Projekty online i hybrydowe

Rozwiń wszystko

Wspieranie spotkań online i hybrydowych w czasie pandemii

Obecnie spotykamy się na wiele rożnych sposobów, szczególnie w Internecie. Także projekty polsko-niemieckie często przenoszone są – w całości lub częściowo – do sieci, przy czym każda z grup może je realizować w wybranym miejscu – czy to z domu, szkoły, placówki kształceniowej czy nawet z boiska – i łączyć się ze sobą w ustalonym czasie. Chcąc uwzględnić tę różnorodność, PNWM dopasowała swoją ofertę dotacji projektów.

Nowość: partnerstwa mogą powierzyć stronę merytoryczną i techniczną spotkania online lub hybrydowego doświadczonym trenerom – PNWM dofinansuje ich zaangażowanie w projekt w formie ryczałtu! Ponadto możliwy jest zakup drobnego sprzętu technicznego.

Co to są hybrydowe projekty spotkaniowe?

Formaty hybrydowe łączą spotkanie na żywo ze spotkaniami online i składają się z faz synchronicznych (= jednoczesnych) oraz asynchronicznych (= z przesunięciem czasowym).

 • Albo jedna grupa spotyka się – na cały okres trwania projektu lub przez jego część – „face to face” w klasie, ośrodku młodzieżowym lub placówce kształceniowej, natomiast druga grupa bierze udział w tym samym spotkaniu za pośrednictwem Internetu (każdy ze swojego domu). Praca nad projektem między wspólnymi dwu- i trójstronnymi fazami projektu online przebiega asynchronicznie, tj. w małych grupach projektowych.
 • Bądź obie grupy spotykają się „face to face” w swoim kraju (na cały okres trwania projektu lub przez jego część) w klasie, ośrodku młodzieżowym lub placówce kształceniowej i realizują część programu wspólnie przy pomocy dowolnej platformy internetowej do wideokonferencji.
Jakie kryteria powinno spełniać spotkanie online i hybrydowe?
 • Projekt powinien obejmować minimum cztery dni programu, nie muszą one jednak następować bezpośrednio po sobie.
 • Dzień programu to co najmniej średnio 1,5 godziny dziennie programu merytorycznego dla grupy polskiej i niemieckiej.
 • Minimum 50% całego projektu powinno być realizowane online wspólnie w grupie polsko-niemieckiej (lub trójstronnej). Pozostałe 50% może być zaplanowane na pracę nad projektem w grupach narodowych – w całej grupie lub z podziałem na małe grupy.
O jakie dofinansowanie można się ubiegać?
 • Koszty programu

Obie grupy – z Polski i Niemiec – są we wniosku traktowane jak gospodarze i mogą otrzymać dofinansowanie do kosztów programu, którego wysokość zależy od rodzaju noclegu (zob. Informacje o dotacjach do projektów na stronie „Pliki do pobrania). Każdy partner występuje o dotację dla swojej grupy. Do kosztów programu zalicza się m.in. wydatki na:

 • licencje/dostęp do narzędzi lub platform internetowych umożliwiających komunikację i pracę online,
 • wynajem sprzętu,
 • materiały potrzebne do realizacji projektu,
 • wyżywienie,
 • honoraria,
 • zakup hardware/ drobnego sprzętu technicznego (np. zestawów słuchawkowych, kamer internetowych, mikrofonów).

Zakupu materiałów i hardware/ drobnego sprzętu technicznego należy dokonywać w sposób rozsądny, dopasować go do wielkości grupy, a z materiałów korzystać oszczędnie i ekonomicznie. Każdy z partnerów projektu może w ramach dotacji do kosztów programu rozliczyć koszty tego typu w wysokości do 2000 złotych lub 500 euro.

 • Pośrednik językowy

Każda z grup może otrzymać dotację do co najmniej jednego pośrednika językowego.

 • Ryczałt organizacyjny i techniczny

Za dodatkowy nakład pracy związany z realizacją spotkania online każda grupa partnerska może wystąpić o ryczałt organizacyjny i techniczny w wysokości 180 złotych (grupa polska) lub 60 euro (grupa niemiecka) na dzień. W rozliczeniu należy udokumentować wypłatę tej dotacji osobie lub osobom organizującym spotkanie.

