Wymiana zawodowa, praktyki i wizyty studyjne

Rozwiń wszystko

Projekt „Razem osiągniemy więcej”

Projekt „Razem osiągniemy więcej” jest adresowany przede wszystkim do młodzieży, dla której udział w polsko-niemieckiej wymianie nie jest czymś oczywistym. Jego grupą docelową są uczniowie szkół zawodowych i specjalnych, które we współpracy z placówkami kształceniowymi umożliwiają młodym ludziom zdobywanie międzynarodowych doświadczeń. Więcej

Dotacje do praktyk w Niemczech

Dotujemy indywidualne oraz grupowe praktyki młodzieży służące orientacji zawodowej, przygotowaniu oraz kształceniu zawodowemu. Przyznajemy dofinansowanie niezależnie od branży. Wspieramy zarówno pielęgniarki, piekarzy, jak i ekonomistów.

Grupa docelowa

 • polscy i niemieccy uczniowie szkół zawodowych lub innych szkół, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki;
 • studenci i młodzi pracownicy z obu krajów poniżej 27. roku życia;
 • praktyki trwają przynajmniej 7 dni i nie dłużej niż 3 miesiące.
Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dotację PNWM należy złożyć online, w portalu OASE.

Jako „Rodzaj projektu” należy zaznaczyć podpunkt „Praktyka”.

Wniosek składa praktykant (jego pracodawca bądź reprezentująca go organizacja) wspólnie z placówką przyjmującą.

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków  znajdują się w zakładce WNIOSKI.

Obowiązują aktualne „Wytyczne Wspierania PNWM”.

 

Kryteria formalne, gdy gospodarzem praktyki jest niemiecka szkoła

Jeśli po stronie niemieckiej gospodarzem i organizatorem projektu jest szkoła, obowiązują następujące zasady:

 • pobyt służy orientacji lub edukacji zawodowej, a nie działalności zarobkowej;
 • czas trwania praktyki wynosi minimum siedem dni i maksymalnie trzy miesiące;
 • górna granica wieku praktykantów to 26 lat;
 • w jednym miejscu praktyk mogą pracować maksymalnie dwie osoby z Polski, których pobyt dofinansowuje PNWM.

Pytania dot. praktyk szkolnych proszę kierować do referatu wspierania wymiany szkolnej w Warszawie.

Kryteria formalne, gdy gospodarzem praktyki jest instytucja pozaszkolna

W przypadku praktyk, które organizują inne instytucje (nie szkoła niemiecka!) obowiązują następujące zasady:

 • pobyt służy kształceniu zawodowemu, a nie działalności zarobkowej;
 • czas trwania praktyki wynosi minimum siedem dni i maksymalnie trzy miesiące;
 • górna granica wieku praktykantów to 26 lat;
 • wyjazd nie może być obowiązkową praktyką podyktowaną programem studiów;
 • w jednym zakładzie mogą pracować maksymalnie dwaj praktykanci z Polski, których pobyt dofinansowuje PNWM.

Pytania dot. tego rodzaju praktyk proszę kierować do referatu wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży w Poczdamie.

Dotacje do wizyt studyjnych

Grupą docelową są nauczyciele, pracownicy stowarzyszeń, placówek młodzieżowych i innych organizacji.
Są to indywidualne pobyty w kraju sąsiada, które mogą trwać od min. siedmiu dni do trzech miesięcy i służą zapoznaniu się z codzienną pracą instytucji partnerskiej.
W wizytach studyjnych mogą brać udział osoby powyżej 26 roku życia.
Tematyka wyjazdu musi być związana z międzynarodową wymianą młodzieży lub dotyczyć pracy z młodzieżą.

Akredytacja Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) jest organizacją akredytowaną w Programie Erasmus+ na lata 2021-2027 (Akcja kluczowa 1 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego). Do konsorcjum, którym kierujemy, mogą stale przystępować nowi członkowie. Zapraszamy do współpracy organizacje, które nie mają doświadczenia w realizacji projektów Erasmus+ lub chciałyby pozyskać nasze wsparcie w realizacji mobilności do NiemiecZapraszamy zwłaszcza:

 • szkoły branżowe i techniczne,
 • placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego,
 • instytucje szkoleniowe,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje branżowe,
 • izby rzemieślnicze,
 • partnerów społecznych,
 • fundacje.

PNWM jako koordynator akredytowanego konsorcjum korzysta z uproszczonej procedury wnioskowania i w imieniu swoich partnerów może składać wnioski o środki Erasmus+. Dla partnerów w konsorcjum organizuje również mobilności uczennic i uczniów, absolwentek i absolwentów oraz nauczycielek i nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Zapraszamy do współpracy!

Osoba do kontaktu

Aneta Koppernock

tel.: +49 331 28479-54, + 49 178 833 63 24e-mail: aneta.koppernock@dpjw.org

Giełda miejsc praktyk

PNWM umożliwia młodym ludziom z obu krajów odbycie praktyk zawodowych i wizyt studyjnych w kraju sąsiada. Na portalu PNWM Perspektywy zawodowe zestawiliśmy miejsca praktyk w obu krajach w ramach Giełda praktyk. Prezentujemy tam po polsku oferty praktyk w Niemczech. Firmy i organizacje zainteresowane przyjmowaniem uczniów z Niemiec mogą również zamieścić tam nowe oferty praktyk.

Portal „Perspektywy Zawodowe“

Aktywny udział w międzynarodowych projektach o charakterze zawodowym daje młodym ludziom szansę na rozwój umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych i językowych. Portal „Perspektywy Zawodowe” ułatwia organizację polsko-niemieckich spotkań służących orientacji zawodowej oraz indywidualnych bądź grupowych praktyk w kraju sąsiada. Ten krótki film instruktażowy przedstawia jego założenia i funkcjonalności. Zapraszamy na portal!

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
 • z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach wymiany międzynarodowej.