Mię­dzy Innymi

Mię­dzy Innymi

 

Warsz­taty Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej „Mię­dzy Innymi” to warsz­taty dla stu­den­tek i stu­den­tów kie­run­ków peda­go­gicz­nych polskich uczelni opra­co­wane przez doświad­czony zespół tre­ne­rów i tre­ne­rek pro­gramu Era­smus+ Mło­dzież i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży. Ich celem jest roz­wi­nię­cie kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych stu­den­tek i stu­den­tów oraz przy­go­to­wa­nie ich do peł­nie­nia roli mul­tipli­ka­to­rek i mul­ti­pli­ka­to­rów wie­dzy i postaw zwią­za­nych z edu­ka­cją mię­dzy­kul­tu­rową wśród róż­nych grup młodzieży.

Oferta jest skierowana do uczelni wyższych. Należy zgłosić organizatorom zainteresowanie przeprowadzenia u siebie warsztatów i ustalić w porozumieniu z nimi ich termin. Uczel­nia nie ponosi kosz­tów pro­wa­dze­nia zajęć. Mini­malna liczba stu­den­tów i stu­den­tek w jed­nej gru­pie warsz­ta­to­wej to 15 osób.

Zgłoszenia można dokonać na stronie internetowej projektu. Można tam także przeczytać więcej o warunkach uczestnictwa, koncepcji warsztatów i efektach edukacyjnych projektu.