobylej Górze mamy piękne okolice. Nasza szkoła położona jest w dolinie, w pięknej krainie krajobrazowej, z piaszczystymi wzgórzami pokrytymi lasami iglastymi.
Nasza szkoła oferuje: przyjazną dziecku atmosferę, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w tym: pedagoga i psychologa szkolnego, pedagogów specjalnych,logopedów, naukę w klasach zintegrowanych, naukę języków obcych: Język angielski od klasy pierwszej, Język niemiecki od klasy siódmej. Wspomaganie rozwoju poprzez różne formy terapii, rozwijanie zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych, np. artystycznych (muzycznych, teatralnych, plastycznych), sportowych, językowych, opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, wycieczki, Zielone Szkoły, kolonie letnie.
Nasza szkoła posiada: bibliotekę informatyczną i czytelnię multimedialną,pracownię komputerową, pracownię multimedialną, nowoczesne sale językowe, gabinety: logopedów, terapeutów, psychologów, doradcy szkolnego, dobrze wyposażone sale lekcyjne, plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, salę gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej.
Nasza szkoła zapewnia: dojazd do szkoły autobusami szkolnymi, pobyt dziecka w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 15.00, opiekę pielęgniarki szkolnej,gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe, zajęcia na basenie, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i finansowych rodziny, obiady dla wolontariuszy.
Nasza szkoła odgrywa ważną rolę w integracji kulturowej i wspieraniu dzieci cudzoziemskich. Uczymy nie tylko dzieci polskie, ale mamy również uczniów z Ukrainy i Filipin.
Uczniowie w naszej szkole są bardzo kreatywni: są otwarci na nowe pomysły. Ogólnie rzecz biorąc, nasi uczniowie są pozytywnie nastawieni, mają po prostu pozytywne spojrzenie na życie. Są przyjaźnie nastawieni do kolegów i nauczycieli, pomagają kolegom, są hojni i pracowici. Biorą udział w akcjach charytatywnych, aby pomóc ludziom, którzy są w potrzebie. Jeśli chodzi o naukę, uczniowie biorą udział w zajęciach z robotyki, projektach STEM oraz projektach ekologicznych. Nasza szkoła wzięła udział w eTwinningu – jest to społeczność dla szkół w Europie. eTwinning oferuje platformę dla pracowników (nauczycieli, dyrektorów, bibliotekarzy itp.), pracujących w szkole w jednym z krajów europejskich, którzy mogą się komunikować, współpracować, tworzyć projekty, dzielić się nimi i, krótko mówiąc, poczuć się i być częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. eTwinning był wspaniałym źródłem inspiracji i oferował interaktywny sposób uczenia się wśród szkół.
Patronem naszej szkoły jest Józef Kulla, który w latach 1961-1979 był prezesem Oddziału Związku Polaków w Niemczech w Berlinie Neukoln. Dlatego też chcielibyśmy nawiązać współpracę ze szkołą w okolicach Berlina.

Good morning, we are interested in exchanging children aged 10-14. Our school is located in a small town near Ostrzeszów. It is a Primary School, we have got 160 student aged from 7 to 14 years. Our school is located near Kobyla Góra where we can find a beautiful lagoon, by the way, this place is frequently visited by locals on hot days. Apart from the lagoon in Kobyla Góra, we have got beautiful countryside. Our school is situated in a valley, in the beautiful landscape area, with sandy hills covered with coniferous forests.
Our school offers: a child-friendly atmosphere, qualified teaching staff, including: pedagogue and school psychologist, special educators,speech therapists, learning in integrated classes, learning languages: English from the first grade, German from the seventh grade. Supporting development through various forms of therapy, developing interests during extracurricular activities, e.g. artistic (music, theater, art), sports, language, care for students with special talents, trips, Green Schools, summer camps.
Our scool has: IT library and multimedia reading room,computer lab, multimedia classroom, modern language rooms, offices of: speech therapists, therapists, psychologists, school counselor,well-equipped classrooms,playground for children, sports field, a gymnasium, a gymnasium for corrective gymnastics.
Our school provides: commuting to school by school buses, stay of the child in the school common room from 7.00 till 15.00, school nurse care,corrective gymnastics, sports, swimming pool activities, help in solving educational and financial problems of the family, lunches for volunteers.
Our school plays an important role in cultural integration and supports for foreign children. We teach not only Polish children but we have also students from Ukraine and Philippines.
Students in our school are very creative: they are open to new ideas. In general our students have positive attitude, they have simply positive outlook in life. They are friendly with classmates and teachers, they are helpful to classmates , they are generous, and hardworking. They take part in charity events, to help people who are in need. As far as learning is concerned, students take part in robotics classes , STEM projects and ecological projects. Our school took part in eTwinning- it is the community for schools in Europe. eTwinning offers a platform for staff (teachers, head teachers, librarians, etc.), working in a school in one of the European countries involved, to communicate, collaborate, develop projects, share and, in short, feel and be part of the most exciting learning community in Europe. eTwinning was a great source of inspiration and offered an interactive way of learning, among schools.
The patron of our school is Józef Kulla, who in 1961-1979 was the President of the Berlin Neukoln Branch of the Assocciation of Poles in Germany. That is why, we would like to establish cooperation with school near Berlin.

Mój status prawny:

szkoła

Wiek uczestników:

Wszystkie

Mój region:

wielkopolskie

Data publikacji:

06.03.2023

Znajomość języków obcych:

Angielski

Kontakt:

Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach
Mąkoszyce
63-507 Mąkoszyce 134

Osoba kontaktowa: Renata Kokot
Tel.: +48693686558
E-mail: spmakoszyce@interia.pl
Strona www: www.spamszkoszyce.pl