Koronawirus: oferta i informacje

  • Aktualności

AKTUALNOŚCI


Pomysły na projekt

Jak przeprowadzić polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w świecie wirtualnym? Dla organizatorów wymiany PNWM przygotowała materiały, które ułatwią zaplanowanie i przeprowadzenie projektu online.

Międzynarodowe projekty wymiany uczniów są cennym elementem kształcenia dzieci oraz młodzieży i jako takie potrzebują systemowego wsparcia. W tym celu, w gronie ekspertów, we współpracy z całym środowiskiem polskiej oświaty i samorządami, czyli organami prowadzącymi szkoły, PNWM podjęła inicjatywę „Szkoła żyje wymianą”.

„Diversity Box” to strona internetowa dla organizatorek i organizatorów międzynarodowych spotkań młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych tematyką różnorodności. Znajdują się tam artykuły polskich i niemieckich ekspertek i ekspertów, a także materiały innych instytucji, zajmujących się tą tematyką, wybrane specjalnie pod kątem międzynarodowej wymiany.

Portal TRIYOU dedykowany jest wszystkim zainteresowanym wymianą między Polską, Niemcami i Ukrainą. Umożliwia on nawiązanie kontaktów, wspólne wypracowanie pomysłów oraz organizację projektów i oferuje także przestrzeń do tworzenia i promocji trójstronnych wymian młodzieży. Oprócz sieciowania i współpracy pomiędzy partnerami, portal ułatwia codzienną organizację i trójstronną współpracę podczas spotkań młodych ludzi.

Przedstawiamy Państwu bazę danych poświęconą miejscom pamięci drugiej wojny światowej i jej ofiar. Chcemy zapoznać Państwa z zarysem dzisiejszego „krajobrazu pamięci” w obu krajach oraz ułatwić Państwu planowanie i wybór miejsca pamięci w ramach polsko-niemieckiego spotkania młodzieży.

Szerpa to nasz serwis internetowy poświęcony edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR). Znajdą tam Państwo podstawowe informacje, tematy, metody i przykłady projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, które mogą zainspirować do zajęcia się tym aspektem podczas międzynarodowych spotkań młodzieży.

Jak różnorodne są polsko-niemieckie spotkania młodych ludzi? Co się na nich dzieje? Można się o tym przekonać na naszej stronie landing page Różnorodność. Zebraliśmy tam ponad 300 wpisów i zdjęć z projektów, opublikowanych przez uczestników i organizatorów w mediach społecznościowych.

Aktywny udział w międzynarodowych projektach o charakterze zawodowym daje młodym ludziom szansę na rozwój umiejętności praktycznych, kompetencji społecznych i językowych. PNWM od początku swojego istnienia wspiera tego typu wymianę i praktyki. Platforma „Perspektywy Zawodowe” ma ułatwić organizację polsko-niemieckich spotkań służących orientacji zawodowej oraz indywidualnych bądź grupowych praktyk w kraju sąsiada.

Warsz­taty edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej „Mię­dzy Innymi” to zajęcia dla stu­den­tów kie­run­ków peda­go­gicz­nych polskich uczelni opra­co­wane przez doświad­czony zespół tre­ne­rów pro­gramu Era­smus+ Mło­dzież i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży. Ich celem jest roz­wi­nię­cie kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych uczestników oraz przy­go­to­wa­nie ich do peł­nie­nia roli mul­ti­pli­ka­to­rów wie­dzy i postaw zwią­za­nych z edu­ka­cją mię­dzy­kul­tu­rową wśród róż­nych grup młodzieży.

Projekt „Razem osiągniemy więcej” kierujemy do tych szkół i młodzieży, dla których udział w programach wymiany nie jest oczywisty. Grupą docelową są szkoły ponadpodstawowe inne niż licea. W czasie polsko-niemieckich spotkań, organizowanych we współpracy placówek edukacji pozaformalnej i szkół, młodzi ludzie z Polski i Niemiec mają okazję zdobyć pierwsze międzynarodowe doświadczenia.