Giełda partnerów - Ogłoszenie

Poszukiwany niemiecki partner do projektu STE(A)MRodzaj projektu:

spotkanie młodzieży

Treść:

Zespół Szkół nr 13 w Lublinie jest Otwartą Szkołą Kompetencji. Jest innowacyjny, bezpieczne, prozdrowotne, wspierające, multimedialne, wychowujące ku wartościom. Uczy krytycznego myślenie, współpraca i dialog, współtworzenie, rozwiązywanie problemów, odkrywanie i refleksyjność, szacunek dla tradycji. Oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, m.in. Centrum multimedialne. Promuje naukę języków, umiejętność korzystania z informacji i technologię cyfrową kompetencji komunikacyjnych, doskonalenie umiejętności programistycznych, sportowo-rekreacyjnych zajęć, specjalnych potrzeb edukacyjnych, opieki specjalistycznej w przedszkolu, teatru i tańca zajęcia. Nasza szkoła stosuje nowoczesne technologie w nauczaniu i zapewnia optymalne warunki dla rozwoju uczniów i funkcjonowania w szkole.

W ramach Zespołu Szkół nr 13 funkcjonuje przedszkole. W oddziałach klas I-VIII uczy się 1090 uczniów.

Dodatkowe informacje: Proces dydaktyczno-wychowawczy w Otwartej szkole kompetencji charakteryzuje 10 zasad postępowania całej społeczności szkolnej.

1. Nauczyciel na każdej lekcji uczy myślenia, pamiętając o tym, że umysł dziecka jest nieogarniony i nieprzewidywalny, a więc wymaga czujności pedagogicznej i elastyczności metodycznej.

2. Nauczyciel i uczeń wspólnie tworzą rzeczy uznane za nowe w ich pojęciu i w realiach, w których funkcjonują, jednoczenie szanując to, co zastane i jest tradycją. Myślenie twórcze wyróżnia ucznia i nauczyciela.

3. Nabywaniu wiedzy i umiejętności wskazanych w podstawie programowej towarzyszy kształcenie umiejętności krytycznego myślenia opartego na sztuce zadawania pytań i wątpienia wyrastającego z już zdobytych wiadomości i umiejętności.

4. Uczenie się polega na wspólnym lub indywidualnym identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów wymagającym zastosowania różnych strategii uczenia się – nauczania.

5. W uczeniu się, rozwijaniu swoich zainteresowań i w pokonywaniu trudności obowiązują dialog i współpraca.

6. Aby wiedzieć i umieć, należy także budować świadomość celu uczenia się rozumianego jako proces poznawania siebie, odkrywania swoich możliwości.

7. Efektywne nauczanie wymaga od nauczycieli refleksyjności i otwartości na konieczność podejmowania działań innowacyjnych.

8. Efektywne nauczanie wymaga stałej współpracy z rodzicami i znajomości czynników środowiskowych mających wpływ na ścieżkę edukacyjną ucznia i poziom jego osiągnięć.

9. Ocenianie wewnątrzszkolne jest nakierowane na ucznia, służy diagnozie i motywacji, buduje świadomość celów uczenia się, kreuje potrzebę samorozwoju.

10. Proces kształcenia musi być dynamiczny, otwarty na wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych, dostosowany do potrzeb pokolenia cyfrowego.

Mój status prawny:

szkoła

Wiek uczestników:

12-15

Mój region:

lubelskie

Data publikacji:

29.01.2024

Znajomość języków obcych:

Niemiecki

Kontakt:

Zespół Szkół nr 13 w Lublinie
Lublin
20-582 Berylowa 7

Osoba kontaktowa: Edyta Chołomej
Tel.: 48 602488455
E-mail: Hoba@poczta.onet.pl
Strona www: https://www.sp58.lublin.eu