Podróże sieciujące do Niemiec – „Po sąsiedzku”

Rozwiń wszystko

Podróże sieciujące do Niemiec – „Po sąsiedzku”

Chcą Państwo zorganizować polsko-niemieckie spotkanie dzieci i młodzieży lub praktykę zawodową, ale brakuje Państwu kontaktów po drugiej stronie Odry? W ramach programu „Po sąsiedzku” PNWM dofinansowuje podróże sieciujące do Niemiec, których celem jest znalezienie partnera do długofalowej współpracy.

Czym jest podróż sieciująca?

To wyjazd do Niemiec grupy od 5 do 20 osób, których celem jest znalezienie w sąsiednim kraju partnera do długofalowej współpracy, aby realizować polsko-niemieckie:

 • projekty wymiany dzieci i młodzieży (w wieku do 26 lat) lub
 • praktyki zawodowe dla młodych ludzi (do 26 lat),

Współpraca może być przy tym prowadzona zarówno w obszarze szkolnym, jak i pozaszkolnym.

Kto może być organizatorem podróży i jest uprawniony do składania wniosku?
 • organizacje parasolowe
 • związki i zrzeszenia organizacji
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • partnerstwa komunalne
 • organy prowadzące szkół i innych placówek oświatowych
 • ośrodki doskonalenia nauczycieli
 • międzynarodowe domy spotkań młodzieży
 • jednostki centralne PNWM
 • sieci lokalne (organizacje pozarządowe, ewentualnie osoby prywatne)
Kto może uczestniczyć w podróży?
 • osoby planujące nawiązać w Niemczech długotrwałą współpracę w zakresie polsko-niemieckiej lub trójstronnej wymiany młodzieży
 • osoby planujące nawiązać w Niemczech długotrwałą współpracę w zakresie projektów o charakterze zawodowym dla młodych ludzi
 • aktywni organizatorzy i/lub animatorzy wymian młodzieży, którzy chcą rozbudować partnerską sieć kontaktów.
Kryteria merytoryczne dotyczące programu podróży

PNWM może dofinansować program podróży uwzględniający następujące proporcje i elementy:

 • 2/3 programu jest związana z nadrzędnym celem wizyty i obejmuje:
  – odwiedziny konkretnych organizacji/instytucji (potencjalnych partnerów we współpracy), poznawanie ich obszarów działania oraz grup docelowych, w połączeniu z
  rozmowami nt. możliwości realizowania wspólnych projektów wymiany lub praktyk zawodowych;
  – dyskusje i prezentacje specjalistyczne poświęcone kluczowym aspektom wymiany dzieci i młodzieży, na przykład: pracy z młodzieżą, systemowi oświaty, kształceniu
  zawodowemu, realiom życia dzieci i młodzieży, aktualnej polityce na rzecz dzieci i młodzieży;
 • 1/3 programu może służyć poznaniu sąsiedniego kraju – języka, kultury, historii itd.
Kryteria formalne
 • w podróży może wziąć udział od 5 do 20 osób reprezentujących różne organizacje/instytucje oraz dodatkowo zespół koordynujący i tłumaczka/tłumacz.
 • jedną organizację/instytucję mogą reprezentować maks. dwie osoby.
 • organizator (wnioskodawca) sam określa optymalną długość podróży sieciującej, jednak PNWM może dofinansować maks. 7 dni jej programu merytorycznego.
 • w programie należy szczegółowo wymienić odwiedzane instytucje/organizacje, wskazując ich nazwę, adres i osoby do kontaktu.
 • do wniosku należy załączyć profil potencjalnych uczestniczek i uczestników podróż (bez konieczności podania personaliów), ze wskazaniem ich stanowisk, reprezentowanych instytucji/organizacji, ewentualnego doświadczenia w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży.
 • wnioski można składać na bieżąco do PNWM lub właściwej jednostki centralnej, najpóźniej jednak 8 tygodni przed planowaną podróżą.
 • wnioski i rozliczenia należy składać za pośrednictwem portalu OASE.
Dofinansowanie i wniosek

Obowiązują stawki dofinansowania PNWM jak dla programów specjalistycznych. Wnioskodawca występuje o dofinansowanie kosztów podróży do Niemiec, a także kosztów pobytu i programu na miejscu; ew. również o dofinansowanie honorariów dla pośredników językowych (tłumacza/tłumaczki), referentów/referentek (trenerów/trenerek) oraz o dofinansowanie honorarium za koordynację podróży (według stawki dla pośredników językowych).
Ponadto organizator może się ubiegać o dotację do maks. 2 dni programu spotkania przygotowawczego w Niemczech, o ile w skład zespołu projektowego wejdzie co najmniej jedna osoba z Polski i z Niemiec. Spotkanie to może być dofinansowane w oparciu  o stawki dla programów specjalistycznych.

Portal OASE nie jest jeszcze całkowicie dostosowany do specyfiki podróży sieciujących, dlatego prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami, które ułatwią Państwu złożenie wniosku.

 

Sprawozdanie i rozliczenie

Należy przedstawić szczegółową relację z wizyty studyjnej, opisując jej efekty, aktualny stan nawiązanych kontaktów i perspektywy dalszej współpracy. Do sprawozdania należy dołączyć dokumenty wskazane w decyzji wstępnej, w tym wymienione dowody poniesionych kosztów.

Sprawozdanie i rozliczenie należy złożyć za pośrednictwem portalu OASE.

Obowiązują aktualne „Wytyczne Wspierania PNWM”.

Proszę pamiętać, że dotacji PNWM nie można łączyć z równoczesnym dofinansowaniem:

 • ze środków Federalnego Planu dla Dzieci i Młodzieży (Kinder- und Jugendplan des Bundes);
 • z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki w ramach wymiany międzynarodowej.