 • Trener online

W miejsce ryczałtu organizacyjnego i technicznego PNWM może przyznać dofinansowanie kosztów trenera online w wysokości 960 złotych (grupa polska) lub 320 euro (grupa niemiecka) na każdy dzień programu, jeśli merytoryczną i techniczną odpowiedzialność za program przejmie trener(ka) PNWM lub inna osoba o kwalifikacjach międzykulturowych i metodycznych (i mogąca je udokumentować) albo placówka kształceniowa.

W przypadku projektu hybrydowego: jeśli program merytoryczny przeprowadza placówka kształceniowa, grupa korzystająca stacjonarnie z jej oferty może – niezależnie od miejsca swojego noclegu – wystąpić o dotację do kosztów programu według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych. Dodatkowo grupa ta może zawnioskować o ryczałt organizacyjny i techniczny, jednak nie o ryczałt dla trenera online. Ryczałt dla trenera online przyznawany jest tylko wtedy, gdy grupa ubiega się o dofinansowanie do kosztów programu w oparciu o niższe stawki zryczałtowane PNWM przewidziane dla innych rodzajów noclegu (tj. właściwe dla „zakwaterowania u rodzin” lub „zakwaterowania w schronisku/hotelu”).

Realizacja projektów w czasie, w którym konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego, może spowodować powstanie wyższych kosztów programu oraz podróży (np. koszty zakwaterowania, większa liczba sal seminaryjnych, zakup maseczek i środków dezynfekujących, wybór innego środka lokomocji, itd.). Dlatego też PNWM wprowadza dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii („dodatek”), przez co zwiększona zostanie całkowita kwota dotacji kosztów programowych lub/i kosztów podróży oraz dofinansowanie do kosztów testów na koronawirusa.

BONUS: W razie potrzeby organizatorzy projektu online lub hybrydowego mogą dodatkowo złożyć wniosek 4×3 „Zostańmy w kontakcie”. W jego ramach PNWM dotuje wspólne „produkty” wymiany online skierowane do szerszej publiczności, jak np. polsko-niemieckie koncerty online z udziałem młodzieży, przedstawienia teatralne online, wirtualne wystawy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie spotkań online i hybry-dowych prosimy składać przez portal OASE, zaznaczając jako rodzaj wymiany „projekt online”. Zasady składania wniosku na spotkanie online są podobne jak w przypadku zwykłego spotkania, przy czym nie ma podziału na gościa i gospodarza, a jedynie na grupę z Polski, grupę z Niemiec i ewentualnie z kraju trzeciego. Obaj partnerzy mogą wystąpić o dotację do kosztów programu dla swojej grupy.

Powyższe zasady są stosowane także dla spotkań przygotowawczych i podsumowujących oraz spotkań trójstronnych. W przypadku spotkań specjalistycznych dla kadry pedagogicznej możliwe jest zawnioskowanie zarówno o ryczałt organizacyjny i techniczny, jak i o ryczałt dla referenta/ trenera.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia projektu?
 • zrealizowany program spotkania;
 • sprawozdanie z projektu;
 • zbiorcza lista uczestników (na podstawie indywidualnych Potwierdzeń udziału wg wzoru PNWM lub pisemnych zgłoszeń na projekt);
 • zrzuty ekranu/ screeny z poszczególnych dni programu, dokumentujące liczbę uczestników;
 • tabelaryczne zestawienie wszystkich wydatków oraz źródeł finansowania;
 • dokumenty poświadczające wypłacenie honorariów pośrednikowi językowemu oraz trenerowi lub pomocnikowi technicznemu;
 • kopia rachunku/faktury z dowodem płatności za zakup hardware/sprzętu technicznego na potrzeby projektu (prosimy o oznaczenie go naklejką z logo PNWM i napisem „Dofinansowano ze środków PNMWM”; wzór naklejki do pobrania i samodzielnego wydruku znajduje się na stronie www.pnwm.org/logo).
Materiały i wskazówki praktyczne

Dla zainteresowanych przeprowadzeniem wymiany online lub hybrydowej PNWM przygotowała materiały pomocnicze, które ułatwią zaplanowanie i realizację projektu. Są wśród nich: praktyczne wskazówki na wymianę online, lista kontrolna, konkretne propozycje scenariuszy.

 

Zasady dofinansowania kosztów odwołanych projektów w 2021 roku

Jeżeli w przypadku ostatecznego odwołania projektu z powodu pandemii Covid-19, wnioskodawca realizujący projekt poniósł koszty związane z anulowaniem transportu lub zakwaterowania, środki PNWM mogą zostać wypłacone do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Zasady dofinansowania kosztów odwołanych projektów w 2021 roku”.