Dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii – dla projektów do końca grudnia 2022

Rozwiń wszystko

Dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii – dla projektów do końca grudnia 2022

Do końca 2022 roku organizatorzy i organizatorki projektów mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony PNWM: krótsze terminy składania wniosków umożliwiają elastyczne planowanie, „dodatek pandemiczny” pozwala zamortyzować ewentualne dodatkowe koszty, a w przypadku konieczności odwołania planowanego spotkania ze względu na sytuację pandemiczną PNWM zapewnia dofinansowanie kosztów odwołanego projektu.

Wnioski o dofinansowanie spotkań młodzieży (online lub stacjonarnie) można składać najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem projektu. Ważne jest, aby kompletny wniosek został złożony przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Realizacja projektów w czasie, w którym konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego, może spowodować powstanie wyższych kosztów programu oraz podróży (np. koszty zakwaterowania, większa liczba sal seminaryjnych, zakup maseczek i środków dezynfekujących, wybór innego środka lokomocji, itd.). Dlatego też PNWM wprowadza dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii („dodatek”), przez co zwiększona zostanie całkowita kwota dotacji kosztów programowych lub/i kosztów podróży.

„Dodatek w czasie pandemii” dotyczy wszystkich tych projektów, które odbywają się stacjonarnie: spotkań młodzieży, seminariów przygotowawczych i podsumowujących, projektów hybrydowych, programów specjalistycznych, praktyk, hospitacji i wymiany indywidualnej #2amongmillions.

Jeśli projekt zostanie ostatecznie odwołany z powodu pandemii, a wnioskodawca poniósł koszty związane z odwołaniem np. za zakwaterowanie lub podróż, dotacja PNWM może zostać wypłacone do wysokości poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje o „Zasadach dofinansowania kosztów odwołanych projektów”

Wysokość „dodatku w czasie pandemii”

Dodatek do dofinansowania do kosztów programu

Wysokość dodatku uzależniona jest od rodzaju zakwaterowania (na osobę i dzień programu)

  • zakwaterowanie w rodzinach: 15 złotych / 5 euro
  • zakwaterowanie w schroniskach, internatach, pod namiotami i w hotelach: 30 złotych / 10 euro
  • zakwaterowanie w placówce kształceniowej: 45 złotych / 15 euro

Dodatek do dofinansowania do kosztów podróży

Stawka dofinansowania do kosztów podróży (za km, odległość obliczona w jedną stronę) zostaje powiększona o 0,12 złotych / 0,03 euro.

 

Sposób wnioskowania o „dodatek w czasie pandemii”

We wniosku online przez portal OASE dodatek zostanie naliczony automatycznie. Jeśli przewidywane koszty są niższe, wnioskodawca ma możliwość odręcznej redukcji stawek.

W przypadku już złożonych wniosków istnieje możliwość aktualizacji wnioskowanej kwoty dotacji.  W tym celu wnioskodawca powinien przesłać mailem do biura PNWM lub odpowiedniej jednostki centralnej aktualny plan kosztów i finansowania uwzględniający „dodatek w czasie pandemii”.

Dofinansowanie do kosztów testów na obecność koronawirusa

Jeśli aktualne przepisy wymagają wykonania przez uczestników testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, PNWM może dofinansować ich koszty. Kwota dofinansowania na ten cel nie może przekroczyć 80% łącznej sumy kosztów badań.

Dofinansowanie obejmuje koszty wykonania jednego testu na uczestnika. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest otrzymanie dofinansowania do kosztów dodatkowego testu.

Warunkiem uzyskania dotacji na ten cel jest wykonanie badań najwcześniej 72 godziny przed przyjazdem na miejsce realizacji programu lub nie później niż 72 godziny po zakończeniu programu.

Sposób wnioskowania o dofinansowanie do kosztów testów na obecność koronawirusa

Konieczność wykonania testów wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie PNWM lub jednostce centralnej przed rozpoczęciem projektu, podając liczbę i łączne koszty badań.

Wraz z rozliczeniem wnioskodawca przedkłada dokumenty potwierdzające poniesione koszty. Na ich podstawie PNWM zwiększy ostateczną kwotę dofinansowania.